image

Оригінальні дослідження: фундаментальні науки Original research: Basic sciences


image

image УДК: 61-579-663.1

Видовий профіль мікробних чинників

DOI: 10.25040/ntsh2019.01.05


Для листування:

м. Львів, вул. Пекарська, 69, 79010

Е-пошта: yulian.konechnyi@gmail.com


Стаття надійшла: 29.04.2019 Прийнята до друку: 20.05.2019 Опублікована онлайн: 26.06.2019

image

© Юліан Конечний, Юрій Скуратівський, Ірина Тимчук, Ярослав Підгірний, Олена Корнійчук, 2019

ORCID IDs

Юліан Конечний:

https://orcid.org/0000-0003-4789-1675

Юрій Скуратівський: https://orcid.org/0000-0002-1633-2347

Ірина Тимчук:

https://orcid.org/0000-0002-9290-2954

Ярослав Підгірний: https://orcid.org/0000-0002-6926-9257

Олена Корнійчук:

https://orcid.org/0000-0003-4885-0525

Конфлікт інтересів: Автори декларують відсутність конфлікту інтересів.

Внесок авторів:

Внесок авторів: Ідея: Олена Корнійчук.

Дослідження: Ірина Тимчук (робота в лабораторії); Юрій Скуратівський, Ярослав Підгірний (робота з пацієнтами).

Написання cтатті: Юліан Конечний

Редагування i затвердження остаточного варіанту cтатті: Олена Корнійчук

нозокоміальних інфекцій


Юліан Конечний1, Юрій Скуратівський3, Ірина Тимчук1,

Ярослав Підгірний2, Олена Корнійчук1


1Львівський національний медичний університет, кафедра

мікробіології, Львів, Україна 2Львівський національний медичний університет, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО, Львів, Україна 3Клініка анестезіології, реанімації, інтенсивної терапії

та детоксикації Військово-медичного клінічного центру

Західного регіону, Львів, Україна


Вступ. Нозокоміальні інфекції (НКІ), або інфекції пов’язані з наданням медичної допомоги, – це інфекції, які виникають у пацієнтів під час надання медичної допомоги в стаціонар- них або інших лікувально-профілактичних закладах. Згідно з офіційними даними щороку в Україні реєструють 5-7 тисяч випадків НКІ, але деякі експерти вважають, що справжня кількість випадків НКІ становить 900 тисяч на рік. Контроль НКІ в реанімаційних відділеннях – це репрезентативний ме- тод контролю стану НКІ в розвинених країнах. Тому центр профілактики та контролю за хворобами США рекомендує моніторинг НКІ в реанімаційних відділеннях як інструмент зменшення кількості НКІ.

Мета роботи – дослідити видовий спектр збудників НКІ у двох комунальних клінічних ліку- вально-профілактичних установах міста.


Методи дослідження. У дослідженнязалучили 105 клінічних матеріалів від 50-ти паці- єнтів, які перебували на лікуванні в реанімаційних відділеннях двох клінічних лікарень міста Львова (Львівська обласна клінічна лікарня та Військово-медичний клінічний центр Західного регіону), протягом липня-грудня 2018 року. Було виділено 114 штамів патоген- них мікроорганізмів. Діагноз НКІ поставили пацієнтам, які перебували в стаціонарі понад 48 годин після госпіталізації та не мали проявів інфекції на момент поступлення (інфекція сечового каналу (ІСК), інфекція дихальних шляхів (ІДШ), інфекція системи кровообігу (ІК) та інфекція після хірургічного втручання (ІХВ)). Діагноз встановлювали відповідно до клінічних протоколів і критеріїв НКІ Центру контролю та профілактики хвороби США. Збудників виділили й ідентифікували, використовуючи стандартні методи та хромогенні диференційно-діагностичні середовища CHROMID*S.aureusElite, CHROMID*VRE, CHRO- MID*MRSASMART, CHROMID*CARBASMART, CHROMID* ESBL, CHROMID*OXA-48, CHRO-

MID*Candida (Biomerieux), також набори для біохімічної ідентифікації MIKRO-LA-TESTNE- FERMtest24, ENTEROtest24, CANDIDAtest21, STAPHYtest24, STREPTOtest24 (ErbaLacema, Чеська Республіка). Чутливість патогенів до антибіотиків визначали методом Кірбі-Бау- ера.


Результати. Мікробний спектр виділених збудників НКІ охоплював: Staphylococcus lentus (22%), Eschrichia coli (22%), Klebsiella pneumoniae subsp.ozaenae (9,8%), Pseudomonas aeruginosa (43,9%),Klebsiella pneumoniae subsp.pneumonia (8,8%), Srreptococcus spp.


image

Оригінальні дослідження: фундаментальні науки Original research: Basic sciences


(7,0%), Burkholderia pseudomallei (5,3%), Staphylococcus haemolyticus (3,5), Staphylococ- cus aureus (3,5%). There were several types of HAIs which are rarely founded, such as Staph- ylococcus lentus, Staphylococcus simulans, Staphylococcus lugdunensis, Aerococcus viridans, Pragia fontium, Aeromonasichthiosmia, Raoultella terrigena, Macrococcus caseolyticus.


Висновки. В еру антибіотиків НКІ залишаються неконтрольованими. Понад 90.0 % випадків НКІ в Україні не реєструються, але варто б було проаналізувати. Важливо пам’ятати це для розробки належної стратегії профілактики або контролю для зменшення частоти НКІ на рівні Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) або на рівні локального закладу охорони здоров’я.


Ключові слова: внутрішньолікарняні інфекції, реанімаційні відділення, антибіотикорезис- тентність, мікробіологія.


Microbiological profile of nosocomial infections


Yu. Konechnyi1, Yu. Skurativskyi3, I. Tymchuk1, Ya. Pidhirnyi2,

O. Kornіychuk1


1Department of microbiology, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine

2Department of anesthesiology and intensive care, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine 3Intensive care unit of Clinic of Anesthesiology, Resuscitation, Intensive Care and Detoxification of the Military Medical Clinical Center of the Western Region, Lviv, Ukraine


Introduction. Nosocomial infections, also known as health care-associated infections (HAIs) are infections that appear in patients under medical care in hospitals or other health care facilities and were absent at the time of admission. From 5 to 7 thousand cases of HAIs are registered in Ukraine every year, but according to experts, the actual number is 900 thousand cases per year. Intensive care unit (ICU) represents a prominent tool in HAIs control and quality assurance in many developed countries. In this respect, the US Center for Disease Control and Prevention (CDC) recommends monitoring HAI as a leading tool for the reduction of HAIs.


Therefore, the aim of this research was to investigate microbiological profile of nosocomial infections in ICU of public hospitals in Lviv, Ukraine.


image

image

DOI:


For correspondence:

69, Pekarska St., Lviv, 79010

Е-пошта: yulian.konechnyi@gmail.com


Received: Apr 29, 2019

Accepted: May 20, 2019

Published online: Jun 7, 2019


image

© Yulian Konechnyi, Yuriy Skurativskyi, Iryna Tymchuk, Yaroslav Pidhirnyi,

Olena Kornіychuk, 2019


ORCID IDs

Yulian Konechnyi:

https://orcid.org/0000-0003-4789-1675 Yuriy Skurativskyi:

https://orcid.org/0000-0002-1633-2347 Iryna Tymchuk:

https://orcid.org/0000-0002-9290-2954 Yaroslav Pidhirnyi:

https://orcid.org/0000-0002-6926-9257 Olena Kornіychuk:

https://orcid.org/0000-0003-4885-0525


Disclosures. The authors have no potential conflicts of interest to disclose.


Author Contributions: Conceptualization: Olena Kornіychuk. Data curation: IrynaTymchuk (lab part); Yuriy Skurativskyi, Yaroslav Pidhirnyi (clinical part)

Writing - original draft: Yulian Konechnyi

Writing - review & editing: Olena Kornіychuk


Material and methods. 105 clinical materials from 50 patients in two public hospitals in Lviv (Lviv Regional clinical hospital and Military Medical Clinical Center of the Western Region) were analyzed during July-December 2018. 114 strains of pathogens were isolated. HAIs was defined as an infection that appeared in patients later than 48 hours after admission to the hospital. Urinary tract infections (UTI), blood stream infection (BI), respiratory tract infection (RTI) and surgical site infections (SSI) were diagnosed using the criteria defined by the CDC and clinical


image

Оригінальні дослідження: фундаментальні науки Original research: Basic sciences


protocols. Causative bacterial strains were isolated and identified using standard methods and chromogenic media CHROMID*S.aureusElite, CHROMID*VRE, CHROMID*MRSASMART, CHRO- MID*CARBASMART, CHROMID* ESBL, CHROMID*OXA-48, CHROMID*Candida (Biomerieux) and biochemical identification kitsMIKRO-LA-TESTNEFERMtest24, ENTEROtest24, CANDIDAtest21, STAPHYtest24, STREPTOtest24 (ErbaLacema, CzechRepublic). Antibiotic sensitivity test was done using Kirby-Bauer disc diffusion technique. (Ethical Committee or Institutional Animal Care and Use Committee Approval Danylo Halytsky Lviv National Medical University: 25/06/2018 № 6).


HAIs structure was as follows: Staphylococcus lentus (22%), Eschrichia coli (22%), Klebsiel- la pneumoniae subsp.ozaenae (9.8%), Pseudomonas aeruginosa (43.9%),Klebsiella pneumo- niae subsp.pneumonia (8.8%), Srreptococcus spp. (7.0%), Burkholderia pseudomallei (5.3%), Staphylococcus haemolyticus (3.5), Staphylococcus aureus (3.5%). There were several types of HAIs which are rarely found, such as Staphylococcus lentus, Staphylococcus simulans, Staph- ylococcus lugdunensis, Aerococcus viridans, Pragia fontium, Aeromonasichthiosmia, Raoultella terrigena, Macrococcus caseolyticus.


Conclusions. In the era of antibiotics, HAIs are still uncontrollable. It is assessed that over 90.0% of HAIs are not recognized as epidemics. It is important to remember this fact when at- tempting to design prevention or control strategy to reduce HAIs either at WHO level, or at the level of local health care unit.


Key words: Nosocomial infections, HAIs, ICU, antibiotic resistance, MicrobiologyВступ. Структура інфекційної патології людини останніми десятиліттями суттє- во змінюється не лише через зміну в ній питомої частки захворювань, зумовлених добре відомими збудниками, а й завдяки ролі, яку стали відігравати нові інфекційні агенти, кількість яких невпинно зростає за рахунок умовно-патогенних мікроорганіз- мів [21, 1, 8]. Необґрунтоване та неадек- ватне використання протимікробних хіміо- терапевтичних препаратів (ПХТП) не лише у медицині, а й у сільському господарстві веде до змін у геномах мікроорганізмів з розвитком антибіотикорезистентності та зведення нанівець лікувальної ефектив- ності багатьох препаратів з прекрасними фармакологічними характеристиками, на розробку яких було використано чималі ресурси [2,8].


Особливим аспектом питання розвитку резистентності мікроорганізмів до антибі- отиків є проблема нозокоміальних інфек- цій (НКІ), збудники яких характеризу- ються розширеним спектром стійкості до існуючих ПХТП. У доповіді O’Neill, J. [24] обґрунтовано ймовірність підвищення по- казника смертності від інфекції, спричи- неної антибіотикорезистентними мікро- організмами до показника смертей від


онкозахворювань сьогодні і навіть переви- щення його. Офіційні статистичні дані про стан згаданої проблеми в Україні можуть бути занижені, а реальна ситуація за оці- ночними розрахунками кількості випадків НКІ в Україні може сягати 900 тис. [20]. Летальність при генералізованих формах НКІ сягає 60.0 %, а тривалість перебуван- ня хворого в стаціонарі зростає на 13-17 ліжко-днів [21].


Один із методів боротьби з НКІ, за реко- мендацією Центру контролю та профілак- тики США, є моніторинг видового спектра збудників НКІ та рівня стійкості до ПХТП у реанімаційних відділеннях, оскільки саме у цих відділеннях часто застосовують ан- тибіотики найбільш потужної дії з широким спектром антимікробної активності (зокре- ма, групи карбапенемів) та є ризик парен- терального інфікування клональними гру- пами мультирезистентних бактерій.


Механізми поширення антибіотикорезис- тентності серед мікроорганізмів різних груп мають свої особливостізалежно від видової належності [25]. Тому метою роботи було дослідити видовий спектр збудників НКІ у реанімаційних відділеннях двох комуналь- них клінічних лікувально-профілактичних


image

Оригінальні дослідження: фундаментальні науки Original research: Basic sciences


установ міста Львова, які є частиною відпо- відного моніторингу.


Матеріали та методи. Досліджено 105 зразків клінічного матеріалу від 50-ти па- цієнтів реанімаційних відділень Львівської обласної клінічної лікарні (n=20) і Військо- во-медичного клінічного центру Західно- го регіону (n=30) впродовж липня-грудня 2018 року. Було виділено 114 штамів мікро- організмів збудників НКІ. Діагноз НКІ по- ставили особам, які перебували на стаціо- нарному лікуванні понад 48 годин, не мали ознак інфекції на момент госпіталізації (ін- фекція сечового каналу, інфекція дихаль- них шляхів, інфекція системи кровообігу та інфекція після хірургічного втручання), відповідно до існуючих клінічних протоко- лів і рекомендацій ВООЗ щодо стратегії мо-

ніторингу НКІ.


Забір та бактеріологічне дослідження зраз- ків клінічного матеріалу проводили згідно з чинними нормативно-директивними до- кументами зі спеціальності «Бактеріоло- гія та вірусологія» [23], з використанням стандартних поживних середовищ (МПА, МПБ, кров’яний агар, Ендо, Сабуро), а також хромогенних диференційно-діа- гностичних середовищ CHROMID*S.au- reusElite, CHROMID*VRE, CHROMID*MR- SASMART, CHROMID*CARBASMART, CHROMID* ESBL, CHROMID*OXA-48, CHRO-

MID*Candida (Biomerieux). Біохімічну іден- тифікацію збудників НКІ проводили за допомогою наборів MIKRO-LA-TESTNEFER- Mtest24, ENTEROtest24, CANDIDAtest21, STAPHYtest24, STREPTOtest24 (ErbaLacema,


Таблиця 1

Видовий спектр (%) ізолятів мікроорганізмів (n=114)


Ізоляти мікроорганізмів

абс.числа

%

Грампозитивні мікроорганізми

36

31.5

Staphylococcusaureussubsp. aureus

7

6.1

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)

2

1.8

Staphylococcuslentus

14

12.2

Staphylococcushaemolyticus

2

1.8

Staphylococcus simulans

1

0.9

Staphylococcuslugdunensis

3

2.6

Aerococcusviridans

1

0.9

Macrococcus caseolyticus

1

0.9

Streptococcusspp.

5

4.3

Грамнегативні мікроогранізми

76

66.7

Pseudomonas aeruginosa

31

27.2

Aeromonas ichthiosmia

2

1.8

Alcaligenes faecalis group

2

1.8

Burkholderia pseudomallei

3

2.6

Serratia fonticola

4

3.5

Citrobactersedlakii

3

2.6

Escherichia coli

10

8.8

Raoultella terrigena

3

2.6

Pragia fontium

1

0.9

Klebsiellapneumoniae

2

1.8

Klebsiellapneumoniaesubsp. pneumonia

7

6.1

Klebsiellapneumoniaesubsp. ozaenae

8

7.0

ГрибкиCandida albicans

2

1.8


image

Оригінальні дослідження: фундаментальні науки Original research: Basic sciences


CzechRepublic). Чутливість до антибіотиків визначали дискодифузійним методом Кір- бі-Бауера [6, 9]. Протокол комісії з біое- тики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького від 25.06.2018 № 6.


Результати. Із 105-ти зразків клінічно- го матеріалу було висіяно 114 збудників. З 9-ти зразків (змиви з ендотрахеальних трубок) було висіяно по два види збудни- ки НКІ, у всіх випадках міксінфекції (n=9) другим збудником був Pseudomonasaerugi- nosa.


Відповідно до локалізації патологічного процесу досліджували сечазсечових кате- терів (n=41), мокротиння з ендотрахеаль- них і страхеостомних трубок (n=57), кров з периферичних та центральних катете- рів при підозрі на септичний стан (n=9), раневий ексудат (n=5) тощо (n=2) (див. табл. 2).


Досліджуючи видовий профіль чинників бактеріальних інфекцій, з’ясували, що зі

114 зразків грамнегативні мікроорганізми виділено у 76 випадках (66,7%).


Грампозитивна мікробіота здебільшо- го була представлена стафілококами (56,9%). По одному випадку у матері- алі (інфекції дихальних шляхів) вияв- лено Aerococcus viridans та Macrococcus caseolyticus. Стрептококи теж головно ви- являлися у мокротинні (n=4) та один ви- падок у сечі. Очікуваного превалювання золотистого стафілококу серед представ- ників грампозитивної мікробіоти не вста- новлено. Натомість найчастіше у клініч- ному матеріалі виявляли S.lentus – 38,9% від загальної кількості грампозитивних збудників. Зазначений вид стафілоко- ка зазвичай виявляють при інфекційних процесах у ссавців і птахів. Згадана коа- гулазо-негативна бактеріяпорівняно з зо- лотистим стафілококом характеризується меншою вірулентністю та дещо кращою чутливістю до антибіотиків. Як опортуніс- тична бактерія є небезпечним чинником у випадку розвитку інфекційного процесу в осіб із зниженою опірністю організму. За результатами наших досліджень найчас- тіше S.lentus виявляється при інфекціях

сечовидільної системи – 22.0% від всіх збудників інфекцій сечового каналу та з харкотиння при інфекціях дихальних шля- хів (8,8%).


Із 9 штамів S.aureus, який становив 25,0%

усіх грампозитивних мікроорганізмів, лише

2 штами (22.2% із ізолятів стафілококів) були метицилінорезистентними та виділені з сечі. Від решти хворих – висіяно непато- генні та малопатогенні представники стафі- лококів, аерококів і макрококів.


Видовий спектр грамнегативної мікробіоти, визначеної у наших дослідженнях як чин- ник нозокоміальних інфекцій, представ- лений щонайменше 10 видами. Причому більшою мірою грамнегативні мікроорга- нізми виявлялися у пацієнтів із ураженням дихальних шляхів – 57,0% проти 36,0% пацієнтів з інфекціями сечовидільної сис- теми. Найчастіше висівали Pseudomonas aeruginosa (40.9% від загальної кількості грамнегативних збудників). На інших пред- ставниківграмнегативної мікробіоти нефер- ментуючої групи припадало лише 6,2%, які було ізольовано за кількома штамами ро- дів Burkholderia (n=3) та Alcaligenes (n=2) (табл. 2).


Серед ентеробактерій очікувано найчасті- ше виявляли ешерихії (13,2%), здебільшо- го зсечі (22.0% від всіх збудників інфек- цій сечового каналу), та Klebsiella(14,9%). Проте видовий спектр кишкових бактерій, ізольованих при нозокоміальних інфекці- ях, охоплював також представників родів Serratia, Сitrobacter,Raoultella, Pragia. Ви- явлені серрації (Serratiafonticola) мають досить невисоку вірулентність і зазвичай приєднуються до гнійних ускладнень після пошкодження шкірних покривів чи м’яких тканин. У нашому випадку їх висіяли з ди- хальних шляхів та інфекцій сечового ка- налу.


У двох зразках виявлено Aeromo- nasichthiosmia, яку зазвичай виявляють у питній воді.


У зразках крові, вяких виявлено мікроор- ганізми, лише з одного зразка ізольовано стафілокок, в інших випадках – грамне- гативні бактерії: Psedomonasaeruginosa –


image

Оригінальні дослідження: фундаментальні науки Original research: Basic sciences


Таблиця 2

Розподіл збудниківНКІ (%) за локалізацією та типом патологічного процесу
Заг к-сть

%

від заг

Інфекція се- чового каналу (ІСК)

Інфекція дихальних шляхів (ІДС)

Інфекція системи кро- вообігу (ІК)

Інфекція після хірур- гічного втру- чання (ІХВ)


Інші


114

100

n=41 36,0 %

% від ІСК

n=57 50,0 %

% від ІДС

n=9 7,9 %

% від ІК

n=5 1,8 %

% ві- дІХВ

n=2 1,8 %

% від інших

Staphylococcus aureus subsp. aureus


7


6,1


2


4,9


2


3,5


1


11,1


1


20,0


1


50,0

Methicillin- resistant Staphylococcus aureus (MRSA)


2


1,8


1


2,4


1


1,8


0


0,0


0


0,0


0


0,0

Staphylococcus lentus

14

12,2

9

22,0

5

8,8

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Staphylococcus haemolyticus

2

1,8

0

0,0

2

3,5

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Staphylococcus simulans

1

0,9

1

2,4

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Staphylococcus lugdunensis

3

2,6

2

4,9

1

1,8

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Aerococcus viridans

1

0,9

0

0,0

1

1,8

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Macrococcus caseolyticus

1

0,9

0

0,0

1

1,8

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Streptococcus spp.

5

4,3

1

2,4

4

7,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Pseudomonas aeruginosa

31

27,2

2

4,9

25

43,9

4

44,4

0

0,0

0

0,0

Aeromonas ichthiosmia

2

1,8

0

0,0

2

3,5

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Alcaligenes faecalis group

2

1,8

2

4,9

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Burkholderia pseudomallei

3

2,6

0

0,0

3

5,3

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Serratia fonticola

4

3,5

2

4,9

2

3,5

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Citrobacter sedlakii

3

2,6

3

7,3

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Escherichia coli

10

8,8

9

22,0

0

0,0

0

0,0

1

20,0

0

0,0

Raoultella terrigena

3

2,6

0

0,0

3

5,3

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Pragia fontium

1

0,9

1

2,4

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Klebsiella pneumoniae

2

1,8

1

2,4

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

50,0

Klebsiella pneumoniae subsp. pneumonia


7


6,1


0


0,0


5


8,8


1


11,1


1


20,0


0


0,0

Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae


8


7


4


9,8


0


0,0


2


22,2


2


40,0


0


0,0

Candida albicans

2

1,8

1

2,4

0

0,0

1

11,1

0

0,0

0

0,0


image

Оригінальні дослідження: фундаментальні науки Original research: Basic sciences


4 штами таKlebsiellapneumoniae (subsp. pneumonia) – 1 штам,Klebsiellapneumoniae (subsp. ozaenae) – 2 штами. В одного паці- єнта у крові виявлено гриби Candida albicans (табл. 2).


Обговорення

Досліджуючи клінічний матеріал від хворих реанімаційних відділень, незалежно від локалізації патологічного процесу вияви- ли превалювання грамнегативних мікро- організмів. За даними центру моніторингу та контролю епідеміологічно важливих па- тогенів (SCOPE), у структурі НКІ грамне- гативні бацилистановлять лише у 27,0% випадків, серед яких найчастіше виявляли синегнійну паличку. Проте, відповідно до висновків цього ж джерела, захворюва- ність на нозокоміальні інфекції залежить від типу лікарні або відділення інтенсивної терапії, популяції пацієнтів і застосування точного визначення (госпітальна інфек- ція, інфекція, набута в палаті інтенсивної терапії, нозокоміальна пневмоніятощо) [26, 27]. За даними, які наведено у відпо- відному огляді [27, 2]. Найпоширенішими патогенами, які спричинюють нозокоміаль- ну пневмонію, є грамнегативні бактерії: P.aeruginosa, E.coli, K.pneumoniae і бактерії роду Acinetobacter, що узгоджується з ре- зультатами нашого дослідження, оскільки відсоток грамнегативних мікрооргнізмів при інфекціях дихальних шляхів становив 70,2%, і дослідженні мокротиння грампо- зитивні мікроорганізми виявлено у 29,8% відзагальної кількості зразків. У70,0% ви- падків захворювань на шпитальну пневмо- ніюпов’язують з P.aeruginosa [26], проте у нашому дослідженні роль P.aeruginosa ста- новив 43,9 %.


За результатами дослідження видового спектра інфекцій сечовидільного тракту в Україні [28], які можуть бути зачислені до шпитальних, грампозитивні мікроорганізми виявляли в 32,8 % випадків, в 67,2 % – грамнегативні.Відповідний характер розпо- ділу мікроорганізмів – чинників шпитальних інфекцій при захворюваннях сечовидільної системи – визначено також і за результата- ми нашого дослідження, хоча домінування грамнегативної ланки становило 58,5%, а грампозитивної – 41,5%, від усіх дослідже- них зразків сечі.

Ізольовано лише два штами дріжджеподіб- них грибів C.albicans - 1 – з сечі та 1 зразок

– з крові.


Домінуючим патогеном нозокоміальних ін- фекцій залишається синегнійна паличка. За відсотком висівання друге місце займа- ють представники роду Klebsiella. Причо- му основними видами зазначеного роду є K.pneumoniae, K.pneumoniae subsp. pneumonia та K.pneumoniae subsp.ozaenae. Йдеться передусім про інфекції сечовивідної системи та хірургічні інфекції. З 10 ізолятів кишкових паличок 9 виділеноз сечі.


Серед представників грампозитивної мі- кробіоти домінує Staphylococcus lentus, який колонізує шкіру тварин, може бути причиною маститу (у корів), виявляєтьсяу продуктах тваринного походження. Проте описано випадки участі його в розвитку па- тологічних процесів у людини. Зауважимо, що розширення видового спектра ізоля- тів при НКІ відбувається за рахунок менш вірулентних і атипових як для патогенів людського організму мікробних чинників. Зокрема, ізольовано також такий вид, як Staphylococcus lugdunensis, коагулазонега- тивний стафілокок, який може виявлятися у частини людей (близько 10%) як сапро- фіт, що колонізує слизову носа, але й мо- жеспричинювати опортуністичні інфекції [4]. До нормальних симбіонтів шкіри на- лежить і Staphylococcus simulans [5],один штам якого виділено з сечі.


Цікавим також є виявлення у двох зразках мокротиння Aeromonasichthiosmia, оскільки донедавна вважалося, що викликає захво- рювання тільки у риб.


Отримані результати дозволяють зробити висновки:

 1. Основні патогени, які виділені від па- цієнтів з нозокоміальними інфекціями, є грамнегативні бактерії, що належать до групи неферментуючих грамнегативних мікроорганізмів (передусім Pseudomonas) та ентеробактерій (Escherichia, Klebsiella, Citrobacter та ін.).

 2. Грампозитивні бактерії здебільшого в структурі нозокоміальних інфекцій пред- ставлені S. lentus.

 3. За частотою виділення з сечі виді-


  image

  Оригінальні дослідження: фундаментальні науки Original research: Basic sciences

  лені чинники розташовуються у ряді: Staphylococcuslentus (22,0%), Escherichia coli (22,0%), Klebsiella pneumoniae інфек- ціями дихальних шляхів ізольовані чинни- ки розташовуються у ряді: Pseudomonas aeruginosa (43,9%), Klebsiella pneumoniae subsp.pneumonia (8,8%), Staphylococcus

  lentus (8,8%), Srreptococcus spp. (7,0%)

  Burkholderia pseudomallei (5,3%),

  Staphylococcus haemolyticus (3,5%),

  Staphylococcus aureus (3,5%).

 4. Від загальної кількості досліджених зраз- ків частота виявлення Staphylococcus aureus не перевищує 6,1%, а MRSA – 1,8%.

 5. Видовий профіль мікробних чинників НКІ, крім традиційних опортуністів, розши- рений за рахунок мікроорганізмів, які не- часто визначають як етіологічний чинник інфекційного процесу в організмі людини, і характерзуються як нормальні симбіонти різних екологічних біосистемлюдського ор- ганізму та тварин (Staphylococcus lentus, Staphylococcus simulans, Staphylococcus

  lugdunensis,Aerococcus viridans, Pragia fontium), можуть виділятися з питної води та морепродуктів(Staphylococcus lentus, Aeromonasichthiosmia), об’єктів довкілля (Raoultella terrigena), харчових продук- тів тваринного походження (Macrococcus caseolyticus). Значущість зазначених бакте- рій у розвитку патологічних процесів в ор- ганізмі людини потребує подальших дослі- джень.

 6. Оскільки в досліджених відділеннях ін- тенсивної терапії проводиться лікування хворих з подібною патологією, згідно з клі- нічними протоколами, то можуть характери- зуватися як однорідні за віковим статусом та анамнестичними даними. Ми вважали, що можливо об’єднати результати, отримані зі згаданих установ.


Подяки. Висловлюємо подяку головним лі- карям лікарень, лікуючим лікарям і медич- ним колективам реанімаційних відділень.


Література

 1. Khan HA, Baig FK, Mehboob R. Nosocomial infections: Epidemiology, prevention, control and surveil- lance. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 2017 May 1;7(5):478-82.

 2. Leone M, Bouadma L, Bouhemad B, Brissaud O, Dauger S, Gibot S, Hraiech S, Jung B, Kipnis E, Launey Y, Luyt CE. Hospital-acquired pneumonia in ICU. Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine. 2018 Feb 1;37(1):83-98.

 3. Custovic A, Smajlovic J, Hadzic S, Ahmetagic S, Tihic N, Hadzagic H. Epidemiological surveillance of bac- terial nosocomial infections in the surgical intensive care unit. Materia socio-medica. 2014 Feb;26(1):7.

 4. Dasgupta S, Das S, Chawan NS, Hazra A. Nosocomial infections in the intensive care unit: Incidence, risk factors, outcome and associated pathogens in a public tertiary teaching hospital of Eastern India. Indian journal of critical care medicine: peer-reviewed, official publication of Indian Society of Critical Care Medicine. 2015 Jan;19(1):14.

 5. Magill SS, Edwards JR, Bamberg W, Beldavs ZG, Dumyati G, Kainer MA, Lynfield R, Maloney M, McAllis- ter-Hollod L, Nadle J, Ray SM. Multistate point-prevalence survey of health care–associated infections. New England Journal of Medicine. 2014 Mar 27;370(13):1198-208.

 6. Magiorakos AP, Srinivasan A, Carey RB, Carmeli Y, Falagas ME, Giske CG, Harbarth S, Hindler JF, Kahl- meter G, Olsson-Liljequist B, Paterson DL. Multidrug-resistant, extensively drug-resistant and pan- drug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance. Clinical microbiology and infection. 2012 Mar;18(3):268-81.

 7. Hassan KA, Aftab A, Riffat M. Nosocomial infections and their control strategies. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 2015 Jan 1(7):505-9.

 8. Malacarne P, Boccalatte D, Acquarolo A, Agostini F, Anghileri A, Giardino M, Giudici D, Langer M, Livi- gni S, Nascimben E, Rossi C. Epidemiology of nosocomial infection in 125 Italian intensive care units. Minerva anestesiologica. 2010 Jan 1;76(1):13.

 9. Tao L, Hu B, Rosenthal VD, Gao X, He L. Device-associated infection rates in 398 intensive care units in Shanghai, China: International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) findings. International Journal of Infectious Diseases. 2011 Nov 1;15(11):e774-80.

 10. Sabra SM, Abdel-Fattah MM. Epidemiological and microbiological profile of nosocomial infection in Taif hospitals, KSA (2010-2011). World journal of medical sciences. 2012;7(1):1-9.

 11. Khan HA, Baig FK, Mehboob R. Nosocomial infections: Epidemiology, prevention, control and surveil- lance. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 2017 May 1;7(5):478-82.


  image

  Оригінальні дослідження: фундаментальні науки Original research: Basic sciences


 12. Xia J, Gao J, Tang W. Nosocomial infection and its molecular mechanisms of antibiotic resistance. Bioscience trends. 2016;10(1):14-21.

 13. Talbot TR, Bratzler DW, Carrico RM, Diekema DJ, Hayden MK, Huang SS, Yokoe DS, Fishman NO. Public reporting of health care–associated surveillance data: recommendations from the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. Annals of internal medicine. 2013 Nov 5;159(9):631-5.

 14. Alangaden GJ. Nosocomial fungal infections: epidemiology, infection control, and prevention. Infectious Disease Clinics. 2011 Mar 1;25(1):201-25.

 15. Hawkey PM, Warren RE, Livermore DM, McNulty CA, Enoch DA, Otter JA, Wilson AP. Treatment of in- fections caused by multidrug-resistant Gram-negative bacteria: report of the British Society for Anti- microbial Chemotherapy/healthcare Infection Society/british Infection Association Joint Working Party. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2018 Mar 1;73(suppl_3):iii2-78.

 16. Cornejo-Juárez P, Vilar-Compte D, Pérez-Jiménez C, Namendys-Silva SA, Sandoval-Hernández S, Vol- kow-Fernández P. The impact of hospital-acquired infections with multidrug-resistant bacteria in an oncology intensive care unit. International Journal of Infectious Diseases. 2015 Feb 1;31:31-4.

 17. van Vught LA, Klouwenberg PM, Spitoni C, Scicluna BP, Wiewel MA, Horn J, Schultz MJ, Nürnberg P, Bonten MJ, Cremer OL, van der Poll T. Incidence, risk factors, and attributable mortality of secondary infections in the intensive care unit after admission for sepsis. Jama. 2016 Apr 12;315(14):1469-79.

 18. Tajeddin E, Rashidan M, Razaghi M, Javadi SS, Sherafat SJ, Alebouyeh M, Sarbazi MR, Mansouri N, Zali MR. The role of the intensive care unit environment and health-care workers in the transmission of bacteria associated with hospital acquired infections. Journal of infection and public health. 2016 Jan 1;9(1):13-23.

 19. Chacko B, Thomas K, David T, Paul H, Jeyaseelan L, Peter JV. Attributable cost of a nosocomial infection in the intensive care unit: a prospective cohort study. World journal of critical care medicine. 2017 Feb 4;6(1):79.

 20. Ustinov O.V. Standarty i protokoly[Internet].Ukrainskyi medychnyi chasopys: Pokaznyk kilkosti vnutrishnolikarnianykh infektsii v Ukraini zanyzhenyi;2016 [updated 2016April 05].Available from:https:// www.umj.com.ua/article/94849/pokaznik-kilkosti-vnutrishnolikarnyanix-infekcij-v-ukraini-zanizhenij.

 21. Kotsiuba KR, Voronkova OS, Vinnikov AI, Shevchenko TM. Mekhanizmy stiikosti do antybiotykiv predstavnykiv rodyny Enterobacteriaceae. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia: Biolohiia. Medytsyna. 2014(5 (1)):33-8.

 22. Salmanov AH. Profilaktyka vnutrishno-likarnianykh infektsii u viddilenniakh khirurhichnoho profiliu.

 23. BakteriolohiiaIvirusolohiia: «Normatyvnevyrobnycho-praktychnevydannia. – K.: MNIATsmedychnoi- statystyky; MVTs «Medinform», 2014, 2014. – 460s.

 24. O’Neill J. Tackling drug-resistant infections globally: Final report and recommendations. 2016. HM Government and Welcome Trust: UK. 2018.

 25. Pylypenko MM, Ovsiienko TV, Bondar MV. The combination of carbapenem resistance and colistin resis- tance of pathogens of severe Gram-negative nosocomial infections: the first signs of the start of the postantibiotic era. Emergency Medicine. 2019(2.97):54-62.

 26. Vincent JL, de Souza Barros D, Cianferoni S. Diagnosis, management and prevention of ventilator-asso- ciated pneumonia. Drugs. 2010 Oct 1;70(15):1927-44.

 27. Torres A, Niederman MS, Chastre J, Ewig S, Fernandez-Vandellos P, Hanberger H, Kollef M, Bassi GL, Luna CM, Martin-Loeches I, Paiva JA. International ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines for the man- agement of hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia: Guidelines for the man- agement of hospital-acquired pneumonia (HAP)/ventilator-associated pneumonia (VAP) of the European Respiratory Society (ERS), European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) and Asociación Latinoamericana del Tórax (ALAT). European Respiratory Journal. 2017 Sep 1;50(3):1700582.

 28. Rymsha OV. Antymikrobna diia antybiotykiv ta antyseptykiv u urolohichnykh khvorykh. Annaly Mechnykovskoho instytutu. 2012(2):17-26.

 29. Volkov AO, Bolshakova HM. Mikroflora hniinykh ran ta suchasni pidstupy shchodo zastosuvan- nia antyseptykiv v khirurhichnii praktytsi. Ohliad literatury. Annaly Mechnykovskoho instytutu. 2009(2):19-23.