Kovalyshyn, V. (2018). SLUZHYNSKA ZYNOVIA, POLISHCHUK ROMANA, MATESHUK-HRYTSYNA IRYNA-ORYSIA. ILLIA AND IVANNA KOKORUDZY – FOUNDERS OF THE PRIVATE GRAMMAR SCHOOL FOR GIRLS. LVIV: TARAS SHEVCHENKO SCIENTIFI C SOCIETY, HALYTSKA VYDAVNYCHA SPILKA, 2017. – 694 P. Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences, 54(2), 172-173. Retrieved from https://mspsss.org.ua/index.php/journal/article/view/178