Kovalyshyn, V. (2018) “SLUZHYNSKA ZYNOVIA, POLISHCHUK ROMANA, MATESHUK-HRYTSYNA IRYNA-ORYSIA. ILLIA AND IVANNA KOKORUDZY – FOUNDERS OF THE PRIVATE GRAMMAR SCHOOL FOR GIRLS. LVIV: TARAS SHEVCHENKO SCIENTIFI C SOCIETY, HALYTSKA VYDAVNYCHA SPILKA, 2017. – 694 P.”, Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences, 54(2), pp. 172-173. Available at: https://mspsss.org.ua/index.php/journal/article/view/178 (Accessed: 1June2023).