ЖІНКИ У НАУЦІ WOMEN IN SCIENCE


image

Праці НТШ Медичні науки

2019, Том 55, № 1

image

ISSN 1563-3950 www.mspsss.org.ua



image

DOI: 10.25040/ntsh2019.01.10


Для листування:

м. Львів, вул. Пекарська, 69, 79010

Е-пошта: lnmu.fedorenkov.i@gmail.com


Стаття надійшла: 15.04.2019 Прийнята до друку: 15.04.2019 Опублікована онлайн: 26.06.2019

image

© Віра Федоренко, 2019


ORCID IDs

Віра Федоренко,

https://orcid.org/0000-0001-8979-8351

Конфлікт інтересів: Автор декларує від- сутність конфлікту інтересів.

Proc Shevchenko Sci Soc Med Sci

2019, Vol. 55, 1

www.mspsss.org.ua ISSN 1563-3950


613 (091) (092) (477.83)

Ідея збереження та поліпшення здоров’я нашого народу – кредо життя професора

Ірини Даценко


Віра Федоренко


Львівський національний медичний університет імені

Данила Галицького, Львів, Україна


І.І.Даценко (1925-2006) – Дійсний член Наукового товари- ства ім. Шевченка, відома представниця львівської наукової гігієнічної школи, науковець-гігієніст, талановитий педагог, активна учасниця громадського життя й організаторської роботи в Україні. Упродовж багатьох років від допитливої

студентки, випускниці лікаря й аспірантки до керівника кафедри загальної гігієни з еколо- гією Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, академіка Академії наук Вищої школи України, почесного члена Українського лікарського товариства, члена Нью-Йоркської академії наук, доктора медичних наук, професора, автора актуальних, цікавих наукових праць, монографій, підручників і посібників для студентів Ірина Даценко самовідданою і наполегливою працею торувала свій шлях в ім’я збереження здоров’я народу України і підготовку високопрофесійних національних медичних кадрів. Основні напрями наукових досліджень проф. Даценко І.І. - гігієна атмосферного повітря, вивчення біологіч- ної дії та гігієнічного значення чинників навколишнього середовища малої інтенсивності в умовах населених місць, хронічна інтоксикація оксидом вуглецю. За її ініціативи на кафе- дрі створювали перші карти забруднення різних районів міста, карти шуму. Вона є автором близько 400 наукових праць, присвячених теоретичним і практичним питанням загальної гігієни. У Львівському національному медичному університеті мені Данила Галицького 28 бе- резня 2019 р. відбулося урочисте відкриття меморіальної кімнати професора Ірини Даценко. Експозиція дає змогу ознайомитись з лабораторними приладами, макетами, які використову- валися на практичних заняттях для студентів, історичними документами, що стосуються на- укового і навчального творчого доробку професора ДаценкоІ.І. Монографії, підручники, то- гочасна вимірювальна апаратура, колекція фотографій професорсько-викладацького складу і студентів віалізує один з етапів розвитку профілактичної медицини Львівщини


Ключові слова: профілактична медицина, гігієна, історія медицини, НТШ, ЛНМУ, Ірина Да- ценко.

image

Жінки в науці Woman in science


image

image

The idea of maintaining and improving the health of our nation is Professor Iryna

Datsenko’s life motto


Fedorenko V.


Danylo Halytski Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine


I.I. Datsenko (1925 -2006) is a full-fledged member of Taras Shevchenko Scientific Society, a famous representative of Lviv scientific hygienic school and environmentalist, a talented teacher, an active figure in the public life and organization- al activities in Ukraine. For many years – from curious stu- dent, graduate doctor and postgraduate student to the Head of the Department of General Hygiene and Ecology of Danylo Halytsky Lviv National Medical University, academician of the Academy of Sciences of the Higher School of Ukraine, merited

DOI: 10.25040/ntsh2019.01.10


For correspondence:

69, Pekarska St., Lviv, 79010

Е-пошта: lnmu.fedorenkov.i@gmail.com


Received: Feb 21, 2019

Accepted: May 03, 2019

Published online: Jun 7, 2019


image

© Vira Fedorenko, 2019


ORCID IDs

Vira Fedorenko,

https://orcid.org/0000-0001-8979-8351


Disclosures. The authors have no potential conflicts of interest to disclose.

member of the Ukrainian Medical Society, member of New York Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, author of relevant, interesting scientific works, monographs, text- books, and manuals for students – Iryna Datsenko selflessly and persistently worked her way to protect the health of the Ukrainian nation and train highly professional medical specialists. The main trends of Professor Datsenko’s scientific researchs are hygiene of atmospheric air, studying of biological action and hygienic significance of environmental factors of small intensity under residential settlements, chronic intoxication by carbon dioxide. At the department, she initiated the creation of the first maps of pollution in various city districts, noise maps. She is the author of about 400 scientific works dedicated to theoretical and practical issues of general hygiene. On March 28, 2019, at Danylo Halytsky Lviv National Medical University celebrated the solemn open- ing of a memorial room of Professor Iryna Datsenko. The newly created exposition lets us review laboratory devices, measuring equipment, mockups used to teach the students of that time, his- torical documents related to the scientific creative heritage of Professor Datsenko. Monographs, textbooks, the measuring equipment of that time, the collection of photos are a real decoration of this exhibition. All of this combined together helps us visualize the milestones of the development of preventive medicine in Lviv Region.


Key words: Preventive medicine, hygiene, history of medicine, Taras Shevchenko Scientific So- ciety, Lviv National Medical University, Iryna Datsenko.

image



image


Рис. 1. Професор Ірина Іванівна Даценко (1925 -2006)


Ім’я і творчий життєвий шлях професора Ірини Іванівни Даценко (рис. 1) нерозрив- но пов’язані з науковими дослідженнями та профілактичною медициною. Гігієна була її життям, яке до останнього присвятила улю- бленій і надважливій справі – профілактиці захворювань і збереженню здоров’я люди- ни, навчанню та вихованню студентів-меди- ків, продовжувачів своєї справи.


Проф. І.І.Даценко відома представниця львівської наукової гігієнічної школи і науко- вець-гігієніст, талановитий педагог, актив- на учасниця громадського життя й органі- заторської роботи. Упродовж багатьох років від допитливої студентки, випускниці лікаря й аспірантки до Дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка, керівника кафе- дри загальної гігієни з екологією, академіка Академії наук Вищої школи України, почес- ного члена Українського лікарського това- риства, члена Нью-Йоркської академії наук, доктора медичних наук, професора, автора актуальних, цікавих наукових праць, моно- графій, підручників і посібників для студен- тів Ірина Іванівна Даценко самовідданою і наполегливою працею торувала свій шлях в ім’я збереження здоров’я народу України та підготовку високопрофесійних національ- них медичних кадрів. За її ініціативи на ка- федрі створювали перші карти забруднення

різних районів міста, карти шуму, захво- рюваності населення. Вона є автором май- же 400 наукових праць, присвячених тео- ретичним і практичним питанням загальної гігієни.


Ірина Іванівна Даценко народилася 30 січ- ня 1925 року на Волині в Рівному в родині Марії Василівни та Івана Кириловича Да- ценків. Дитячі роки минули у родині, де ще росли старша сестра і брат. Надто важкими для Ірини Іванівни стали воєнні роки, коли вона втратила батька, сестру та брата. За- лишилася з мамою, яку безмежно любила і завдячувала їй у своєму становленні як Людини та професіонала свої справи. Піс- ля закінчення Першої української середньої школи Ірина Іванівна у повоєнний 1946 рік вступила до Львівського державного медич- ного інституту на лікувальний факультет. Під час навчання якнайкраще опановувала всі дисципліни, а слова «запобігти захво- рюванню і залишатися здоровим» закар- бувалися в пам’яті і надалі супроводжува- ли весь її творчий і життєвий шлях. У 1951 році з відзнакою закінчила навчання в ін- ституті, отримала скерування в Сокальську районну лікарню Львівської області лікарем терапевтом. Тоді молодий лікар ще більше зрозуміла, що завдання лікаря не лише лі- кувати хворого, а й передусім спрямовува- ти свої знання та вміння на попередження захворювань і збереження здоров’я людей. Її бажання працювати в напрямі профілак- тичної медицини здійснилися. У 1953 році Ірину Іванівну зарахували до аспірантури на кафедрі загальної гігієни Львівського державного медичного інституту. Її нау- ковим керівником став завідувач кафедри проф. Мартинюк В.З., з ним надалі працю- вала близько 30 років. Навчання в аспіран- турі супроводжувалося щоденною наполег- ливою працею, оволодінням гігієнічними та клінічними методами дослідження, вивчен- ням наукової літератури, самостійними науковими дослідженнями. Завдяки своїй активності, наполегливості й сумлінності до роботи Ірина Іванівна вже у 1955 році успішно захистила кандидатську дисер- тацію на тему «Забруднення оксидом вуг- лецю повітря кабін автомобілів і вулиць м. Львова та вплив його на організм працівни- ків автотранспорту». Того ж року її обрали асистентом кафедри. Роботу викладача по-

image



image


Рис. 2. Колектив кафедри 1974 року. У першому ряді зліва направо Ас.Є.І. Толмачова,ас. Н.В. Мартинюк,доц. Б.М. Штабський, зав.каф.проф. І.І. Даценко, проф.В.З.Мартинюк, доц.Х.В. Сторощук, ас.Я.М. Федорів, у другому ряді крайній праворуч ас. О.Б. Денисюк, у третьому − ас.С.Л. Долошицький,ас. Р.С. Кузів

єднувала з науковою роботою і продовжу- вала вивчати забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю, його вплив на ор- ганізм людини. У 1960 році Ірина Іванівна отримала звання доцента кафедри. Наван- таження збільшилося – підготовка і читан- ня лекцій для студентів, проведення прак- тичних занять забирало багато часу, але Ірина Іванівна продовжувала працювати над докторською дисертацією. Отримавши достатню кількість результатів досліджень й оригінальних публікацій у провідних фа- хових журналах, 1967 року Ірина Іванівна захистила дисертацію на здобуття науково- го ступеня доктора медичних наук «Оксид вуглецю у навколишньому середовищі і можливість хронічної інтоксикації». Цією роботою було доведено, по-перше, специ- фічну органотропну токсичну дію оксиду вуглецю, вирішено принципове питання патогенетичної суті тривалої дії СО на ор- ганізм за керівної ролі тканинної гіпоксії, зумовленої безпосереднім цитотоксичним впливом отрути; по-друге, наявність хро- нічної інтоксикації як окремої самостійної нозологічної форми, що супроводжується порушенням діяльності нервової, серце- во-судинної систем, зміною гематологічних і гемодинамічних показників, вуглеводно- го обміну тощо. Результати досліджень у цьому напрямі узагальнено в монографіях

«Хронічні оксивуглецеві інтоксикації» / за

ред. проф. В.З. Мартинюка (1957 ) та Да- ценко І.І. і Мартинюка В.З. «Інтоксикація

оксидом вуглецю та шляхи її послаблення» (1971).


У 1970 році Ірина Іванівна отримала атестат професора, її обрали на посаду завідувача кафедри загальної гігієни з екологією, яку очолювала до 1999 року, і надалі працю- вала на посаді професора цієї ж кафедри (рис. 2). З 1968 до 1978 року була деканом санітарно-гігієнічного факультету. Саме в 1968-1969 навчальному році санітарно-гі- гієнічний факультет був відновлений і це потребувало надзвичайної відповідальності, зокрема пов’язаної з організацією профіль- них кафедр, добором професорсько-викла- дацького складу і, звичайно ж, з навчанням і вихованням майбутніх лікарів. У 1996 році І. Даценко обрали членом Нью-Йоркської академії наук, у 2002 – академіком Академії наук Вищої школи України.


Під керівництвом проф. Даценко І. І. на ка- федрі загальної гігієни з екологією активно вивчали наукову проблему гігієнічної оцінки фактичного стану атмосферного повітряного середовища м. Львова, забруднення атмос- ферного повітря у районах розташування промислових підприємств, зокрема у Черво- ноградському районі Львівсько-Волинського вугільного басейну (рис. 3), у районах розмі- щення цементних заводів. Дослідження пові- тряного середовища м. Львова упродовж ба- гатьох років виявили, що головним джерелом забруднення повітряного басейну є викиди

image



image


Рис. 3. Колектив кафедри загальної гігієни з екологією 2004 р. Зліва направо- перший ряд доц. О.Б. Денисюк, проф. І.І. Даценко, зав.каф .проф.В.І Федоренко, доц О.П.Іванова, другий ряд – доц.М.Є.Йонда, асистенти Л.М.Кіцула, Н.М.Скалецька, Я.М.Ямка, доц. Кіт Ю.Є.


промислових підприємств і гази автомобіль- ного транспорту, а загальна захворюваність дітей у районах із значним ступенем забруд- нення атмосфери підвищена. Головне дже- рело забруднення атмосферного повітря регіону вугільного басейну – терикони, які горять, атмосферне повітря м. Червонограда додатково забруднюється окисом вуглецю та сірчистим газом викидів промислових і побу- тових підприємств, котелень, домашніх пе- чей, автотранспорту. У районах розміщення цементних заводів джерелом забруднення атмосферного повітря населених місць були цементний пил і сірчистий ангідрид.


Продовжувалися дослідження започаткова- ні проф. Мартинюком В.З. щодо стану пові- тряного середовища житла, зокрема пара- метрів повітря газофікованих квартир і стан здоров’я домогосподарок. Виявилося, що як і 30 років тому, у повітрі кухонь за від- критого спалювання газу визначалися такі концентрації СО, які можуть викликати хро- нічну інтоксикацію у домогосподарок, най- вища концентрація СО визначалась під час приготування обіду, найменша під час при- готування сніданку; концентрація метану і вуглекислоти у 22 % випадках перевищу-

вала гранично допустиму. У жінок-домогос- подарок концентрація карбоксигемоглобіну коливалася від 1 % до 25 %. Додамо, що при недотриманні відповідних профілактич- них заходів ця проблема актуальна і тепер.


Вивчали питання негативного впливу комп- лексу факторів в умовах пасажирських ав- тобусних перевезень, проводилися наукові дослідження з токсиколого-гігієнічної оцінки нових пестицидів, опрацьовувалися методи їхньої індикації у воді, ґрунті, біосередовищі. Тоді ж плідно працювала кафедра за госпдо- говірною тематикою з дослідження токсич- ності та впливу багатьох хімічних продуктів згорання нових синтетичних полімерних ма- теріалів на організм і розумову працездат- ність людини, регламентування лікарських засобів та друкарських фотополімерних форм у воді водойм. Досліджувалася пробле- ма гігієни дітей і підлітків, праці і здоров’я робітників низки промислових підприємств, зокрема випробовувачів електронно-проме- невих трубок, приладів електронної техні- ки, робітників взуттєвого виробництва тощо. Були складені карти шумових та атмосфер- них забруднень м. Львова, розроблені захо- ди зниження рівнів забруднення та

image


профілактичні заходи, спрямовані на збере- ження здоров’я населення. Сумісно з кафе- дрою загальної і фізколоїдної хімії під безпо- середнім керівництвом Ірини Іванівни були розроблені та запатентовані високочутливі нові методи газохроматографічного аналі- зу забруднювачів повітря оксиду вуглецю, оксидів азоту, діоксиду сірки тощо із засто- суванням модифікованих природних цеолі- тів як твердих сорбентів. Друковані праці з цієї теми привернули увагу спеціалістів із різних країн, у тім числі з Німеччини, Індії, Словаччини, Хорватії. Професор Даценко І. І. підтримувала наукові зв’язки з Захід- ним науковим центром НАН України та МОН України, кафедрою гігієни та екології НМУ ім. О. О. Богомольця, надавала консульта- тивну допомогу працівникам санітарно-епі- деміологічної служби. Результати багаторіч- них наукових досліджень на кафедрі стали основою кандидатських дисертацій учнів Ірини Іванівни, висвітлені в численних на- укових статтях, інформаційних листах, ме- тодичних рекомендаціях, раціоналізатор- ських пропозиціях, узагальнені в багатьох монографіях, автором і співавтором яких була проф. І.І. Даценко. До вже переліче- них додамо основні: «Гігієна планування і обладнання житла» (1978), «Гігієна праці і харчування робітників паливної промис- ловості» (1978), «Повітряне середовище і здоров’я» (1981), «Жива вода» (1984), «Хі- мічні забруднювачі повітряного середовища і працездатність людини» (1985),


«Хімічна промисловість і охорона навко- лишнього середовища» (1986), «Клімат Львова» (1998).


Особливе місце у творчому житті проф. І. І. Даценко займала педагогічна діяльність. Вона була висококваліфікованим і талано- витим педагогом. Цікаві лекції, практичні за- няття, підготовка нової навчально-методич- ної літератури з завданнями та ситуаційними задачами, тестами, створення кінофільмів і написання підручників, посібників для сту- дентів. Зокрема, це посібник «Загальна гігіє- на» за редакцією проф. І. І. Даценко у трьох виданнях (1980, 1992, 2002). У 1995 році вийшов підручник «Основи загальної і тро- пічної гігієни» у співавторстві з професором Габовичем Р. Д. Це був перший в Україні під- ручник, за яким могли навчатися чужоземні

студенти. До змісту підручника входили роз- діли, які стосувалися специфіки кліматичних умов країн Африки, Азії, Південної Америки, а відтак розділи комунальної гігієни, гігієни праці, харчування населення в умовах жар- ких країн. У 1999 році творчим доробком проф. І. І. Даценко у співавторстві з проф. Р.Д Габовичем став підручник «Профілак- тична медицина. Загальна гігієна з основа- ми екології», за який у 2000 році ухвалою Президії Академії наук Вищої школи України була присуджена перша премія (номінація

«Навчальні посібники»). Друге переробле- не та доповнене видання цього підручника вийшло у 2004 році. За цими підручниками навчаються тисячі студентів медичних уні- верситетів та академій України. Проф. І. І. Даценко автор і співавтор й інших підручни- ків, посібників, словників: «Гігієна та еко- логія людини» (2000), «Загальна гігієна» Словник-довідник (2002), «Гігієна праці та виробнича санітарія» (2002), «Основи со- ціоекології» (1995), «Гігієна дітей і підліт- ків» (2006), «Орфографічний словник укра- їнських медичних термінів» (1992,1993),

«Українсько-латино-англійський медичний тлумачний словник» (1995), «Гігієна дітей і підлітків, 2006», «Гігієна та екологія» ( за ред. чл.-кор. НАМНУ, проф. В.Г. Бардова), українською, російською та англійською мо- вами (2006,2008,2009).


Окремою сторінкою діяльності Ірини Іва- нівни була праця у Науковому товаристві ім. Шевченка: Дійсний член товариства з 1992 року, голова Лікарської комісії НТШ з 1994 року, головний редактор «Лікарського збірника» НТШ, почесний член Українсько- го лікарського товариства. Значну частку свого часу Ірина Іванівна відводила орга- нізації різних заходів товариства, написан- ню та редагуванню статей до «Лікарського збірника». З 1999 року за редакцією проф. Ірини Даценко вийшло дев’ять томів (від

7 до 15). Щоразу з хвилюванням відкри- ваємо і читаємо на сторінках збірника про найкращих представників української ме- дичної еліти, видатних українських лікарів і вчених – Євгена Озаркевича, Романа Осін- чука, Софії Парфанович, Юрія Липи, Борис Матюшенка, Маріяна Панчишина, Василя Плюща, Павла Пундія та ін. Готуючи мате- ріал до збірки, Ірина Іванівна серцем і ду- шею проживала їхній життєвий шлях, їхню

image

Жінки в науці Woman in science


долю, творчість і відданість українському народові. Ірина Іванівна готувала збірни- ки, присвячені визначним ювілейним датам, зокрема 10-й річниці Незалежності України, 130-річчю Наукового товариства ім. Шев- ченка, 100-річчю заснування Лікарської комісії НТШ. У 2005 році вийшов XIV том

«Лікарського збірника» на пошану дійсного члена НТШ, професора Ірини Даценко, до 80-ліття від дня її народження, який містить детальний біографічний нарис про її життя, спогади друзів, учнів, виклад вибраних на- укових і науково- популярних видань, зов- нішні рецензії на них, повну бібліографію її наукових праць.


Проф. І.І.Даценко була членом редакційної колегії щорічного збірника наукових праць

«Гігієна населених місць», Правління Укра- їнського наукового товариства гігієністів, Правління Львівського Товариства гігієніс- тів, ради інституту регіональних екологіч- них проблем, депутатом Червоноармійської районної ради м. Львова. Науковий доробок Ірини Іванівни вагомий. Це близько 400 на- укових праць, у тім числі монографії, під- ручники, посібники, інформаційні листи, раціоналізаторські пропозиції, патенти на винаходи. Вона підготувала 18 кандидатів медичних наук (А.К. Маненко,1969, М.С.Го- кіна,1972, М.І.Карпеко,1972, О.Д. Тере- щенко,1973, Я.М.Федорів,1973, О.Б.Де- нисюк,1974, Є.І.Толмачова,1980, Хеде


Дежене,1980, С.Г. Балабанова,1982, Б.А. Пластунов,1982, О.П. Новак,1984, Р.І.Ба- ранський,1984, Н.В.Бук,1988, А.П. Рєзни- ков,1990, М.М. Колодко,1991, О.П. Корней- чук,1991, Т.І. Маркова,1996, І.В. Дац,1997).

Ірина Іванівна берегла пам’ять про своїх вчителів. Написала книгу «Видатний гі- гієніст України професор Мартинюк Влас Захарович», яку не встигла видати, кни- га вийшла друком у 2007 році, життєпис- но-бібліографічний нарис «Максим Музика 15.VII.1889-24.V.1972» (2004), була редак-

тором сумісно з проф. Бардовим В.Г. біогра- фічної книги Р. Д. Габовича «Командиров- ка в лабиринты смерти» (2002), друкувала статті з життя видатних вчених гігієністів.


За свою багаторічну працю проф. І. І. Да- ценко отримала нагороди – орден «Знак Пошани», медаль «Ветеран праці», пам’ят-

ну медаль Верховної Ради України «Десять років незалежності України», Почесну гра- моту Міністерства освіти і науки України, нагороду імені Ярослава Мудрого, почесне звання «Відмінник охорони здоров’я» та

«Заслужений працівник освіти», стипендії Міністерства науки і освіти України.


Життя проф. І.І.Даценко було насичене творчими пошуками та здобутками, про- фесійним талантом педагога, вченого, керівника, громадського діяча, почуттям обов’язку, відповідальністю за будь-яку роботу. Самовідданою багатогранною пра- цею, працелюбністю, порядністю, інтелі- гентністю, добротою, людяністю та мудрі- стю заслужила авторитет, повагу, шану, любов студентів, учнів, колег.


Вона любила життя, любила людей, любила Україну.


26 березня 2006 року Ірина Іванівна ві- дійшла у вічність на 82-му році життя, від- найшла вічний спочинок поряд з мамою на Янівському цвинтарі.


У Львівському національному медично- му університеті імені Данила Галицького

28 березня 2019 року відбулися заходи з вшанування пам’яті І.І.Даценко – урочисте відкриття меморіальної кімнати професора Ірини Даценко. Експозиція дає змогу оз- найомитись з лабораторними приладами, макетами, які використовувалися на прак- тичних заняттях для студентів, історични- ми документами, що стосуються наукового і навчального творчого доробку професора Даценко І.І. Монографії, підручники, того- часна вимірювальна апаратура, колекція фотографій професорсько-викладацького складу і студентів віалізує один з етапів розвитку профілактичної медицини Львів- щини.


Провісницькі слова проф. І.І.Даценко: «Ідея збереження і поліпшення здоров’я нашого народу гідна перетворення її в один з голов- них напрямів державотворчої ідеології уза- галі. Ми будуємо незалежну державу Укра- їну задля того, щоб кожен міг реалізувати свої права на життя і здоров’я» є актуаль- ним завданням для сьогодення та майбутніх поколінь

image

Жінки в науці Woman in science


Література

 1. Hihiienichni problemy suchasnoho suspilstva. Zbirnyk prats do 100-richchia kafedry zahalnoi hihiieny Lvivskoho derzhavnoho universytetu imeni Danyla Halytskoho [Hygienic problems of modern society. Collection of works for the 100th anniversary of the Department of General Hygiene at Danylo Halytsky Lviv State University]. Lviv, 1999: 4-22 [in Ukrainian].

 2. Do 80-littia vid dnia narodzhennia Iryny Datsenko [To the 80th anniversary of Irina Datsenko's birthday]. Likarskyi zbirnyk. Nova seriia. Lviv – Chykaho, 2005; 14: 338 [in Ukrainian].

 3. Zimenkovskyi B. S., Hzhehotskyi M. R., Lutsyk O. D., 2009. Profesory Lvivskoho natsionalnoho medychnoho universytetu imeni Danyla Halytskoho: 1784-2009 [Professors of Danylo Halytsky Lviv National Medical University: 1784-2009]. Lviv: Nautilus, [in Ukrainian]

 4. Fedorenko V. I. Osnovni napriamky i rezultaty naukovykh doslidzhen kafedry zahalnoi hihiieny z ekolohiieiu Lvivskoho natsionalnoho medychnoho universytetu imeni Danyla Halytskoho do 110-yi richnytsi zasnuvannia kafedry. [The main directions and results of scientific research of the Department of General Hygiene and Ecology at Danylo Halytsky Lviv National Medical University to the 110th anniversary of the founding of the department]. Hihiiena naselenykh mists. 2009; 54: 3-10 [in Ukrainian].

 5. Zimenkovskyi. B. S., Hzhehotskyi M. R, Fedorenko V. I., Plastunov B. A. Istoriia rozvytku ta zdobutky Lvivskoi naukovoi hihiienichnoi shkoly [History of development and achievements of Lviv scientific hygienic school]. Hihiienichna nauka ta praktyka: suchasni realii : mater. XV zizdu hihiienistiv Ukrainy (Lviv, 20-21 veresnia, 2012 ). Lviv, 2012: 10-14 [in Ukrainian].

 6. Zimenkovskyi. B. S., Hzhehotskyi M. R, Fedorenko V. I., Plastunov B.A. Lvivska naukova hihiienichna shkola: istoriia rozvytku ta zdobutky [Lviv hygienic scientific school: history of development and achievements]. Dovkillia ta zdorovia 2013; 4:68-74 [in Ukrainian].

 7. Zimenkovskyi B. S. Lvivskyi natsionalnyi medychnyi universytet imeni Danyla Halytskoho [Danylo Halytsky Lviv National Medical University]. Istorychne yuvileine vydannia / za red. B. S. Zimenkovskoho. Lviv : TOV «Vydavnychyi tsentr Lohos Ukrainy», 2014: 296. [in Ukrainian].

 8. Plastunov B.A. Zhyttievyi i tvorchyi shliakh profesoriv V.Z.Martyniuka i I.I.Datsenko – dorohovkaz molodym vykladacham i studentam [The vital and creative way of professors V.Z.Martinyuk and I.I.Datsenko is a guidebook for young teachers and students]. Aktualni problemy profilaktychnoi medytsyny. Zbirnyk naukovykh prats. Prysviachenyi 90-richchiu vid dnia narodzhennia doktora medychnykh nauk, profesora Datsenko Iryny Ivanivny. Lviv, 2015; 12: 6-13 [in Ukrainian].

 9. Kuzminov B. P.. Osvitnia ta naukova diialnist profesora Datsenko I. I. [Educational and scientific activity of Professor Datsenko I.I.]. Aktualni problemy profilaktychnoi medytsyny. Zbirnyk naukovykh prats. Prysviachenyi 90-richchiu vid dnia narodzhennia doktora medychnykh nauk, profesora Datsenko Iryny Ivanivny. Lviv, 2015; 12:3-5 [in Ukrainian].

 10. Fedorenko V. I., Kitsula L. M. Storinky istorii kafedry zahalnoi hihiieny z ekolohiieiu Lvivskoho natsionalnoho medychnoho universytetu imeni Danyla Halytskoho. [Pages of history of the Department of General Hygiene and Ecology at Danylo Halytsky Lviv National Medical University]. Aktualni problemy profilaktychnoi medytsyny. Zbirnyk naukovykh prats. Prysviachenyi 90-richchiu vid dnia narodzhennia doktora medychnykh nauk, profesora Datsenko Iryny Ivanivny. Lviv, 2015; 12:18-27 [in Ukrainian].

 11. Fedorenko V. I., Panyshko Yu.M. Iryna Ivanivna Datsenko. Do 90-richchia vid dnia narodzhennia. [Irina Ivanovna Datsenko. To the 90th anniversary of birth]. Fenomen liudyny. Zdorovyi sposib zhyttia. 2015; 35(101): 54-56. [in Ukrainian].

 12. Fedorenko V. I., Kitsula L. M. Kafedra zahalnoi hihiieny z ekolohiieiu Lvivskoho natsionalnoho medychnoho universytetu imeni Danyla Halytskoho: vid stanovlennia do sohodennia [Department of general hygiene and ecology at Danylo Halytsky Lviv National Medical University: from becoming to the present]]. Dovkillia ta zdorovia. 2015; 5: 59-64.[ in Ukrainian].

 13. Fedorenko V. I., Kitsula L. M. Istorychni vikhy zarodzhennia i rozvytku medyko-sanitarnoi spravy u Lvovi ta stvorennia i napriamy naukovoi diialnosti kafedry zahalnoi hihiieny z ekolohiieiu Lvivskoho Natsionalnoho medychnoho universytetu imeni Danyla Halytskoho. [Historical milestones of the origin and development of preventive medicine and sanitation in Lviv and the creation and directions of scientific work of the Department of General Hygiene and Ecology at Danylo Halytsky Lviv National Medical University]. Istoriia medychnoi nauky, praktyky ta osvity (materialy naukovo-praktychnoi konferentsii) 26-27 kvitnia 2018, Kyiv; 2018: 376-386 [ in Ukrainian].

 14. Datsenko I.I. Zagryaznenie okisyu ugleroda vozduha kabin avtomobiley i ulits Lvova i vliyanie ee na organizm rabotnikov avtotransporta. [Pollution of air inside the cars and streets of Lviv by carbon monoxide and its influence on the organism of motor vehicle workers]. Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. med. nauk. Lviv, 1955[ in Russian].

 15. Datsenko I. I. Okis ugleroda vo vneshney srede i vozmozhnost hronicheskih intoksikatsiy. [Oxide of

  image

  Жінки в науці Woman in science


  carbon in the external environment and the possibility of chronic intoxication ]. Аvtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia dokt. med. nauk Lviv, 1966 [ in Russian].

 16. Datsenko I.I. ,Martyniuk V.Z., 1971. Intoksykatsiia okysom vuhletsiu ta shliakhy yii poslablennia [Intoxication of carbon monoxide and ways of its weakening]. Kyiv: Zdorovia. [ in Ukrainian].

 17. Datsenko I. I., Habovych R. D., 1995. Osnovy zahalnoi i tropichnoi hihiieny : pidruchnyk dlia stud. vyshch. med. navch. zakladiv [Fundamentals of general and tropical hygiene: a textbook for students of higher medical education institutions]. Kyiv : Zdorovia [ in Ukrainian].

 18. Datsenko I. I., Habovych R.D., 1999. Profilaktychna medytsyna. Zahalna hihiiena z osnovamy ekolohii

  : navchalnyi posibnyk dlia medychnykh vuziv [Preventive medicine. General hygiene with the basics of ecology: a textbook for medical universities]. Kyiv: Zdorovia [in Ukrainian].

 19. Datsenko I.I., 2000. Hihiiena ta ekolohiia liudyny. Navchalnyi posibnyk. [Hygiene and human ecology. A textbook]. Lviv [in Ukrainian].

 20. Datsenko I.I. Habovych R.D. 2004. Profilaktychna medytsyna. Zahalna hihiiena z osnovamy ekolohii. [Preventive medicine. General hygiene with the basics of ecology]. K.: Zdorovia. [ in Ukrainian].

 21. Datsenko I. I., Denysiuk O. B., Doloshytskyi S. L. [ta in.], 1997. Suchasni problemy hihiieny navkolyshnoho seredovyshcha [Modern issues of environmental hygiene]. Nauk. t-vo im. Shevchenka u Lvovi, Lviv. derzh. med. un-t. Lviv [in Ukrainian].

 22. Datsenko I. I., Shehedyn M. B., Shashkov Yu. I., 2006. Hihiiena ditei i pidlitkiv: pidruchnyk [Hygiene of children and adolescents: a textbook: Medytsyna [ in Ukrainian].

 23. Datsenko Iryna, 2007.Vydatnyi hihiienist Ukrainy profesor Martyniuk Vlas Zakharovych [Professor Martyniuk Vlas Zakharovich, the prominent hygienist of Ukraine], Lviv [ in Ukrainian].

 24. Datsenko Iryna, 2004. Maksym Muzyka 15.VII.1889 – 24.V.1972. Zhyttiepysno-bibliohrafichnyi narys [Maxym Muzyka 15.VII.1889 - 24.V.1972. Life-bibliographical essay]. Lviv [in Ukrainian].

 25. Datsenko I. I. Naukova diialnist profesora Mariiana Panchyshyna [Scientific work of Professor Maryan Punchyshyn]. Likarskyi zbirnyk. Nova seriia. Tom VII. Na poshanu Mariiana Panchyshyna. Lviv-Chykaho, 2000: 17-30 [in Ukrainian].

 26. Datsenko Iryna. Literaturna spadshchyna ukrainskykh likariv [Literary heritage of Ukrainian doctors]. Likarskyi zbirnyk. Nova seriia. Tom VIII. Lviv-Chykaho, 2000: 53-60 [in Ukrainian].

 27. Datsenko I. I. Naukova i likuvalna diialnist doktora Yuriia Lypy . [Scientific and therapeutic activity of Dr. Yuriy Lypa]. Likarskyi zbirnyk. Nova seriia.T om ІХ. Lviv-Chykaho, 2001 19 -34 [in Ukrainian].

 28. Datsenko Iryna. Profesor Vasyl Pliushch – vydatnyi istoriohraf medytsyny v Ukraini [Professor Vasyl Plyushch is an outstanding historiographer of medicine in Ukraine]. Likarskyi zbirnyk. Nova seriia. Tom ХІ. Na poshanu Vasylia Pliushcha. Lviv-Chykaho, 2002: 18 - 74 [in Ukrainian].

 29. Datsenko Iryna. Pavlo Pundii – vydatnyi diiach svitovoi spilnoty ukrainskykh likariv [Pavel Pundy is a prominent figure in the world community of Ukrainian doctors]. Likarskyi zbirnyk. Nova seriia. Tom ХII. Do 80-littia vid dnia narodzhennia Pavla Pundiia . Lviv-Chykaho, 2003: 10 - 16 [in Ukrainian].