image

Короткі повідомлення Brief communication


image

image УДК: 616.314

Варіабельність розміщення третіх молярів у

DOI: 10.25040/ntsh2019.01.09


Для листування:

м. Львів, вул. Пекарська, 69, 79010

Е-пошта: irynkapal@gmail.com


Стаття надійшла: 14.03.2019 Прийнята до друку: 08.05.2019 Опублікована онлайн: 26.06.2019

image

© Ірина Паляниця, Зоряна Масна, Богдан Чех, 2019

ORCID IDs

Iryna Palianytsia:

https://orcid.org/0000-0002-1633-2347 Zorianna Masna:

https://orcid.org/0000-0002-9290-2954 Bohdan Chekh:

https://orcid.org/0000-0002-6926-9257

Конфлікт інтересів: Автори декларують відсутність конфлікту інтересів.

Внесок авторів:

Ідея: З.Масна.

Дослідження: І. Паляниця, Б. Чех.

Написання статті: І. Паляниця.

Редагування і затвердження остаточного варіанту статті: З. Масна.


збереження цих зубів у людини.

нижній щелепі


Ірина Паляниця, Зоряна Масна, Богдан Чех


Львівський національний медичний університет імені

Данила Галицького, Львів, Україна


Вступ. Зуби мудрості – найзагадковіша частина людської анатомії, адже донині не визначено чітких меж прорізуван- ня цих молярів.


Виділяють кілька основних класифікацій на підставі: кута нахилу та позиції зубного зачатка в кістці; стану прорізу- вання; розміщення коренів.


На основі скринінгу, який охоплює клінічне обстеження і огляд панорамних рентгенограм, з’ясовують розміщення зуба у щелепі. Зараз дуже поширене видалення третіх мо- лярів без вагомої на те причини.


Між іноземними лікарями триває дискусія про доцільність


Мета – з’ясувати частоту прорізування, відсутність закладки та варіанти розташування за- чатків третіх великих кутніх зубів нижньої щелепи у сучасної людини з фізіологічно сформо- ваним прикусом.


Методи дослідження. Щоб з’ясувати варіабельність розміщення третіх нижніх молярів у людей Західного регіону досліджено 400 ортопантомограм, класифікованих за віком, статтю, наявністю третіх нижніх молярів і відповідною стороною розміщення.


Результати. Сума зубів обчислена загальною кількістю прорізаних, непрорізаних чи від- сутніх зубів (окремо) однієї сторони у всіх категоріях. Визначено відсоткове співвідношення суми зубів певної групи однієї сторони до загальної кількості зубів у цій стороні.


Визначено відсоткове співвідношення кількості зубів певної групи однієї сторони заданої вікової категорії до загальної кількості зубів цієї ж групи.


Висновки. Обчислено, що відсоток пацієнтів з прорізаними зубами від загальної кількості осіб становить 35,29%. Причому серед них 58,5% осіб мають обидва зуби мудрості на ниж- ній щелепі, що становить лише 20,65% від усіх пацієнтів. Виявлено, що найчастіше трапля- ється патологічне медіальне розташування третього моляра. Найменша кількість випадків припадає на язикове положення зуба у кістці.


Ключові слова: нижні треті моляри, зуби мудрості, видалення інтактних вісімок, патологіч- не розміщення.

image

Короткі повідомлення Brief communication


image

image

Various locations of the third molars in the lower jaw


Palianytsia I., Chekh B., Masna Z.


Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine


Introduction. Wisdom teeth are the most mysterious part of human anatomy because there are still no clear terms when these molars erupt. There are several basic classifications that are based on the following: the angle of inclination and the position of the tooth germ in the bone; the eruption state; location of roots. With the help of screening, which includes a clinical examination and the review of panoramic X-rays, tooth location in the jaw is identified. Today, the removal of third molars without significant reason is very common. There is a debate among foreign doctors about the necessity of these teeth for a person.


Objective. To find out the frequency of eruption, the absence of a dental germ and possible locations for rudiments of the third large angular teeth in the lower jaw of a modern person with a physiologically formed dental bite.

DOI: 10.25040/ntsh2019.01.09


For correspondence:

69, Pekarska St., Lviv, 79010

Е-пошта: irynkapal@gmail.com


Received: Mar 5, 2019

Accepted: Apr 12, 2019

Published online: Jun 7, 2019


image

© Iryna Palianytsia, Bogdan Chekh, Zoryana Masna, 2019

ORCID IDs

Iryna Palianytsia:

https://orcid.org/0000-0002-1633-2347 Zorianna Masna:

https://orcid.org/0000-0002-9290-2954 Bohdan Chekh:

https://orcid.org/0000-0002-6926-9257


Disclosures. The authors have no potential conflicts of interest to disclose.


Author Contributions:

Conceptualization: Z. Masna.

Data curation: I. Palianytsia, B. Chekh. Formal analysis: I. Palianytsia, B. Chekh. Writing - original draft:

I. Palianytsia, B. Chekh.

Writing - review & editing: Z. Masna.


Research methods. Four hundred individuals from the Western region of Ukraine were screened using Panorax to establish various locations of the mandibular third molars. These panoramic X-rays were classified by age, gender, the presence of third molars and the corresponding side of their location.


Results. The sum of teeth is calculated based on the total number of erupted, impacted or missing teeth (separately) on one side in all categories. The percentage ratio of the sum of teeth in a certain group on one side to the total number of teeth on the given side was determined.


The percentage ratio of teeth of a certain group on one side for a given age group to the total number of teeth for the same group was determined.


Conclusion. It has been calculated that patients with erupted teeth constitute 35.29% of all in- dividuals. Moreover, 58.5% of them have both wisdom teeth on the lower jaw. This accounts for only 20.65% of all patients. It was revealed that pathological medial location of the third molar was the most frequent. The lingual positioning of the mandibular third molar was the least fre- quent.


Key words: Lower third molars, wisdom teeth, removal of intact wisdom teeth, pathological placement.

image

Короткі повідомлення Brief communication


Вступ. Зуби мудрості – найзагадковіша ча- стина людської анатомії, адже донині не ви- значено чітких меж прорізування цих моля- рів. За міжнародними термінами цей період відповідає віку 17-21 років, а у вітчизняній літературі – 14-25 років. Більшість лікарів уникають чіткої відповіді на це запитання і додають: «з настанням зрілості». Проте тра- пляються випадки, при яких зуб не проріж- еться ніколи [7] (наприклад, якщо немає за- кладки чи патологічному розміщенні у кістці). Що тоді робити особі, яка має цю патологію і чи можна розглядати це як патологію?!


Виділяють кілька головних класифікацій

[16] на підставі: кута нахилу та позиції зуб- ного зачатка в кістці; стану прорізування; розміщення коренів. Найдоцільніше вико- ристовуються Winter’s classification для вста- новлення розміщення зубного зачатка [1]. На основі скринінгу, який охоплює клінічне обстеження і огляд панорамних рентгено- грам, з’ясовують розміщення зуба у щеле- пі (найчастіше проводиться у підлітковому віці) [3]. Наявність у кістці зубів мудрості залежить від багатьох чинників, головними з яких є:

image

Короткі повідомлення Brief communication


Результати. Сума зубів обчислена загаль- ною кількістю прорізаних, непрорізаних чи відсутніх зубів (окремо) однієї сторони у всіх категоріях.


Визначено відсоткове співвідношення суми зубів певної групи однієї сторони до загаль- ної кількості зубів у цій стороні (табл. 1).

Визначено відсоткове співвідношення кіль- кості зубів певної групи однієї сторони за- даної вікової категорії до загальної кількості зубів цієї ж групи (табл. 2).


У зв’язку з цим висунули гіпотезу, що з ча- сом, у процесі еволюційних змін, треті мо- ляри взагалі будуть відсутні. Як зазначає

Таблиця 1

Варіабельність розміщення третіх молярів у нижній щелепі


Жін (Feminine)

Вік

Ліва сторона (Left)

Права сторона (Right)

Е

І

М

Е

І

М

15-19

2

15

1

2

15

1

20-30

10

14

5

10

11

8

31-40

14

4

12

16

3

11

41-50

8

3

3

6

2

6

Сума

34

36

21

34

31

26

%

37,36

39,56

23,08

37,36

34,07

28,57

Чол (Masculine)

Вік

Left

Right

Е

І

М

Е

І

М

15-19

2

8

1

2

7

2

20-30

6

2

6

4

4

6

31-40

3

0

2

3

0

2

41-50

4

1

1

5

1

0

Сума

15

11

10

14

12

10

%

41,67

30,56

27,78

38,89

33,33

27,78


Таблиця 2

Порівняльна характеристика групи зубів у заданій віковій категорії


Ліва сторона (Left)

Вік

Стать

Е

Е, %

І

І, %

М

М, %

15-19

Ж (F)

2

11,11%

15

83,33%

1

5,56%

Ч (M)

2

18,18%

8

72,73%

1

9,09%

20-30

Ж (F)

10

34,48%

14

48,28%

5

17,24%

Ч (M)

6

42,86%

2

14,29%

6

42,86%

31-40

Ж (F)

14

46,67%

4

13,33%

12

40,00%

Ч (M)

3

60,00%

0

0,00%

2

40,00%

41-50

Ж (F)

8

57,14%

3

21,43%

3

21,43%

Ч (M)

4

66,67%

1

16,67%

1

16,67%

Права сторона (Right)

15-19

Ж (F)

2

10,53%

15

78,95%

2

10,53%

Ч (M)

2

18,18%

7

63,64%

2

18,18%

20-30

Ж (F)

10

37,04%

11

40,74%

6

22,22%

Ч (M)

4

28,57%

4

28,57%

6

42,86%

31-40

Ж (F)

16

76,19%

3

14,29%

2

9,52%

Ч (M)

3

60,00%

0

0,00%

2

40,00%

41-50

Ж (F)

6

42,86%

2

14,29%

6

42,86%

Ч (M)

5

83,33%

1

16,67%

0

0,00%

image

Короткі повідомлення Brief communication


image

«The Evolution of Wisdom Teeth»: 100 млн років тому наші предки мали щелепи, які могли комфортно вмістити всі 32 зуба. Але з появою прямоходіння та зброї (гомініди) відбулось збільшення мозку і скорочення щелепи. Це зумовила мутація гена MYH 16 (команда з Трансільванського університе- ту, 2004 р.) – «Зуби мудрості як індикатор еволюції людей». Розвиток у культурі також чинить вплив на зміну у морфо-фізіології

людини, хоч зовсім малий. Припускають, що одним із основних чинників впливу на змі- ни у розвитку щелеп є еволюція дієти. («Як людина харчується – так і виглядає»).


Навіть серед наших предків виділяють дві групи, які відрізняються розміром і формою щелеп. Фізичний антрополог Норіан фон Крамон-Таубадель дослідив, що мисливці мали довші і вужчі, більш пристосовані до жування щелепи, ніж ті, хто займалися сіль- ським господарством.


Серед усіх випадків розміщення нижнього третього великого кутнього зуба у нижній щелепі було окремо виділено такі (рис.1-4).


image

Рис.1. Медіальне розміщення третього моляра нижньої щелепи (71%)


image

Рис.2. Горизонтальне розміщення третього моляра нижньої щелепи (19%)

Рис.3. Щічне розміщення третього моляра нижньої щелепи(7%)


image

Рис.4. Дистальне розміщення третього моляра нижньої щелепи (2%)


image

Рис.5. Язикове розміщення третього моляра нижньої щелепи (1%)


Вони становили 32,5% (рис.6). Діаграма складена на підставі 116 клінічних випадків.


Вертикальне розміщення нижнього третьо- го моляра у нижній щелепі вважали нормою (рис. 7).


Для встановлення виду розміщення викори- стали основну класифікацію на сьогодні – Winter’s, але для оцінки видалення кожного з варіантів – шкалу Pederson та Parant.

image

Короткі повідомлення Brief communication


image

image

Обговорення. Порівнюючи одержані ре- зультати з опублікованими в науковій ме- дичній літературі [21] можемо стверджу- вати, що в осіб у Західному регіоні України кількість втрачених і прорізаних нижніх тре- тіх молярів має певні особливості порівня- но з іншими регіонами земної кулі, зокрема у популяції Південної Індії в втричі менше втрачених та в 1,5 раза більше прорізаних зубів мудрості. На нашу думку, результати таких порівнянь є важливими для адекват- ного планування ортодонтичних та орто- педичних лікувальних заходів для осіб, які проживають у різних регіонах.

Рис. 6. Варіанти патологічного розміщення третіх мо-

лярів у нижній щелепі


image

Рис. 7. Вертикальне розміщення третього моляра ниж- ньої щелепи


Проведені дослідження дозволили встанови- ти, що відсоток пацієнтів з прорізаними зуба- ми становить 35,29%, серед них 58,5% осіб мають обидва зуби мудрості на нижній щелепі, що становить лише 20,65% від усіх пацієнтів.


З’ясовано, що серед усіх випадків найчасті- ше (71%) трапляється медіальне розташу- вання третього моляра, і лише 1% пацієнтів має язикове розміщення третього моляра у нижній щелепі.Література

 1. Kutsevliak V.I. Ortodontycheskaia khyrurhyia. Kharkiv 2017; 276 p.

 2. Vares Ya.E., Kyiak S.V. Planuvannia operatsii atypovoho vydalennia horyzontalno retenovanykh nyzhnikh tretikh moliariv z dopomohoiu kompiuternoi prohramy. Visnyk problem biolohii i medytsyny 2014; 4(4):316-320.

 3. Bezvushko E.V., Hordon-Zhura H.S., Pylypiv N.V., Zhametra Akhmad, Khatem Dzhaser Akhmad. Analiz zakladky tretikh postiinykh moliariv u ditei zalezhno vid stati. Klinichna stomatolohiia 2013;3-4:39-40.

 4. Kyiak S.V. Do problemy prohnozuvannia skladnosti ta travmatychnosti atypovoho vydalennia nyzhnikh tretikh moliariv na pidstavi vyvchennia renthenolohichnykh kryteriiv yikh retentsii. Klinichna stomatolohiia 2016;4:42-47.

 5. Ohonovskyi R.Z., Khomych N.M., Kuzniak N.B. Likuvannia zapalnykh uskladnen pislia operatsii atypovoho vydalennia nyzhnikh tretikh moliariv: ohliad literatury (part 1). Visnyk problem biolohii i medytsyny 2014;1:17-22.

 6. Makieiev B.F., Bielas T.Yu. Prorizuvannia i polozhennia nyzhnikh tretikh moliariv ta yikhnii vplyv na formuvannia zuboshchelepnykh deformatsii (ohliad literatury). Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh 2013;3-4:39-40.

 7. Bishara S.E., Treder J.E., Damon P., Olsen M. Changes in the dental arches and dentition between 25 and 45 years of age. The Angle Orthodist 1996; 6:417-22.

 8. Prasad K., Hassan S. Influence of third molars on anterior crowding - Revisited. Journal of International Oral Health 2011;3:37-40.

 9. Laskin D.M. Evaluation of the third molar problem. Journal of the American Dental Association 1971;3:82-84.

 10. Lindauer S.J., Laskin D.M., Tufecki E., Russell S., Bryce J. Orthodontists’ and surgeons’opinions on the role of third molars as a cause of dental crowding. American Journal of Orthodics and Dentofacial Orthopedics 2007;132:143-8.

  image

  Короткі повідомлення Brief communication


 11. Mercier P., Precious D. Risks and benefits of removal of impacted third molars: a critical review of the literature. International journal of oral and maxillofacial surgery 1992;21 (1):17-27.

 12. Mohammad Hosein Kalantar Motamedi, Farshid Kavandi. New concepts in impacted third molar surgery. A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery July 2013;2:27-44.

 13. Orhan Güven, Ahmet KeskIn, Ümit K Akal. The incidence of cysts and tumors around impacted third molars. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2000;29 (2):131-135.

 14. Bergman, Jerry. Are wisdom teeth (third molars) vestiges of human evolution?. Journal of Creation. December 1998; 12(3):297–304

 15. Rasmus Kragh Jakobsen. Evolution will make our wisdom teeth disappear. ScienceNordic. March 22 2016;06:15.

 16. Br J. Pell-Gregory classification is unreliable as a predictor of difficulty in extracting impacted lower third molars. Oral Maxillofac Surg. 2000 Dec;38(6):585-587.

 17. Pranaya Khanal, Dixit S, Singh R, Punam Dixit. Difficulty index in extraction of impacted mandibular third molars and their post-operative complications. Journal of Kathmandu Medical College Jan.-Mar., 2014; Vol. 3, No. 1, Issue 7, Page: 14-20.

 18. Hui Woon Lim, Nur Izzati Mahmod, Fathinah Hanem Azam Zaki, Fo Yew Tan, Sathesh Balasundram, Tassha Hilda Adnan. Wisdom Tooth Surgery Complications — Local Anaesthesia versus General Anaesthesia. Open Journal of Stomatology 2019; 9: 51-63.

 19. Al Harbi MJ, Alomaym MAA, Mohammed Aldohan MF, Fahad Alkurdi I. Necessity of Antibiotics to Reduce Inflammatory Complications after Third Molar Extractions: A Prospective Study. Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences 2019 Feb;11(Suppl 1):S13-S17.

 20. Fernandes IA, Armond ACV, Falci SGM. The Effectiveness of the Cold Therapy (cryotherapy) in the Management of Inflammatory Parameters after Removal of Mandibular Third Molars: A Meta-Analysis. International Archives of Otorhinolaryngology 2019 Apr; 23(2):221-228.

 21. Sagar S, Kumar S, Moses S. Variation in Anatomy and Position of Mandibular Third Molars in South Indian Population. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. Vol. 7(6), 2015, 385-386.