KOVALYSHYN, V. SLUZHYNSKA ZYNOVIA, POLISHCHUK ROMANA, MATESHUK-HRYTSYNA IRYNA-ORYSIA. ILLIA AND IVANNA KOKORUDZY – FOUNDERS OF THE PRIVATE GRAMMAR SCHOOL FOR GIRLS. LVIV: TARAS SHEVCHENKO SCIENTIFI C SOCIETY, HALYTSKA VYDAVNYCHA SPILKA, 2017. – 694 P. Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences, v. 54, n. 2, p. 172-173, 28 Dec. 2018.