КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ BRIEF COMMUNICATION


image


Праці НТШ Медичні науки

2019, Том 55, № 1

ISSN 1563-3950 www.mspsss.org.ua


УДК: 611.66:611.13/.16:615.212.7] -08

Структурна організація ланок гемомікроциркуляторного русла матки щура за умов шестититижневого введення налбуфіну


Ярина Іванків


Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького м.Львів, Україна


Вступ. Щороку проблема зловживання наркотиками зростає з катастрофічними наслідками. Виникає не лише фізична і психіч- на залежність, наркотики впливають на фізіологічні параметри, а зміни, зумовлені ними, можуть продовжуватись навіть після припинення вживання наркотиків. Оскільки сприйнятливість до розвитку залежності жіночого організму вища, ніж чоловічого, а жіночі статеві органи зазнають значних структурно-морфологіч- них і функціональних змін, вивчення дії опіоїдів на жіночий орга-

Proc Shevchenko Sci Soc Med Sci

2019, Vol. 55, 1

image

www.mspsss.org.ua ISSN 1563-3950


image

DOI: 10.25040/ntsh2019.01.01


Для листування:

вул. Пекарська, 69, м. Львів, 79010

Е-пошта: yaruna_a_via@bigmir.net


Стаття надійшла: 15.03.2019 Прийнята до друку: 17.05.2019 Опублікована онлайн: 26.06.2019

image

© Іванків Я., 2019


ORCID ID

Ivankiv Yaryna

https://orcid.org/0000-0001-8592-8526


Конфлікт інтересів: Автор декларує відсутність конфлікту інтересів.

нізм беззаперечно є необхідним. Першими на патогенні чинники у нашому організмі реагують судини, структурні зміни яких стають основою для розвитку патологічного процесу та визначають особливості клінічних проявів.

Мета дослідження – виявити якісно-кількісні зміни гемомікроциркуляторного русла стінки матки бі- лих щурів впродовж шестити-тижневого впливу опіоїду.

Матеріали та методи. Дослідження було виконано на 24-х статевозрілих білих щурах-самках із по- чатковою масою тіла 160-180 г. Усіх тварин поділили на групи – три експериментальних і одна кон- трольна. Щоденно щурам внутрішньом’язево вводили налбуфін: першій групі – два тижні, другій – чо- тири тижні і третій – шість тижнів, відповідно, контрольна група отримувала 0,9% розчин NaCl.

Для оцінки та аналізу глибини структурних змін гемомікроциркуляторного русла матки використовува- ли такі морфометричні показники: діаметр судин (артеріол, венул і капілярів), артеріоло-венулярний коефіцієнт, показник трофічної активності тканини матки, щільність сітки обмінних судин, коефіцієнт звивистості артеріол.

Результати. Проведене дослідження виявило, що введений препарат викликає зміни в структурі гемо- мікроциркуляторного русла матки вже через два тижні експерименту, що проявляється розширенням судин артеріол і венул та капілярів, збільшенням звивистості артеріол, у цьому випадку зберігається чіткість контурів судин.

На четвертому тижні з’являються ділянки деструктуризації судинного русла матки, збільшується зви- вистість артеріол, подекуди можна виявити ділянки геморагій та облітерації капілярів, нерівномірність калібру судин.

На шостому тижні внаслідок руйнування капілярного компонента з’являється порушення упорядко- ваного звивистого рисунка капілярної сітки, трапляються фрагменти капілярів, артеріоло-венулярні анастомози розширюються.

Висновок. Результати дослідження виявили залежність між тривалістю впливу опіоїдів на структурну організацію стінки матки, а саме на її судинний компонент, та глибиною порушень, які виникають, а саме на значні зміни в структурі гемомікроциркуляторного русла.

Ключові слова: морфологія, жіночі статеві органи, мікросудини, опіоїди, експеримент.

image

Короткі повідомлення Brief communication


image

image UDC: 611.66:611.13/.16:615.212.7] -08

Structural organization of the links of

DOI: 10.25040/ntsh2019.01.01


For correspondence:

69 Pekarska St., Lviv, 79010

E-mail: yaruna_a_via@bigmir.net


Received: Apr 15, 2019

Accepted: May 17, 2019

Published online: June 24, 2019


image

© Ivankiv Ya., 2019.


ORCID ID

Ivankiv Yaryna

https://orcid.org/0000-0001-8592-8526


Disclosures. No conflicts of interest, financial or otherwise, are declared by the author

hemomicrocircular channel of the rat`s uterus under the conditions of 6-week long

administration of nalbuphine


Ivankiv Ya.


Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine


Introduction. Each year, the problem of drug abuse increases with catastrophic consequences. It is not just physical and mental dependence, drugs affect physiological parameters, while changes caused by them can continue even after drugs are no longer consumed. If we estimate types of drugs people take, we see that opioids occupy the first place - 65.5%. Since susceptibility to addiction is higher in the female body than that of a male, and female genital organs undergo significant structural-morphological and functional changes, the study of the opioid effect on the female

body is necessary. Vessels are among the first in our body to react to pathogenic factors; their structural changes become the basis for the development of a pathological process and determine peculiarities of clinical manifestations.

Aim. To detect qualitative and quantitative changes of the hemomicrocirculatory channel of the uterus walls in white rats during the 6-week opioid influence.

Materials and methods. The study was performed on 24 sexually mature female white rats with an initial body weight of 160-180 g. All animals were divided into three experimental and one control group. The control group received 0.9% NaCl solution throughout the experiment. The other three groups received intramuscular injections of nalbuphine for 2, 4, and 6 weeks respectively. Colored gelatin mixture was used for injection in the bloodstream.

The following morphometric indices were used to assess and analyze the depth of structural changes: vessel diameters (arterioles, venules and capillaries), arteriolar-venular ratio, the indicator of trophic activity (radius of diffusion), the density of the net of capillaries (the number of capillaries per area unit), the coefficient of convolutedness.

Results. The conducted research has shown that the administered drug causes changes in the structure of the hemomicrocirculatory channel already in the 2nd week of the experiment, which is manifested by the expansion of vessels, both arterioles, venules, and capillaries, increasing their convulsion while maintaining the clarity of vessel contours.

In the 4th week, there are areas of restructuring of the uterus blood flow, the convulsion of vessels increases, in some cases, it is possible to detect areas of hemorrhage and obliteration of capillaries, unevenness of blood vessel caliber.

In the 6th week, due to the destruction of the capillary component, the ordered spiral pattern of the capillary net is disrupted, artery and venular anastomosis begin expanding and significant destructive changes develop.

Statistically processed morphometric indices confirm the validity of above morphological changes, which appear in the structure of the bloodstream of rat’s uterus wall.

Conclusion. Study results reveal the relationship between the duration of opioid effect on the structural organization of the uterus walls, namely on their vascular component, and the depth of damage, namely, significant changes in the structure of the hemomicrocirculatory channel.

Key words: Morphology, female genitals, micro-vessels, opioids, experiment.

image

Короткі повідомлення Brief communication


Вступ. Щороку проблема зловживання нар- котиками зростає з катастрофічними наслід- ками. Виникає не лише фізична і психічна залежність, наркотики впливають на фізіо- логічні параметри, а зміни, зумовлені ними, можуть продовжуватись навіть після припи- нення вживання наркотиків [1, 2, 16, 18]. За даними ВООЗ, близько 50% всіх ліків у всьому світі, що виписуються та продаються, недоцільні, а більше половини всіх пацієн- тів приймають свої ліки неналежно, зокрема проблема стосується наркотичних середни- ків [5, 6, 13]. Опіоїдні анальгетики за увесь час розвитку медицини розцінювали як найефективніші препарати для знеболення [6, 9]. У «Всесвітній доповіді про наркотики 2018», яка була опублікована Управлінням ООН з наркотиків і злочинності, зазначено, що близько 275 мільйонів людей, а це майже 5,6% від світового населення у віці від 15 до

64 років, хоча б один раз у житті вживали

наркотики, а світове виробництво опіуму у 2016-2017 роках зросло на 65% [15, 23]. За даними SAMHSA, 2014 року у світі 15,8 міль- йонів жінок (або 12,9%) у віці від 18 років і старші вживали наркотики [4]. В Україні у 2014 році зареєстровано 9144 особи, яким вперше в житті було встановлено діагноз безпосередньо пов’язаний із вживанням нар- котичних засобів, з них частка молодих осіб репродуктивного віку становила 75,1% [3]. При розподілі за видами вжитих ними нарко- тиків перше місце займають опіоїди – 65,5% [21]. Проблема впливу наркотичних серед- ників на структурну організацію органів за- лишається відкритою й актуальною [3, 4, 8, 10]. Оскільки сприйнятливість до розвитку залежності жіночого організму вища, ніж чоловічого, а жіночі статеві органи зазнають значних структурно-морфологічних і функці- ональних змін, вивчення дії опіоїдів на жіно- чий організм беззаперечно потрібний [1, 8, 17, 19]. Першими на патогенні чинники в на- шому організмі реагують судини, структур- ні зміни яких стають основою для розвитку патологічного процесу і визначають особли- вості клінічних проявів [2, 11, 18, 20, 22].


Одним з найдоцільніших методів для вивчен- ня структурних змін жіночої репродуктивної системи є експериментальне моделювання [6, 8], а підґрунтям для вибору експеримен- тальної тварини при проведенні науково-до- слідних робіт став порівняльний аналіз матки

лабораторного білого щура та людини, який засвідчив, що матка цієї тварини має значну схожість з маткою людини, незважаючи на деякі відмінності [5, 7, 8, 9, 10].


Саме тому, метою наших досліджень стало простежити динаміку якісно-кількісних змін гемомікроциркуляторного русла стінки мат- ки білих щурів впродовж шестити-тижневого впливу опіоїду.


Матеріали та методи. Дослідження викона- но на 24-ох статевозрілих білих щурах-сам- ках віком 3,0-3,5 місяці і початковою масою тіла 160-180 г. Експериментальних тварин поділили на 3 групи: першій групі тварин вводили внутрішньом’язово налбуфін що- денно впродовж 2 тижнів (перший тиждень

– 8 мг/кг, другий тиждень – 15 мг/кг); дру- гій групі тварин вводили внутрішньом’язо- во налбуфін щоденно впродовж чотирьох тижнів (перший тиждень – 8 мг/кг, другий тиждень – 15 мг/кг, третій тиждень – 20 мг/ кг, четвертий тиждень – 25 мг/кг), а тре- тій групі тварин вводили внутрішньом’язово налбуфін щоденно впродовж шести тижнів (Iперший тиждень – 8 мг/кг, другий тиж- день – 15 мг/кг, третій тиждень – 20 мг/кг, четвертий тиждень – 25 мг/кг; п’ятий тиж- день – 30 мг/кг, шостий тиждень – 35 мг/ кг). Для контролю використали трьох щу- рів-самок, яким впродовж виконання експе- рименту вводили 0,9% розчин NaCl.


Усіх тварин утримували в умовах віварію Львівського національного медичного уні- верситету імені Данила Галицького, експе- рименти проведені відповідно до положення Європейської конвенції щодо захисту хре- бетних тварин, яких використовують в екс- периментальних та інших наукових цілях (Страсбург, 1986), Директиви Ради Європи 2010/63/ЕU, Закону України № 3447 – IV

«Про захист тварин від жорстокого пово- дження». Матеріали роботи розглянуті чле- нами комісії з питань біоетики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, які дійшли погодженої думки, що надані для експертизи матеріали науково обґрунтовані (протокол №9 від 31 жовтня 2017 року). Тварин виводили з екс- перименту через 2, 4 та 6 тижнів з моменту введення опіоїду через евтаназію шляхом передозування діетилового ефіру.

image

Короткі повідомлення Brief communication


Для ін’єкції кровоносного русла матки як ін’єкційну масу застосовували туш-жела- тинову суміш. Просвітлення зрізів прово- дили в гліцерині з 96% етиловим спиртом у співвідношенні 1:1 впродовж 3 діб, потім у чистому гліцерині. Препарати вивчали та фотографували під мікроскопом МБИ-1 цифровим фотоапаратом OlympusFE210 при збільшенні х80, х160.


Для морфометричного аналізу стану гемо- мікроциркуляторного русла органів вико- ристовували такі кількісні критерії: діаметр мікросудин (капіляра, артеріоли, венули), артеріоло-венулярний коефіцієнт, коефіці- єнт звивистості, щільність сітки обмінних су- дин (кількість капілярів на одиницю площі), показник трофічної активності тканини (ра- діус дифузії).


Статистичне опрацювання результатів екс- перименту проводили за допомогою таб- личного процесора Excel (який є складовою частиною пакета Microsoft Office 2010).


Експериментальні дані подано у вигляді до- вірчого інтервалу для середнього значення параметра вибірки


M  ,

де M– середнє значення;

∆ – відхилення.


image

s

n

Оскільки генеральні дисперсії досліджува- них величин невідомі, то вибіркові середні підпорядковуються t -розподілу Стьюдента. У цьому випадку 95% довірчий інтервал на- буває вигляду

просвітлених препаратах можемо спосте- рігати помітні зміни усіх ланок кровонос- ного русла стінки матки піддослідних щу- рів. Окремо спостерігається шар артеріол, венул і капілярів. Контури судин чіткі, ар- теріоли та венули розширені, звивистіші, порівняно з контролем, капіляри ширші та переплетені між собою (рис.1).


image


Рис.1. Розширені та звивисті артеріоли стінки матки білого лабораторного щура через два тижні введення налбуфіну. Мікрофотографія. Ін’єкція судин туш-же- латиновою сумішшю. Зб.: х80


Усі вищенаведені зміни підтверджують по- казники морфометричного аналізу. Діаме- три судин розширені, а саме діаметр арте- ріол становить 45,33 ± 6,88 мкм (контроль 37,10 ± 9,00 мкм, р<0,05), діаметр венул становить 48,89± 3,36 мкм (контроль 42,36

± 2,44 мкм, р<0,05), діаметр капілярів – 8,04 ± 1,20 мкм (контроль 5,91 ± 1,40 мкм, р<0,05). У цьому випадку зростає артері- оло-венулярний коефіцієнт до 0,93 ± 0,14

image

x t

,

0,05

(контроль 0,88 ± 0,21, р<0,05), показник щільності сітки обмінних судин (капілярів) становить 17,6± 1,9 (контроль 19,6 ±4,1,

image

де x – середнє значення вибірки;

р<0,05). Також при морфометрії спостері- гається зменшення показника трофічної ак-

 t

– відхилення ( t – про-

тивності після двотижневого експерименту

image

s

n

0,05

центна точка

0,05

розподілу

до 13,95 ± 1,38 мкм (контроль 17,08 ± 0,97

мкм, р<0,05).

Стьюдента з свободи,

s

n 1

ступенями


Через чотири тижні перебігу експеримен-

– стандартна похибка середнього,

n – об’єм вибірки).


Результати дослідження. Через два тижні введення налбуфіну на ін’єкованих

ту на препаратах ін’єкованого судинного русла матки з’явилися ділянки деструк- туризації, збільшилася звивистість судин (рис.2).

imageimage


Рис.2. Порушена структурна організація гемомікроци- ркуляторного русла стінки матки білого лабораторно- го щура через чотири тижні введення налбуфіну Мікрофотографія. Ін’єкція судин туш-желатиновою сумішшю. Зб.: х80


Морфометричні показники свідчать про по- дальшу тенденцію до зростання артеріо- ло-венулярного коефіцієнта – 0,96 ± 0,12 (р<0,05), а показник трофічної активності становить14, 79 ± 0,70 мкм (р<0,05). Разом з тим спостерігається достовірне зниження показника щільності сітки обмінних судин (капілярів) і становить 15,2± 2,4 (р<0,05).


Подекуди на препаратах можна спостеріга- ти ділянки облітерації капілярів, геморагії, нерівномірність калібру судин, розрідження судинної сітки. Артеріальний і венулярний компоненти гемомікроциркуляторного рус- ла матки щура розширені.


Діаметр виявлених артеріол становить 45,56 ± 2,32 мкм (р<0,05), діаметр венул становить47,74 ± 5,47 мкм (р<0,05), ді- аметр збережених капілярів – 8,43 ± 0,78 мкм (р<0,05).


Через шість тижнів введення налбуфіну спостерігаємо значні деструктивні зміни ге- момікроциркуляторного русла.


За рахунок руйнування капілярного ком- понента виявляємо порушення звивистого упорядкованого рисунка капілярної сітки, який часто обривається, збережені капіля- ри розширені, деформовані, а їхній просвіт нерівномірний. Артеріоло-венулярні анасто-

мози розширюються, оскільки кров, минаю- чи пошкоджені капіляри, скидається з арте- ріол у венозне русло (рис. 3).


image


Рис.3. Розширені артеріоло-венулярні анастомози, розрідження капілярної сітки стінки матки білого лабораторного щура через шість тижнів введення налбуфіну. Мікрофотографія. Ін’єкція судин туш-же- латиновою сумішшю. Зб.: х80


Щільність і калібр судин змінюються, про що свідчать морфометричні показники. Ді- аметр збережених капілярів збільшується до 8,68 ± 0,96 мкм, у цьому випадку діа- метр артеріол становить47,46 ± 4,69 мкм, а діаметр венул зростає до49,78 ± 4,31 мкм, що ймовірно призводить до деякого змен- шення артеріоло-венулярного коефіцієнта до 0,95 ± 0,07.


Щільність сітки обмінних судин зменшуєть- ся до 14,0± 2,2, а показник трофічної ак- тивності значно зростає і становить 29,03 ± 8,18 мкм.


Морфологічний і морфометричний аналіз ангіоархітектоніки матки дають змогу оці- нити зміни ступеня васкуляризації за умов норми та при тривалому впливі опіоїду.


Динаміка змін діаметра капілярів стінки матки білого лабораторного щура впродовж шести тижнів впливу налбуфіну зображена на графіку (рис.4).


Динаміка змін діаметра артеріол стінки мат- ки білого лабораторного щура впродовж шести тижнів впливу налбуфіну зображена на графіку (рис. 5).

image


image

Рис. 4. Діаметр капілярів стінки матки білого лабораторного щура (мкм)


image

Рис. 5. Діаметр артеріол стінки матки білого лабораторного щура (мкм)


Динаміка змін діаметра венул стінки матки білого лабораторного щура впродовж шести тижнів впливу налбуфіну зображена на гра- фіку (рис. 6).


Динаміка змін щільності сітки обмінних су- дин (капілярів) стінки матки білого лабора- торного щура впродовж шести тижнів впли- ву налбуфіну зображена на графіку (рис. 7).


image

Рис. 6. Діаметр венул стінки матки білого лабораторного щура (мкм)


image

Рис. 7. Щільність сітки обмінних судин (капілярів)

стінки матки білого лабораторного щура


Динаміка змін показника трофічної актив- ності стінки матки білого лабораторного щура впродовж шести тижнів впливу налбу- фіну зобоажена на графіку (рис. 8).


image

Рис. 8. Показник трофічної активності стінки матки білого лабораторного щура (мкм)


Проведене дослідження виявило, що через два тижні введення налбуфіну білим ла- бораторним щурам виникають перші зміни ангіоархітектоніки стінки матки. Подальше введення опіоїду впродовж чотирьох тижнів значно порушує мікроструктурну організа- цію судин стінки матки, а після шести тиж- нів експерименту достовірні суттєві зміни морфометричних показників свідчать про значну перебудову ланок гемомікроцирку- ляторного русла внаслідок впливу налбуфі- ну.

image


Література

 1. Alimbetova A.R. Izucheniye struktury ginekologicheskikh zabolevaniy v sovremennom aspekte. Vestnik Kazakhskogo Natsionalnogo editsinskogo universiteta. 2016;1:584-587 [Russian].

 2. Bekesevych A.M. Osoblyvosti strukturnoi organizacii lanok hemomikrocyrkulatornoho rusla kory mo- zochka shchura za umov 2- ta 4-tyzhnevoho vvedenia opioida. Klinichna anatomia ta operatyvna khiru- rgia. 2016; 1(55): 24-27 [Ukrainian].

 3. Benningfield M.M., Dietrich M.S., Jones H.E., Kaltenbach K., Heil S.H., Stine S.M., Coyle M.G., et al. Opioid dependence during pregnancy: relationships of anxiety and depression symptoms to treatment outcomes. Addiction. 2012;107(1):74-82. doi: 10.1111/j.1360-0443.2012.04041.x.

 4. Center for Behavioral Health Statistics and Quality.(2015). Behavioral health trends in the United States: Results from the 2014 National Survey on Drug Use and Health (HHS Publication No. SMA 15-4927, NSDUH Series H-50). Retrieved from http://www.samhsa.gov/data/

 5. Frank J.W., Binswanger I.A., Calcaterra S.L., Brenner L.A., Levy C: NonMedical Use of Prescription Pain Medications and Increased Emergency Department Utilization: Results of a National Survey. Drug Alcohol Depend. 2015, 157:150-157.

 6. Gartry C.C., Oviedo-Joekes E., Laliberté N., Schechter M.T. The trials and tribulations of implementing a heroin assisted treatment study in North America. Harm Reduction J. 2009 Jan 21;6:2. doi: 10.1186/1477-7517-6-2.

 7. Grigoryeva Yu.V., Yamshchikov N.V., Bormotov A.V. Garifullina KF. Osobennosti stroyeniya miometriya nizhnego segmenta matki laboratornykh krys. Fundamentalnyye issledovaniya. 2012;12:48-50 [Russian].

 8. Ivankiv Ya.T. Morphological features of human and white laboratory rat uterus. International scientific and practical conference «Prospects for the development of medicine in EU countries and Ukraine» Wloclawek, Republic of Poland, 2018 Dec 21-22. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018, p. 90-92.

 9. Ivankiv Y.T., Mateshuk-Vatseba L.R. Morphologichni osoblyvosti matky v normi ta pry patolohii. Ukrainskij zhurnal medycyny, biologii ta sportu. 2018 Dec 21; 1(17): 21-28.

 10. Kolodny A., et al.: The prescription opioid and heroin crisis: a public health approach to an epidemic of addiction. Annu. Rev. Public Health 2015, 36:559-574.

 11. Lemesh A.V., Volchkevich D.A. Vaskulyarizatsiya matki pri beremennosti v norme i patologii. Materialy nauch.-prakt. konf. Vesenniye anatomicheskiye chteniya; 2016 May 27; Grodno. Grodno: GrGMU; 2016. s. 111-114 [Russian].

 12. Lysenko O.V., Rozhdestvenskaya T.A. Izmereniye obyema endometriya v diagnostike giperplasticheskikh protsessov endometriya u zhenshchin reproduktivnogo vozrasta. Vestnik VGMU. 2013;12(1):44-49 [Russian].

 13. Massaly N., Morón J.A. Pain And Opioid Systems, Implications In The Opioid Epidemic. Curr Opin Behav Sci. 2019 Apr; 26:69-74. doi: 10.1016/j.cobeha.2018.10.002

 14. Nozdrachev A.D., Polyakov E.L. Anatomiya krysy. SPb.: Lan; 2001. 464 s [Russian].

 15. O’Connor G, McMahon G. Complications of heroin abuse. Eur. J. Emerg. Med. 2008; 15 (2): 104-106.

 16. Organization WH. Guidelines for the psychosocially assisted pharmacological treatment of opioid dependence. New York: World Health Organization; 2009.

 17. Ovcharuk E.A. Khronicheskiy autoimmunnyy endometrit kak odna iz glavnykh prichin narusheniya reproduktivnoy funktsii (obzor literatury). Vestnik novykh meditsinskikh tekhnologiy [Internet]. 2013 [cited 2018 Jul 03];1. Retrieved from: https://elibrary.ru/download/elibrary_21055809_55675332.pdf. [Russian]

 18. Rakesh L, Koushik Sinha D, Swati K. Substance use in women: current status and future directions. Indian Journal of Psychiatry. 2015; 57(2).

 19. Silina T.M. Vikovi morfofunktsionalni osoblyvosti yaiechnykiv, matky i matkovykh trub v normi ta pid vplyvom estroheniv v eksperymenti [avtoref. dysertatsii]. Kyiv: Nats. med. un-t im. O. O. Bohomoltsia, 2005. 34 s [Ukrainian].

 20. Timor-Tritsch IE, Haynes MC, Monteagudo A, Khatib N, Kovács S. Ultrasound diagnosis and management of acquired uterine enhanced myometrial vascularity/arteriovenous malformations. Am J Obstet Gynecol. 2016 Jun;214(6):731.e1-731.e10. doi: 10.1016/j.ajog.2015.12.024.

 21. Viyevs’kyy AM, Zhdanova MP, Sydyak SV. Natsional’nyy zvit shchodo narkotychnoyi sytuatsiyi (dani 2010 roku) dlya Yevropeys’koho monitorynhovoho tsentru z narkotykiv ta narkotychnoyi zalezhnosti. Ukrayina. Tendentsiyi rozvytku, pohlyblenyy ohlyad z obranykh tem. Kyiv: 2011. 96 s.

 22. Wade R.V., Bliss S.A. Diagnostic Ultrasonography in Gynecology. Glob. libr. women&#39;s med. [Internet]. 2008 [cited 2018 Jul 19]; Retrieved from: https://www.glowm.com/section_view/heading/ Diagnostic%20Ultrasonography%20in%20Gynecology/item/75. doi: 10.3843/GLOWM.10075

 23. World Drug Report 2018 (United Nations publication, Sales No.E.18.XI.9) [Internet]. 2018. Retrieved from: https://www.unodc.org/wdr2018.