ОГЛЯД REVIEW

imageimage

image

DOI: 10.25040/ntsh2019.01.02


Для листування:

м. Львів, вул. Пекарська, 69, 79010

Е-пошта: ohodovana@gmail.com


Стаття надійшла: 13.04.2019 Прийнята до друку: 17.05.2019 Опублікована онлайн: 26.06.2019

image

© Олег Годований, Андрій Мартовлос, Олеся Годована, 2019

ORCID IDs

Oleg Hodovanyi:

https://orcid.org/0000-0002-3821-3365 Andrew Martovlos:

https://orcid.org/0000-0002-1122-8815 Olesya Hodovana:

https://orcid.org/0000-0003-4833-8935

Конфлікт інтересів: Автор декларує відсутність конфлікту інтересів.

Внесок авторів:

Концепція: Олеся Годована. Написання оригінального тексту: Олег Годований, Андрій Мартовлос. Рецензування і редагування:

Олеся Годована.

УДК (616.311.2+616.314.17+616.314.19) –

002-02:(616.314+616.716)-053.1]-089.23


Захворювання пародонту та аномалії і деформації зубощелепної системи у хворих різного віку (стан проблеми та шляхи її

вирішення)

Олег Годований1, Андрій Мартовлос1, 3, Олеся Годована2

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 1кафедра ортодонтії, 2кафедра терапе- втичної стоматології ФПДО, 3Центр стоматологічної імплан- тації та протезування «ММ» Львів, Україна

Зубощелепні аномалії та захворювання тканин пародонту належать до основних стоматологічних хвороб і характе- ризуються високою поширеністю серед різних верств насе- лення. За даними ВООЗ приблизно у 50% підлітків перебіг захворювань пародонту відбувається на тлі зубощелепних аномалій. Відтак несвоєчасна ортодонтична допомога може призвести до підвищення інтенсивності каріозного процесу та поглибити важкість захворювань пародонту (гінгівіт, па- родонтит) у популяції. Згідно з різними джерелами, загалом

в Україні розповсюдженість аномалій зубощелепної системи становить 45-87%, серед яких 50% припадає на аномалії зубних рядів та положення окремих зубів. За даними ВООЗ пошире- ність зубощелепних аномалій становить 68%, а надмірно високий рівень захворювань тканин пародонту визначається вже у віці 15-19 років (55 – 89%), а у віці 35-44 роки сягає 65 – 98%.

Розглянуто причини, значення, роль запальних і дистрофічно-запальних ускладнень, які виника- ють у тканинах пародонту на тлі зубощелепних аномалій та при ортодонтичному лікуванні. Оціне- но вплив функціонального перенавантаження груп зубів на розвиток патології пародонту у віко- вому аспекті. Ортодонтичне лікування зубощелепних аномалій і деформацій тривалий і складний процес, що потребує належного комплексного лікування й охоплює два взаємопов’язані періоди: період активного ортодонтичного лікування та період збереження результатів лікування. Перший етап ортодонтичного лікування передбачає отримання функціонального, морфологічного, есте- тичного оптимуму і, відповідно, гармонійного стану лицевого скелета в цілому. Мета другого етапу лікування полягає в отриманні міодинамічної рівноваги та фізіологічного функціонування перебудованої зубощелепної системи, зокрема функціонування, що виключає імовірність роз- витку рецидиву. Отже, пацієнтів із захворюваннями пародонту, які звертаються до лікаря-ор- тодонта, можна поділити на дві групи. Перша група – це хворі зі спадковими або зумовленими пренатальними чинниками аномаліями прикусу і зубних рядів та вже наявними захворюваннями пародонту. До другої групи варто зарахувати хворих, в яких першопочатковими показаннями для ортодонтичного лікування виявилися патологічні зміни положення зубів внаслідок тих чи інших пародонтопатій. Ми розглядали першу групу хворих і простежили алгоритм комплексного ліку- вання хворих із зубощелепними аномаліями та деформаціями на тлі захворювань пародонту.

Висновок. Адекватний міждисциплінарний комплекс ортодонтичних, ортопедичних, терапе- втичних, імплантологічних і пародонтологічних заходів на сучасному рівні дає змогу забезпе- чити оптимальні умови для підтримання здорового пародонту, а також поліпшити естетичний вигляд обличчя, що необхідно сучасній людині, яка прагне підвищити якість свого життя.

Ключові слова: ортодонтична патологія, гінгівіт, пародонтит, взаємозв’язок, алгоритм комплексного лікування, огляд літератури.

image

Огляд Review


image

image

Periodontal diseases and dentoalveolar anomalies and deformations in patients of

different ages (state of the problem and ways to resolve it)


Hodovanyi O.1, Martovlos A.1,3, Hodovana O.2


Danylo Halytskyi Lviv National Medical University 1Depart- ment of Orthodontics, 2Department of Therapeutic Dentist- ry, Faculty of Postgraduate Education, 3Dental Implants and Prosthetics Center «MM» Lviv, Ukraine


Dentoalveolar anomalies and diseases of periodontal tissues are major main dental diseases and are characterized by high prevalence among different groups of the population. According to the WHO, about 50% of adolescents experience periodontal diseases accompanied by dental anomalies. Therefore, the lack of timely orthodontic care can lead to an increase in both the intensity of the carious process and the severity of periodontal diseases (gingivitis, periodontitis). According to various sources, in Ukraine, the prevalence of dentoalveolar anomalies generally constitutes 45-87%, of which 50% are due to anomalies of dentition and position of individual teeth. According to the WHO, the prevalence of dentoalveolar anomalies is 68%, and the excessively high level of periodontal tissue diseases is determined already at the age of 15-19 (55-89%), and at the age of 35-44, it reaches 65-98%.

DOI: 10.25040/ntsh2019.01.02


For correspondence:

69, Pekarska St., Lviv, 79010

Е-пошта: ohodovana@gmail.com


Received: Apr 13, 2019

Accepted: May 17, 2019

Published online: June 26, 2019


image

© Oleg Hodovanyi, Andrew Martovlos Olesya Hodovana, 2019


ORCID IDs

Oleg Hodovanyi:

https://orcid.org/0000-0002-3821-3365 Andrew Martovlos:

https://orcid.org/0000-0002-1122-8815 Olesya Hodovana:

https://orcid.org/0000-0003-4833-8935


Disclosures. No conflicts of interest, financial or otherwise, are declared by the author


Author Contributions: Conceptualization: Olesya Hodovana. Writing - original draft: Oleg Hodovanyi,

Andrew Martovlos.

Writing - review & editing:

Olesya Hodovana.


The article deals with causes, significance, and role of inflammatory and dystrophic-inflammatory complications that appear in periodontal tissues among patients with dentoalveolar anomalies. The influence of functional overload of teeth groups on the development of periodontal pathology was estimated. Orthodontic treatment of teeth dentoalveolar anomalies and deformations is a long and complex process requiring proper complex treatment, which includes two interrelated periods: the period of active orthodontic treatment and the period of retaining treatment results. The first stage of orthodontic treatment involves obtaining a functional, morphological, and aesthetic optimum and the harmonic state of the facial skeleton as a whole. The purpose of the second treatment stage is to obtain myodynamic equilibrium and physiological functioning of the reconstructed dental-jaw system. In particular, its functioning excludes the probability of relapse development. Consequently, patients with periodontal disease who seek an orthodontist doctor can be divided into two main groups. The first group includes patients with hereditary or predetermined prenatal factors of bite anomalies and present periodontal diseases. The second group includes patients, in whom primary indications for orthodontic treatment revealed pathological teeth position due to one or another periodontal disease. In this review, the first group of patients was examined. The algorithm of the complex treatment of patients with dentoalveolar anomalies and deformations with periodontal diseases was traced.


Conclusion. An adequate interdisciplinary complex of orthodontic, orthopedic, therapeutic, im- plantology and periodontological measures at the modern level allows providing optimal condi- tions for maintaining a healthy periodontal complex, as well as to improve the aesthetic looks, which is necessary for a modern person who seeks to improve the quality of his/her life.


Key words: Orthodontic pathology, gingivitis, periodontitis, interconnection, complex treatment algorithm, literature review.

image

Огляд Review


Зубощелепні аномалії та захворювання тканин пародонту належать до основних стоматологічних хвороб і характеризу- ються високою поширеністю серед різних верств населення. За даними сучасних ав- торів, аномалії й деформації зубощелепної системи у дітей призводять до погіршан- ня стоматологічного здоров’я в доросло- му віці, завдаючи медичної, соціальної й економічної шкоди [19, 7, 8, 21]. Епіде- міологічні дослідження різних авторів де- монструють високий рівень поширеності ортодонтичної патології у дітей і підліт- ків, що становить від 49% до 81% [50]. Разом з тим, у структурі зубощелепних аномалій частіше переважає нейтральне співвідношення зубних рядів (63%) [31,

21, 30]. Згідно з іншими повідомленнями, аномалії та деформації зубощелепної сис- теми становлять від 50,8% до 84% у віці 11-16 років [34, 9]. У загальній структурі зубощелепних аномалій серед населення Європи найчастіше виявляється дисталь- ний прикус – 27-32,5%, рідше – глибокий прикус (13,4%). Поширеність мезіального прикусу сягає 12%, а відкритогого прику- су – 10% [16, 22, 30, 40, 43].


За даними ВООЗ приблизно у 50% підліт- ків перебіг захворювань пародонту відбува- ється на тлі зубощелепних аномалій. Відтак несвоєчасна ортодонтична допомога може призвести до підвищення інтенсивності ка- ріозного процесу та поглиблення важкості захворювань тканин пародонту (гінгівіт, па- родонтит) у популяції [21].


Літературні дані, де висвітлено епідеміоло- гію зубощелепних аномалій, демонструють тенденцію до підвищення їх частоти впро- довж останніх десятиліть, незважаючи на поліпшення якості надання стоматологічної допомоги й активне впровадження методів профілактики [59, 40, 49]. Згідно з різними джерелами, загалом в Україні розповсюдже- ність аномалій зубощелепної системи стано- вить 45-87%, серед яких 50% припадає на аномалії зубних рядів та положення окремих зубів[26, 54]. За даними ВООЗ поширеність зубощелепних аномалій становить 68%, а надмірно високий рівень захворювань тка- нин пародонту визначається вже у віці 15- 19 років (55-89%), а у віці 35-44 роки сягає

65-98% [28, 20, 30, 39].

Лише вчасне усунення найбільш значимих чинників, що спричиняють виникнення зубо- щелепних аномалій і деформацій, може зни- зити їхню поширеність, а відтак суттєво змен- шити показники рівня захворюваності тканин пародонту. На формування ортодонтичної па- тології впливає низка антенатальних і пост- натальних чинників ризику. За даними окре- мих авторів чнники ризику поділяють на три групи за «керованістю»: «керовані», «важко керовані» та «некеровані» [42, 55, 57].


Більшість чинників ризику «керовані», оскільки своєчасне усунення або ж осла- блення їхньої дії запобігає формуванню зубощелепних аномалій. До таких «керо- ваних» чинників ризику належать: зниже- ний вміст фтору у питтєвій воді; зниження імунологічної реактивності організму (часті застудні захворювання, рахіт тощо ), ран- нє штучне вигодовування; неправильне по- ложення під час сну і за столом, а відтак порушення постави; переважання в раціоні м’якої їжі; порушені функції дихання, ков- тання, жування; нераціональне користу- вання смоктунцем; шкідливі звички (смок- тання пальців, язика, губ, ручок/олівців та ін.). До «важко керованих» чинників ризику зачисляють хронічні та гострі захворювання матері у період вагітності; токсикози вагіт- них, загроза переривання вагітності, анемії, передчасні або переношені пологи; усклад- нення під час пологів; асфіксія, гіпотрофія, гемолітична хвороба, алергічні й інфекційні захворювання дитини та ін. [43, 58].


Багато авторів поєднують у єдиний пато- генетичний ланцюжок захворювання орга- нів дихання та функціональні порушення у зубощелепній системі. Головні причини по- рушеного носового дихання – це збільшені аденоїди, викривлення носової перетинки, гіпертрофія нижніх носових раковин, хро- нічні риніти. Верхня зубна дуга без внутріш- ньої опори язика під дією щічної та жуваль- ної мускулатури звужується, подовжується і виступає вперед. Створений негативний тиск у порожнині рота сприяє формуванню високого («готичного») піднебіння, нижня щелепа затримується у розвитку. Зазвичай розвивається типова деформація – дисталь- на оклюзія з глибоким різцевим перекрит- тям. Інші форми зубощелепних аномалій трапляються рідше [43].

image

Огляд Review


Dentoalveolar anomalies and diseases of periodontal tissues are one of the main den- tal diseases and are characterized by high prevalence among different groups of the population. According to modern authors, dentoalveolar anomalies and deformations developed during childhood lead to deterio- ration of dental health in adulthood, causing medical, social and economic damage [19, 7, 8, 21]. Epidemiological studies of various authors show a high prevalence of orthodon- tic pathology in children and adolescents, ranging from 49% to 81% [50]. However, in the structure of tooth-jaw abnormalities, the neutral bite of dental rows (63%) is more prevalent [31, 21, 30]. According to other reports, anomalies and deformations range from 50.8% to 84% at the age of 11-

16 years [34, 9]. In the general structure of dentoalveolar anomalies among the pop- ulation of Europe, the distal bite is detected most often - 27-32.5%, and rarely - deep bite (13.4%). The prevalence of mesial bite reaches 12%, and open bite - 10% [16, 22, 30, 40, 43].


According to the WHO, about 50% of ado- lescents undergo periods of periodontal dis- ease on the background of dental anomalies. Therefore, the absence of timely orthodontic care can increase the intensity of carious de- velopment and increase the severity of peri- odontal tissue diseases (gingivitis, periodonti- tis) in the population [21].


Literary data, which highlights the epidemiol- ogy of dental anomalies, shows a tendency of increasing the anomalies frequency over the last decades, despite improving the quality of dental care and the active introduction of pre- ventive methods [59, 40, 49]. According to various sources, in Ukraine, the prevalence of anomalies of the tooth-jaw system is 45-87%, of which 50% are due to dental row anoma- lies and the position of individual teeth [26, 54]. According to the WHO, the prevalence of dental anomalies is 68%, and the excessively high level of periodontal tissue disease is al- ready determined at the age of 15-19 years (55-89%), and at the age of 35-44 it reaches 65-98% [28, 20, 30 , 39].


Only the timely elimination of the most signif- icant factors that cause dental anomalies and

deformities can reduce their prevalence, and therefore significantly reduce the incidence of periodontal tissue morbidity. The formation of orthodontic pathology is affected by a number of antenatal and postnatal risk factors. Ac- cording to individual authors, risk factors are divided into three groups for “manageability”: “manageable”, “difficult to manage” and “un- manageable” [42, 55, 57].


Most risk factors are “manageable” because timely elimination or weakening of their in- fluence prevents the formation of tooth-jaw abnormalities. These “manageable” risk fac- tors include: reduced fluorine in drinking wa- ter; reduction of immunological reactivity of the organism (frequent common diseases, rickets, etc.), early artificial feeding; wrong position during sleep and at the table, and therefore incorrect posture; predominance in the diet of soft food; impaired breathing, swallowing, chewing; irrational use of baby soother; bad habits (sucking fingers, tongue, lips, pencils etc.). The “difficult to manage” risk factors include chronic and acute moth- er’s illness during pregnancy; pregnancy tox- icosis, the threat of abortion, anemia, pre- mature or delayed childbirth; complications during childbirth; asphyxia, hypotrophy, he- molytic disease, allergic and infectious dis- eases of a child, etc. [43, 58].


Many authors combine into a single pathoge- netic chain of diseases of the respiratory sys- tem and functional disorders in the tooth-jaw system. The main causes of impaired nasal breathing are enlarged adenoids, distortion of the nasal membrane, hypertrophy of the lower nasal concha, chronic rhinitis. The up- per dental arc without the inner support of the tongue under the action of the chewing and chewing muscles is narrowed, length- ened and protruded forward. The created negative pressure in the oral cavity contrib- utes to the formation of a high (“Gothic”) pal- ate, the lower jaw is delayed in development. Frequently, a typical deformation develops – distal occlusion with a deep incision. Other forms of dentoalveolar abnormalities occur less frequently [43].


Early loss of teeth long before their physio- logical change, associated with the removal of temporary teeth damaged by caries de-

image

Огляд Review


Особливої уваги заслуговує такий чинник

– рання втрата зубів задовго до їхньої фі- зіологічної зміни, пов’язана з видаленням тимчасових зубів, ушкоджених карієсом. Передчасне видалення будь-якого тимчасо- вого зуба порушує будову зубного ряду, що може призвести до зміни функції зубів, що спочатку має пристосувальний характер, а згодом стає етіологічним фактором виник- нення зубощелепних деформацій. У дитячо- му віці в розвитку каріозного процесу, зу- мовленого порушенням мінерального обміну і його ускладенннями, важливу роль відіграє низька гігієна порожнини рота або її відсут- ність, а відтак виникнення запального про- цесу в тканинах ясен; перенесені та супутні захворювання шлунково-кишкового тракту, центральної та вегетативної нервової сис- теми, ендокринопатії, захворювання нирок. Розвитку деформацій зубощелепної системи сприяє затримка фізичного розвитку внас- лідок вторинних порушень обмінних проце- сів [37]. До «некерованих» зачисляють такі чинники, на які немає впливу, наприклад, спадковість [58].


У сучасних умовах запальні та дистрофіч- но-запальні захворювання тканин пародон- ту й надалі становлять складну і недостатньо вирішену проблему для лікарів-практиків та науковців, оскільки простежуються у 80- 98% населення різних вікових груп [23, 11, 33]. Плеяда дослідників виявила високий відсоток ушкодження тканин пародонту при зубощелених аномаліях, зокрема пошире- ність захворювань пародонту в пацієнтів, які потребують ортодонтичного лікування, становить 81,4-89,3% [14, 18, 32]. Загалом тканини пародонтального комплексу ушко- джуються при усіх видах аномалії прикусу. Катаральний чи гіпертрофічний гінгівіт, згід- но з різними даними, виявляються при гли- бокому (46,3%) і відкритому (43,7%) при-

кусі, мезіальному (37,0%) і косому (33,3%)

прикусі [8, 45].


Незважаючи на ефективність застосування брекет-систем, таке ортодонтичне лікуван- ня здатне спровокувати розвиток запальних процесів у тканинах пародонту [25, 9]. Про- стежено, що застосування незнімної орто- донтичної апаратури призводить до розвит- ку ускладнень від 32,7% до 50% випадків [3, 52, 56, 36, 9, 22].

На сучасному рівні розвитку профілакти- ки, діагностики та лікування захворювань пародонту значна увага надається запобі- ганню виникнення, розвитку та загострення хвороби. Для цього потрібно враховувати етіологічні, патогенетичні ланки та чинники ризику захворювань пародонту. Чинники, які впливають на виникнення та важкість перебігу захворювання, є критеріями оцінки ризику. Якщо вчасно виявляти та впливати на чинники ризику, то можна запобігти ви- никненю захворювання, або ж вплинути на ефективність результату лікування, змен- шити важкість ступеня перебігу, запобігти загостренню захворювання.


Як і у випадку зубощелепних аномалій, деякі автори виділяють дві групи чинників ризику захворювань пародонту: 1) ті, що «піддаються корекції»; 2) ті, що «не піддаються корекції». До першої групи належать соціальні, органі- заційні та біологічні чинники: соціально-е- кономічний статус людини, її емоційний стан (стрес і хронічне психоемоційне напружен- ня), забруднення навколишнього середови- ща, шкідливі звички, вторинні імунодефіцит- ні стани, гіпо- та авітамінози, захворювання шлунково-кишкового тракту, центральної, периферичної та вегетативної нервової сис- тем, порушення обміну речовин, незадовільна гігієна порожнини рота, порушення нормаль- ної мікробіоти порожнини рота, бактерійна біоплівка, над- і під’ясенні назубні відкладен- ня, активізація основних пародонтопатогенів (Porphyromonasgingivalis, Treponemadenti- cola, Tanerella forsythia, Prevotellaintermedia, Peptostreptococcus, Fusobacteriumnucleatum, Aggregatibacteractinomycetemcomitans та інші), супутня ортодонтична патологія, пору- шення прикріплення вуздечок верхньої, ниж- ньої губи та язика, а також бокових тяжів, мілкий присінок порожнини рота, несанована порожнина рота (карієс та його ускладення), невідповідність реставрацій, ортодонтичних та ортопедичних конструкцій в порожнині рота, хронічна травма пародонту тощо. До другої групи зачисляють: вік, стать, генетичні захворювання, вроджені біологічні дефекти органного, клітинного та субклітинного рів- нів структурних елементів пародонтального комплексу, структурно-функціональні осо- бливості пародонту та генетично зумовлена неспроможність механізмів його захисту. Для профілактики найбільш значимою є перша

image

Огляд Review


serve particular attention. Premature re- moval of any temporary tooth violates the structure of the tooth row, which may lead to a change in the function of the teeth, which initially has an adaptive nature, and subsequently becomes an etiological factor in the occurrence of dentoalveolar anom- alies and deformations. In childhood, the development of a carious process, caused by a violation of mineral metabolism and its complications, has an important role in the low quality of oral hygiene or lack thereof, and therefore the onset of inflammation in gum tissues; transferred and concomitant diseases of the gastrointestinal tract, cen- tral and autonomic nervous system, endocr- inopathy, kidney disease. The development of deformations of the tooth-jaw system contributes to the delay in physical develop- ment due to secondary disorders of a met- abolic processes [37]. Uncontrolled factors include factors that are not affected, such as heredity [58].


In modern conditions inflammatory and dystrophic-inflammatory diseases of peri- odontal tissues continue to be a complex and insufficiently solved problem for practi- tioners and scientists, since it can be traced in 80-98% of the population of different age groups [23, 11, 33]. Many research- ers revealed a high percentage of injury to periodontal tissues with tooth absence abnormalities, in particular the prevalence of periodontal disease in patients requir- ing orthodontic treatment is 81.4-89.3% [14, 18, 32]. In general, the tissues of the periodontal complex are damaged with all types of bite anomalies. Catarrhal or hy- pertrophic gingivitis, according to various data, is detected in deep (46.3%) and open (43.7%) occlusion, mesial (37.0%) and

oblique (33.3%) occlusion [8, 45]. Despite the effectiveness of bracket systems, such orthodontic treatment can provoke the de- velopment of inflammatory processes in the tissues of periodontal disease [25, 9]. It has been observed that the use of non-remov- able orthodontic equipment leads to the de- velopment of complications from 32.7% to 50% of cases [3, 52, 56, 36, 9, 22].


At the current level of development of pre- ventive medicine, diagnostics and treatment

of periodontal diseases, considerable atten- tion is paid to preventing the onset, develop- ment and aggravation of the disease. To do this, you need to take into account the eti- ological, pathogenetic links and risk factors for periodontal disease. Factors influencing the occurrence and severity of the disease are risk assessment criteria. The preven- tion of the disease can be achieved through early detection of influencing risk factors, or at least affect the effectiveness of the out- come of treatment, reduce the severity of the course, prevent the exacerbation of the dis- ease.


As with dental anomalies, some authors iden- tify two groups of risk factors for periodon- tal disease: 1) those that are “subject to cor- rection”; 2) those who are “not subject to correction”. The first group includes social, organizational and biological factors: the so- cioeconomic status of a person, his emotion- al state (stress and chronic psycho-emotional stress), environmental pollution, bad habits, secondary immunodeficiencies, hypo- and avitaminosis, diseases of the gastrointesti- nal tract, central, peripheral and autonomic nervous systems, metabolic disorders, poor oral hygiene, normal microbiota of the oral cavity, bacterial biofilm, supra and subclin- ical nasal deposition, activation of the main periodontal pathogens (Porphyromonasgingi- valis, Treponemadenticola, Tanerella forsyth- ia, Prevotellaintermedia, Peptostreptococcus, Fusobacteriumnucleatum, Aggregatibacter- actimomycetemcomitans and others), con- comitant orthodontic pathology, disturbanc- es of attachment of the upper, lower lip and tongue bridle, and lateral traction, caries and its complications, discrepancy between resto- rations, orthodontic and orthopedic structures in the oral cavity, chronic periodontal injury and the like. The second group includes: age, gender, genetic diseases, congenital biological defects of the organ, cellular and subcellular levels of structural elements of the periodon- tal complex, structural and functional features of the periodontal disease and genetically de- termined failure of mechanisms for its protec- tion. The first group of risk factors is the most significant for disease prevention. The second group of risk factors can be used to predict development and progress of the disease [7, 8, 10, 11, 17, 21, 23, 29, 46, 58].

image

Огляд Review


група чинників ризику. Друга група чинників ризику може бути використана для прогнозу- вання, виникнення та прогресування захво- рювання [7, 8, 10, 11, 17, 21, 23, 29, 46, 58].


Зубощелепні аномалії є фактором, що не тільки спричинює захворювання пародонту, а й ускладнює їхній перебіг (погіршується гі- гієнічний стан порожнини рота, посилюється карієсогенна ситуація) [12]. Таким пацієнтам треба проводити ортодонтичну корекцію. Проте апаратурне лікування зубощелепних аномалій також надає певних ризиків у роз- витку ускладнень, оскільки створюються до- даткові ретенційні пункти для біоплівки, по- силюється злущення епітелію, шкідливо діє механічний тиск елементів апаратури, може розвиватися імунодефіцитний стан та знижу- ватися антиоксидантний захист. В час ор- тодонтичного лікування під механічною дією апаратів коронка зуба відхиляється у напря- мі діючої сили. В ділянці тиску відбувається резорбція кісткової тканини комірки, а на протилежному боці, в зоні тяжіння – апози- ційний ріст кісткової тканини. Морфологічна перебудова кісткової тканини – це процес, який динамічно розвивається і відбувається не тільки в період активної дії апаратів, а й у період стабілізації зубів у наданому поло- женні. Унаслідок того, що в хворих на гінгівіт і генералізований пародонтит різного ступе- ня важкості часто спостерігається остеопе- нічний синдром, апаратурне лікування діє на патологічно змінену кісткову тканину, відтак ортодонтична корекція таких хворих набу- ває специфічних особливостей. Тому рання інформативна та неінвазивна діагностика ос- теопенічних станів украй важлива.


Біохімічні маркери теж дають змогу виявити порушення метаболізму кісткової тканини на доклінічних етапах. Зважаючи на те, що мі- неральний склад слини відображає загаль- ний стан обміну речовин в організмі, при різних захворюваннях відбуваються зміни його складу. Слинні залози людини володі- ють вираженою секреторною здатністю, ви- діляючи з крові в ротову рідину ендогенні й екзогенні речовини у прямій залежності від їхнього вмісту в крові [41, 8, 39, 48].


Дистрофічно-запальні хвороби тканин паро- донту агресивно руйнують опорно-утримуючі структури зуба, ускладнюють та поглиблю-

ють наявну аномалію прикусу і викликають вторинні деформації зубних рядів, зокрема при комбінації запального процесу, великих ортодонтичних сил і оклюзійної травми, що веде до несприятливого прогнозу перебігу хвороб пародонту. З одного боку, захворю- вання тканин пародонту, що супроводжу- ються зубощелепними деформаціями з мі- грацією зубів у вигляді зубоальвеолярного видовження, трем і діастем, тортоаномалії премолярів і молярів, у підсумку призводять до зниження висоти нижнього відділу об- личчя, порушення оклюзії, зміни у скроне- во-нижньощелепових суглобах і жувальній мускулатурі, погіршання естетики обличчя, порушення мови. З іншого боку, не тільки втрата коміркової кістки веде до зубощелеп- них деформацій, а й зубощелепна аномалія, що не усунена в дитячому віці, є причиною розвитку захворювань пародонту в дорос- лих, а також чинником, що ускладнює пере- біг, прогноз і план їхнього лікування. Неадек- ватно проведена ортодонтична корекція без створення множинних фісурно-горбкових контактів теж створює несприятливі умови в біологічній системі пародонту з розбалансу- ванням у тканинних бар’єрах, особливо при вищезазначеній комбінації запального про- цесу, ортодонтичних сил і оклюзійної травми [8, 39, 13, 48, 40].


Перебіг патологічного процесу у найпошире- ніших захворюваннях тканин пародонту (гін- гівіт і пародонтит) передусім має запальний характер, оскільки розвивається під впливом місцевих і загальних етіологічних чинників на тлі змін реактивності організму [17, 7]. Вже у дитячому та підлітковому віці функці- ональне перенавантаження окремих груп зу- бів або однієї зі стінок лунки зуба, що виникає внаслідок зубощелепних аномалій і деформа- цій, зумовлює розвиток патології тканин па- родонту. За умов піднебінного розташування верхніх різців/різця, нижні різці отримують незвичайне для них навантаження у горизон- тальному напрямі. Це призводить до атрофії ясен, а в подальшому і до резорбції кісткової тканини з присінкового боку у ділянці нижніх різців/різця. Надалі, втрачаючи групи зубів, зуби, що залишилися, перебуватимуть у стані тривалого функціонального перенавантажен- ня. Такий стан за невчасно проведеного про- тезування зумовлює прогресуючий розвиток пародонтиту.

image

Огляд Review


Dentoalveolar anomalies are a factor that not only causes periodontal disease, but also complicates their course (deterioration of the hygienic state of the oral cavity, in- creasing cariesogenic situation) [12]. Such patients should have orthodontic correction. However, the apparatus treatment of tooth- jaw abnormalities also presents certain risks in the development of complications, since additional retention points for biofilms are created, epithelial cells are exacerbated, mechanical pressure of the elements of the apparatus is adversely affected, the immu- nodeficiency state may develop and antiox- idant defense can be reduced. During or- thodontic treatment under the mechanical forces of the apparatus, the crown of the tooth deflects in the direction of the acting force. Resorption of bone tissue occurs in the area of pressure, and on the opposite side, in the gravitation zone, is the apposi- tional growth of the bone tissue. Morpholog- ical reconstruction of bone tissue is a pro- cess that develops dynamically and occurs not only during the period of active action of the apparatus, but also during the period of stabilization of the teeth in the given posi- tion. Due to the fact that patients with gingi- vitis and generalized periodontitis of varying degrees of severity often have an osteopenic syndrome, orthodontic treatment operates on pathologically altered bone tissue, so the orthodontic correction of such patients ac- quires specific features. Therefore, early in- formative and non-invasive diagnosis of os- teopenic conditions is extremely important.


Biochemical markers also allow detection of bone tissue metabolism disfunction in preclin- ical stages. In view of the fact that the min- eral composition of saliva reflects the general state of metabolism in the body, with various diseases it changes in its composition. Mature human glands have a pronounced secretory ability, releasing endogenous and exogenous substances from the blood into the oral fluid, depending on their content in the blood [41, 8, 39, 48].


Dystrophic-inflammatory diseases of the peri- odontal tissues aggressively destroy the sup- port-retaining structures of the tooth, com- plicate and deepen the existing bite anomaly and cause secondary deformation of the den-

tition, in particular with a combination of the inflammatory process, large orthodontic forc- es and occlusion trauma, which leads to an unfavorable prognosis of the periodontal dis- ease. On one hand, diseases of periodontal tissues accompanied by dental - jaw deformi- ties with dental migration in the form of den- toalveolar prolongation, tremas and diastems, rotational anomalies of premolars and molars, ultimately lead to a decrease in the height of the lower face segment, occlusion dissorders, changes in the temporomandibular joints and chewing musculature, deterioration of face aesthetics, speech impairment. On the other hand, not only the loss of bone tissue leads to dentoalveolar deformations, but also tooth- jaw anomalies, which are not eliminated in childhood, are the cause of the development of periodontal diseases in adults, as well as a factor that complicates the course, progno- sis and plan for their treatment. Inadequately conducted orthodontic correction without cre- ating multiple occlusal contacts also creates unfavorable conditions in the biological sys- tem of periodontium with an imbalance in tis- sue barriers, especially with the above men- tioned combination of inflammatory process, orthodontic forces and occlusion trauma [8, 39, 13, 48, 40].


The course of the pathological process in the most common diseases of the periodontal tis- sues (gingivitis and periodontitis) is primarily inflammatory, as it develops under the influ- ence of local and general etiological factors on the background of changes in the reactiv- ity of the organism [17, 7]. In children and adolescents, the functional overload of cer- tain groups of teeth or one of the walls of the tooth socket, which occurs as a result of dentoalveolar anomalies and deformations, causes the development of pathology of peri- odontal tissues. Under the conditions of the palatine arrangement of the upper incisors/ incisor, the lower incisors receive an unusu- al pressure for them in the horizontal direc- tion. This leads to atrophy of the gums, and in the future to the resorption of bone tissue from the vestibular side in the area of the lower incisors/incisor. In the future, losing a group of teeth, the remaining teeth will be in a state of prolonged functional overload. Such a state of inadequate prosthetics leads to progressive development of periodontitis.

image

Огляд Review


При глибокому прикусі збільшене наванта- ження припадає на різці верхньої та ниж- ньої щелеп, де тканини ясен травмуються при відкушуванні їжі і змиканні зубних ря- дів. Часто розвивається гіпертрофічний гін- гівіт лише у фронтальній ділянці обох ще- леп. Відтак своєчасна корекція прикусу (до 12-13 років) у поєднанні з медикаментозним лікуванням дає добрі результати і запобігає розвиткові пародонтиту.


У відкритому прикусі і поєднанні його з іншими аномаліями, зміни, що виникають у тканинах пародонту, пов’язані з недостатнім функціо- нальним навантаженням. Спочатку розива- ється катаральний або гіпертрофічний гінгівіт у фронтальній ділянці. Без ортодонтичного лікування або ж недостатній його ефектив- ності, з’являються ознаки локального паро- донтиту: розвиток пародонтальних кишень, рухомість зубів. На рентгенограмах просте- жуються розширення періодонтальної щіли- ни біля шийок зубів, остеопороз центральних відділів міжкоміркових перегородок.


У разі недорозвитку щелеп, а відтак і наяв- ного скупчення зубів, що виникає внаслідок цього, у дітей 8-12 років розвивається ка- таральний гінгівіт, який у період пубертат- ного розвитку часто переходить у гіпертро- фічний. У 13-15 років нерідко трапляються рентгенологічні зміни: нечіткість кортикаль- ної пластинки верхівок міжзубних перети- нок, зниження їхнього рівня, тобто ознаки, які характерні для пародонтиту початково- го ступеня важкості. Разом з тим, більшість аномалій положення зубів і прикусу зумов- люють накопичення харчових залишків у міжзубних проміжках і затруднюють у дітей гігієнічний догляд за зубами [36, 24, 30, 49].


Ортодонтичне лікування зубощелепних аномалій і деформацій тривалий і складний процес, що потребує належного комплек- сного підходу й охоплює два взаємопов’яза- ні періоди: період активного ортодонтичного лікування і період збереження результатів. Перший етап ортодонтичного лікування передбачає отримання функціонального, морфологічного, естетичного оптимуму і, відповідно, гармонійного стану лицевого скелета в цілому. Мета другого етапу ліку- вання полягає в отриманні міодинамічної рівноваги та фізіологічного функціонування

перебудованої зубощелепної системи, зо- крема функціонування, що виключає ймо- вірність розвитку рецидиву [16, 38, 28, 9].


1За наявності глибокого травмуючого при- кусу, виразного скупчення зубів та вести- булярного зміщення окремих зубів, пов- ноцінну корекцію дистрофічно-запальних захворювань пародонту без втручання ліка- ря-ортодонта провести неможливо. Глибо- кий травмуючий прикус пов’язаний голов- но з аномаліями II класу, коли оклюзійний контакт у ділянці різців є порушеним і у під- сумку простежується їхнє зубоальвеолярне видовження, збільшується різцевий шлях і виникає перевантаження тканин пародон- ту. У разі аномалії оклюзії II класу 1-го під- класу хронічна травма пародонту з’являєть- ся з піднебінного боку верхніх різців, тоді як при аномалії оклюзії II класу 2-го підкла- су – у пришийковій ділянці з присінкового боку нижніх різців та частіше з піднебінного боку. Така аномалія без ортодонтичного лі- кування призводить до деструктивних змін у тканинах пародонту: атрофії слизової обо- лонки, резорбції кісткової тканини комірко- вого відростка і врешті до втрати зубів.


При тісному розташуванні зубів міжкоренева кісткова структура змінена: тонкі кісткові пе- ретинки лінійної форми є маловаскуляризо- ваними, з недостатньою кількістю губчастої речовини. Ушкоджена структура міжзубних ділянок ясен і міжкореневих перегородок

– це передумова для прогресуючої втра- ти опорних тканин зубів. За травматичної оклюзії окремих зубів, при піднебінному змі- щенні одного з різців верхньої щелепи ви- никає травматична дія на нижні різці, в їхній ділянці простежується пряме ушкодження тканин пародонту через несприятливе оклю- зійне взаємовідношення. Якщо наявна така аномалія, то порушується різцевий шлях, на нижній різець припадає навантаження під кутом до осі зуба, відбувається його при- сінкове зміщення, яке з інтервалом часу під впливом оклюзійних сил лише збільшується. Тому розвивається рецесія ясен з присінко- вого боку нижнього різця [38, 49].


Якщо розглядати опосередкований вплив зубощелепних аномалій на стан пародонту, то до першої групи варто також зарахува- ти хворих, у яких зміни тканин пародон-

image

Огляд Review


In patients with a deep bite, an increased pressure occurs on the incisors of the upper and lower jaws, where gum tissues are trau- matized when eating. Often hypertrophic gin- givitis develops only in the front area of both jaws. Therefore, timely correction of bite (up to 12-13 years) in combination with medical treatment gives good results and prevents the development of periodontitis.


In an open bite and combining it with other anomalies, changes occurring in periodontal tissues are associated with insufficient func- tional pressure. First, catarrhal or hypertro- phic gingivitis in the frontal area is developed. Without orthodontic treatment or lack of its effectiveness, there can by signs of local peri- odontitis: the development of periodontal pockets, movement of teeth. On radiograms, extensions of the periodontal gap near the neck of the teeth can be traced, osteoporo- sis of the central divisions of the interalveolar partitions.


In the case of underdevelopment of the jaw, and thus teeth crowding that occurs as a re- sult, children aged 8-12 years develop ca- tarrhal gingivitis, which during puberty often becomes hypertrophic. In 13-15 years, of- ten X-rays with the following characteristics occur: vague cortical plate on the top of the interdental membranes, a decrease in their level that is a sign of periodontitis in its ini- tial severity. However, most anomalies in the position of teeth and bite cause accumulation of food residues in the interdental spaces and make it difficult for children to perform good oral hygiene [36, 24, 30, 49].


Orthodontic treatment of tooth-jaw anoma- lies and deformations is a long and complex process that requires a proper integrated ap- proach and covers two interrelated periods: the period of active orthodontic treatment and the period of preservation of results. The first stage of orthodontic treatment in- volves obtaining a functional, morphological, aesthetic optimum and, accordingly, a har- monic state of the facial skeleton as a whole. The purpose of the second stage of treat- ment consists in obtaining the myodynamic equilibrium and the physiological functioning of the reconstructed dental-jaw system, in particular functioning, which excludes the

probability of relapse development [16, 38,

28, 9].


Consequently, taking into account the afore- mentioned, patients with periodontal dis- ease who seek an orthodontist can be di- vided into two main groups. The first group is patients with hereditary or predetermined prenatal factors, bite anomalies, dental row anomalies and already existing periodontal diseases. To the second group it is neces- sary to enumerate the patients in which the initial indications for orthodontic treatment were pathological changes in the position of the teeth due to those or other parodon- topathies [13]. The clinical situation, when dental anomalies are primary and inevitably lead to damage to the periodontal disease, is due to the fact that pathological occlusion can not function, without contributing to its own disorder. We will consider the first group of patients.


In the presence of deep traumatic bite, dis- tinct crowding of teeth and vestibular dis- placement of individual teeth, complete correction of dystrophic and inflammatory diseases of the periodontium without the in- tervention of the orthodontist is impossible. Deep traumatic bite is mainly related to class II anomalies, when occlusive contact in the area of the incisors is altered and tooth-al- veolar elongation is present, increasing the incisor pathway and overloading periodontal tissues. In the case of class II occlusion ab- normalities of the 1st subclass, chronic peri- odontal trauma appears from the palatal side of the upper incisors, whereas in the case of class II occlusion abnormalities of the second subclass, in the cervical region, the vestibu- lar side of the lower incisors and more often from the palatal side. Such anomaly without orthodontic treatment leads to destructive changes in the periodontal structure: muco- sal atrophy, resorption of bone and eventual- ly tooth loss.


In close positioning of teeth intercortical bone structure is changed: thin bone mem- branes of the linear form have a low vascu- larization, with insufficient amount of spongy substance. Damaged structure of interdental areas of gums and intercortical partitions is a prerequisite for progressive loss of supporting

image

Огляд Review


ту патогенетично не пов’язані з наявними зубощелепними аномаліями. Це, зокрема, легкий і середній ступінь скупченння, ди- зоклюзія в ділянці окремих зубів. Причини розвитку патології пародонту при зазна- чених аномаліях зводяться до порушення самоочищення зубів, наявності застійних явищ у тканинах пародонту, а в окремих випадках – неможливість виконання адек- ватної гігієни порожнини рота. У разі лег- кої та середньої скупченості зубів, якщо немає скупчення їхніх коренів, то трофіка пародонту не порушується. Простежуються порушення самоочищення зубів та застійні явища. Ретельна гігієна при легкому скуп- ченні зубів дає змогу досягнути усунення запальних явищ в пародонті навіть без ор- тодонтичного лікування.


При дизоклюзії окремих зубів теж відбува- ється порушення самоочищення зубів у цій ділянці, швидке утворення біоплівки; зуб без контакту з антагоністами не отримує жу- вального навантаження, у тканинах паро- донту також простежуються застійні явища.


До алгоритму комплексного лікування хво- рих із зубощелепними аномаліями та де- формаціями на тлі захворювань пародонту треба зачислити:


In addition to the aforementioned, achieve- ment of a functional optimum in the dental system is extremely important. To confirm the optimal state of its functions after obtaining an anatomical-morphological optimum, one must perform functional diagnostics, analyze the results obtained, compare them with the re- sults obtained before the start of active treat- ment. Thus, the time of the transition from the active period of orthodontic treatment to the retention period is determined by the same diagnostic measures as in the case of a diagnostics before the start of the treatment. At the same time, the assessment of occlusive interrelations of dentital rows becomes very important [5, 4, 6, 1, 47, 28].


The issue of quality and stability of orthodontic treatment, as well as satisfaction of patients re- mains relevant. The problem of obtaining stable results of active orthodontic treatment appears to the doctor at the stage of preparing an ortho- dontic treatment plan. Most domestic and foreign researchers believe that displaced teeth tend to return to the previous position, even if there is a free space in the dentition. The quality and du- ration of active orthodontic treatment, the suc- cess of the retention period and the likelihood of the developing a relapse are directly related to the age of the person, the type of tooth-jaw ab- normalities, degree of severity, genetic features of the structure of the dental-jaw system, the

state of physical health and the level of physical development of the patient [16, 51, 35]. The fa- vorable course of the retention period depends to a large extent on the condition of periodon- tal tissues. In patients with occlusion anomalies periodontal disease occurs much more frequent- ly than in people with a physiological occlusion. When even the slightes changes in the function- al pressure are made periodontal tissue corre- sponds with a certain vascular response [13]. The functional state of the periodontal tissue of the upper incisors when in a state of disocclusion differs significantly from norm. Their mobility is

2.5 times greater than physiological, endurance to pressure is 20% less, the tone of vessels is 33.3% higher.


When in retention period, the change in the func- tional pressure of the teeth also corresponds to changes in the periodontium. The quality of the retention has a direct bearing on the nature of these changes. One of the reasons that leads to relapse in orthodontic treatment is the wrong positioning of the teeth, mainly the absence of interdental proximal contacts of teeth, the presence of intervals after removing individual teeth, the violation of inter-occlusive contacts, the presence of supercontacts. To stabilize the positive result of orthodontic treatment, reten- tion appliances of different types (removable and non-removable, single-jaw and double-jaw) can be used [15, 1].


Сonsequently, when treating patients with peri- odontal diseases and dental anomalies and deformations, it is necessary to combine or- thodontic measures aimed at removing occlu- sal trauma, creating multiple occlusal contacts, harmonic smile and profile with a set of mea- sures aimed at improving the condition of all tissues involved in periodontal diseases. The in- terdisciplinary complex of orthodontic, orthope- dic, therapeutic, implantological and periodont- ological measures enables us to provide optimal conditions for maintaining a healthy periodon- tal system, as well as improving the aesthetic look of the patient and improving the quality of his life. Timely prevention of dental anomalies and periodontal tissue diseases, especially in children and adolescents, helps to reduce the influence of adverse factors and prevents the onset and progression of complications of major dental diseases, contributing to the formation of a healthy organism.

image

Огляд Review


Література / References

 1. Abolmasov NG, Abolmasov NN. Ortodontyya: ucheb. posobye [Orthodontics: manual]., M.: MEDpress-in- form2008:42 [in Rusian].

 2. Aimetti M. Nonsurgical periodontal treatment. The International Jurnal of Esthetic Dentistry. 2014;9(2):251-67.

 3. Alimova M.Ya., Grigorieva O.Sh. Negativnye posledstvyya prymenenyya nesiomnoy nazubnoy duhovoy ortodontycheskoy tekhnyky [Negative consequences of the use of an non-removable orthodontic tech- nique]. Ortodontyya.2009;1:40-4 [in Russian].

 4. Andrews LF. Article 1: Orofacial harmony. J. Orthod. Orofac. Harmony. 2001;2:8-17.

 5. Andrews L.F. Article 2: Six element diagnostic record. J. Orthod. Orofac. Harmony. 2001;2:20-31.

 6. Andrews L.F. The six elements of orofacial harmony. J. Orthod. Orofac. Harmony. 2000;1:13-22.

 7. Averianov S.V., Pupykina E.V., Zubareva A.V., Romeyko Y.V., Muginov Y.Z., Kozorezova E.A. Vzaimosvi- az’ zabolevanyy parodonta y zubochelyustnykh anomalyy u studencheskoy molodezhy [Interrelation of periodontal diseases and dental anomalies among student youth]. Zdorovie semii – 21 vek. 2015;1:10- 12 [in Russian].

 8. Averianov S.V., Zubareva A.V. Vzaimosvjaz mezhdu zubo-cheljustnymi anomalijami i zabolevani- jami parodonta [The relationship between tooth-jaw anomalies and periodontal disease]. Problemy stomatologii. 2015;2:46-50 [in Russian].

 9. Bandura E.A., Serova A.A., Shevyakova Yu.A. Obshchee i mestnoe vlyyanye breket-system [General and local influence of bracket systems]. Byulleten’ medytsynskykh internetkonferentsyy. 2015:5(10):1211- 12 [in Russian].

 10. Beberhold K, Sachse-Kulp A, Schwestka-Polly R,Hornecker E, Ziebolz D. The Orthodontic Plaque Index: An oral hygiene index for patients with multibracket appliances. Orthodontics: The Art & Practice of Dentofacial Enhancement. 2012;13(1):94-99.

 11. Beloklitskaya G.F., Pavlenko E.М. Parodontologicheskii status liudei pozhilogo i starcheskogo vozrasta [Parodontological status of people of elderly and senile age]. Sovremennaia stomatologia. 2013;2:117- 19 [in Russian].

 12. Benkovskyy V.V. Klynycheskaya otsenka gigieny polosty rta patsyentov, pol’zuyushchykhsya ortodon- tycheskymy apparatami [Clinical assessment of oral hygiene of patients using orthodontic applianc- es]: avtoref. dys. na soyskanye uchen. stepeny kandyd. med. nauk: spets. 14.00.21 «Stomatologia», SPb.2011:24 [in Russian].

 13. Blake M. Retentsya i stabilnost: obzor lyteratury [Retention and stability: a literature review].,SPb.: Orto Solo 2006:20-24[in Russian].

 14. Bollen A-M. Effects of Malocclusions and Orthodontics on Periodontal Health: Evidence from a System- atic Review. Journal of Dental Education. 2008;72(8):912-18.

 15. Bragin E.A., Vakushyna E.A., Grygorenko P.A. Obosnovanye prymenenyya sovremennykh nesiomnykh retentsyonnykh apparatov posle ortodontycheskoho lechenia tekhnikoy priamoi dugi [The rationale use of modern fixed retention apparatus after orthodontic treatment with direct arch technique]: metod. rekom. – Stavropol: SGMttA 1998:13 [in Russian].

 16. Cai Y, Du W, Lin F, Ye S, Ye Y. Agreement of young adults and orthodontists on dental aesthetics & influ- encing factors of self perceived aesthetics. BMC Oral Health 2018;18:113.

 17. Cherepinskaya Yu. Agresivnyi parodontyt. Chast I [Aggressive periodontitis. Part I]. DentArt. 2017;2:10- 18[in Russian].

 18. Chuiko A.I. O velychyne sil, deystvuyushchykh na zuby, pri ortodonticheskom lechenyy [On the mag- nitude of the forces aimed on the teeth during orthodontic treatment]. Stomatolog. 2004;5:22-8 [in Russian].

 19. Drohomyretska M.S. Stan ortodontychnoyi dopomohy v Ukrayini ta perspektyvy y iyi rozvytku [The state of orthodontic helpin Ukraine and prospects of its development]. Stomatolog. 2007;8:6-11 [in Ukrainian].

 20. Drohomyretska M.S., Mirchuk B.M., Denha O.V. Rozpovsiudzhennia zubo-shchelepnykh deforжmatsii i zakhvoriuvan tkanyny parodonta v doroslykh u rizni vikovi periody [Prevalence of tooth-jaw deforma- tions and diseases of periodontal tissue in adults at different age periods]. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 2010;2:51-7 [in Ukrainian].

 21. Drok V.O. Poshyrenist zuboshchelepnykh anomaliy i zakhvoriuvan parodonta sered pidlitkiv [Advance- ment of dental anomalies and parodontal diseases]. Ukrayinskyi stomatolohichnyi almanakh. 2018;1:72- 4 [in Ukrainian].

 22. Dwijendra K.S., Parikh V., George S.S., Kukkunuru G.T., Chowdary GNAssociation of Dental Anomalies with Different Types of Malocclusions in Pretreatment Orthodontic Patients. Journal of International Oral Health2015;7(6):61–64.

  image

  Огляд Review


 23. Elovikova T.M., Baranova Y.A. Prognosticheskie aspekty parodontita: endoparodontalnie porazhenia [Prog- nostic aspects of periodontitis: endoparodontal lesions]. Problemystomatologii. 2012;5:4-7 [in Russian].

 24. Farronato G, Giannini L, Galbiati G, Cannalire P, Martinelli G, Tubertini I, Maspero C. Oral tissues and orthodontic treatment: common side effects. Minerva Stomatologiсa. 2013;62(11-12):431-446.

 25. Fastovets O.O., Samoilenko V.A. Stan tkanyn marhinalnoho parodonta u ortodontychnykh khvorykh pry zastosuvanni breket-system [The state of periodontal marginal tissue in orthodontic patients when using bracket systems]. Mat. Vseukr. Nauk.-Prakt. Konf. «Suchasni pryntsypy planuvannya stomatolohichnoho likuvannya». Zaporizhzhya. 2016:76-77 [in Ukrainian].

 26. Flis P.S., Filonenko V.V., Doroshenko N.M. Chastotai poshyrenist anomaliy ta deformatsiy zubosh- chelepnoho aparatu v period zminnoho prykusu [Frequency and extension of anomalies and deforma- tions of dental apparatus in the period of the changing bite].Ukrayinskyi stomatolohichnyi almanakh. 2016;1(1):75-8 [in Ukrainian].

 27. Ghijselings E., Coucke W., Verdonck A.,Teughels W., Quirynen M., Pauwel M., CarelC,Gastel J.Van. Long-termchangesinmicrobiologyandclinicalperiodontalvariablesaftercompletionoffixedorthodonti- cappliances. OrthodonticsandCraniofacialReseаrch. 2014;17(1):49-59.

 28. Gzhesjuk A., Melnik-Blashhak M. Ortodontychni aspekty bagatospecializovanogo likuvannja doros- lyh pacijentiv [Orthodontic aspects of multispecialized treatment of adult patients]. Svit ortodontii. 2014;2:4-8 [in Ukrainian].

 29. Haas A.N., Pannuti C.M., Andrade A.K., Escobar E.C., Almedia L.R., Fernando O.C., Cortelli J.R., Cortelli S.C., Sigmar Mello Rode S, Pedrazzi V, Oppermann RV. Mouthwashes for the control of supragingival biofilm and gingivitis in orthodontic patients evidence-based recommendations for clinicians. Brazilian Oral Researches. 2014;11(28):1–8.

 30. Khan S.Q., Ashraf B., Khan N.Q. Prevalence of dental anomalies among orthodontic patients. Pak Oral Dent J 2015;35:224 227.

 31. Korkhova N.V., Tokarevich Y.V., Sakadynets A.O., Korneeva A.S., Anyskovych Y.F., Shevtsova A.V., Pronyn S.A.Epidemiologia zubochelyustnykh anomaliy i nuzhdaemost v ortodonticheskom lechenyi detey 5-12 let [Epidemiology of dental anomalies and the need in orthodontic treatment for children 5-12 years old]. Stomatologicheskiy zhurnal. 2012;1:50-54 [in Russian].

 32. Kudratova D.M. Vlianie ortodonticheskogo lechenia na sostoyanie tkaney parodonta [Effect of orthodon- tic treatment on the state of periodontal tissues]. Visnyk stomatolohiyi. 2008;1:66 [in Russian].

 33. Kulygina V.N., Mohammad A.M., Kozlova L.L. Rezultaty issledovania rasprostranionnosti i struktury zabolevanii parodonta u lits molodogo vozrasta [Results of the study of the proliferation and structure of periodontal diseases in young people]. Ukr. Stom. Alm. 2013;(5):29-31 [in Russian].

 34. Masna Z.Z., Masna-Chala O.Z., Pavliv Kh.I., Stupnytskyi I.R. Chastota zustrichannya riznykh vydiv prykusu v poyednanni z anomaliyamy polozhennya zubiv u pidlitkiv m. Lvova [Frequency of meeting different types of bite in conjunction with anomalies of the position of teeth in adolescents in the city of Lviv]. Eksperymentalna i klinichna medytsyna. 2014;3(64):95-7 [in Ukrainian].

 35. Mitke R.R. Oshybki, retsidivy, retentsya – golovnaya bol ortodontii [Mistakes, relapses, retention – headache of orthodontics]. Ortodontyya. 2004;1:26-9 [in Russian].

 36. Moolya N.N.,Shetty A., Gupta N., Gupta A., Jalan V., Sharma R. Orthodontic bracket designs and their impact on microbial profile and periodontal disease: A clinical trial. Journal of Orthodontic Sciences. 2014;3(4):125–131.

 37. Muthu M.S. Multiple Choice Questions in Pediatric Dentistry. India Pvt. Ltd: Elsevier 2011:441.

 38. Nanda R. (2016) Biomehanika i estetika v klinicheskoj ortodontii [Biomechanics and aesthetics in clinical orthodontics]. Moscow: MEDpress-inform.2016:388[in Russian].

 39. Naumovych S.A. Osobennosty lechenyya anomalyy y deformatsyy zubochelyustnoy systemy v sformy- rovannom prykuse [Features of treatment of anomalies and deformations of the dentition in the formed bite]. Sovremennaya stomatolohyya. 2014;2:5-12 [in Russian].

 40. Neely M.L., Miller R., Rich S.E., Will L.A., Wright W.G., Jonesf J.A. Effect of malocclusion on adults seek- ing orthodontic treatment. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2017;152:778 87.

 41. Nesterenko O.M. Otsinka perebudovy kistkovoyi tkanyny shchelep u doroslykh patsiyentiv u retentsi- ynomu periodi ortodontychnoho likuvannya [Assessment of jaw bone reconstruction in adult patients in the retention period of orthodontic treatment] avtoref. dys. … kand med. nauk: 14.01.22 «Stomatolohi- ya». Poltava, 2008:23 [in Ukrainian].

 42. Neville B.W., Damm D.D., Allen C.M., Chi A.C. Abnormalitiesofteeth. In: Oralandmaxillofacialpathology, St.Louis: 4thend. Elsevier 2016:76.

 43. Nowak A., Christensen J.R., Mabry T.R., Townsend J.A., Martha H. Wells MH. Pediatric Dentistry, Phila- delphia: Elsevier Health Sciences 2019:656.

 44. Placek Mirko, Skach Miroslav, Mrklas Lubor M. Significance of the labial frenum attachment in periodon- tal disease in man. Part 1. Classification and epidemiology of the labial frenum attachment. Journal of

  image

  Огляд Review


  Periodontology. 1974;45(12):891-894.

 45. Passariello C., Gigola P. Adhesion and biofilm formation by periodontopathogenic bacteria on different commercial brackets. European Journal of Paediatric Dentistry. 2013;14(3):199-203.

 46. Plessas A. Nonsurgical periodontal treatment: review of the evidence. Oral Health and Dental Manage- ment. 2014;13(1):71-80.

 47. Proffit UR. Sovremennaja ortodontija [Modern orthodontics]. Moscow: MEDpress – inform. 2006:560 [in Russian].

 48. Reitan Kaare. Reaktsia tkanei na ortodonticheskoe peredvizhenie zuba [The reaction of tissues to the orthodontic movement of the tooth]. Sovremennaia orthodontia. 2013;34(4):54-7 [in Russian].

 49. Roslan A.A., Rahman N.Ab., Alam M.K. Dental anomalies and their treatment modalities/planning in orthodontic patients. J Orthodont Sci. 2018;7:16.

 50. Rusakova E.Yu., Savynova L.P., Rohanchuk A.L.Rasprostranennost i intensivnost zubocheliystnykh anom- aliy u detey shkolnogo vozrasta s razlichnymi somatycheskimi zabolevaniyami[Prevalence and intensity of dental anomalies in school-age children with various somatic diseases]. Klinicheskaia stomatologiya. 2011;(1):62-5 [in Russian].

 51. Sadan A. The patient’s role in understanding treatment prognosis. Quintessence Intertnational. 2007;38(4):267.

 52. Samoylenko V.A. Prichiny, znachenie i rol vospalitelnykh oslozhneniy, voznikaiyushchykh v tkaniyakh parodonta pri ispolzovanyi breket-system [Causes, significance and role of inflammatory complications occurring in periodontal tissues when using bracket-systems]. Visnyk stomatolohiyi. 2014;3:96-9 [in Russian].

 53. Santa Maria C, Aby J, Truong MT, Thakur Y,Rea S, Messner A. The Superior Labial Frenulum in Newborns: What Is Normal? Global Pediatric Health. 2017; 4:1-6.

 54. Saranchuk O.V. Ortodontychne likuvannia doroslykh patsientiv iz zuboshchelepnymy anomaliamy I de- formatsiyamy na tli zapalnykh zakhvoriyvan parodonta [Orthodontic treatment of adult patients with dental anomalies and deformations and inflammatory parodontal diseases]. Ukrayinskyi stomatolo- hichnyi almanakh. 2015;(3):38-41 [in Ukrainian].

 55. Scheerman JFM, Meijel BV, Empelen PV, Kramer GJC,Verrips GHW, Pakpour AH, Van den Braak MCT, Disclaimer CVL. Study protocol of a randomized controlled trial to test the effect of a smartphone ap- plication on oral-health behavior and oral hygiene in adolescents with fixed orthodontic appliances BMC Oral Health. 2018;18(19):1-10.

 56. Silin A.V., Kyrsanova E.V., Medvedeva E.Yu. Vliyanie iskhodnogo parodontologicheskogo statusa na vy- bor plana ortodonticheskogo lecheniya u vzroslykh patsientov s zubocheliystnymi anomaliamy [The influence of the initial periodontal status on the choice of an orthodontic treatment plan in adult patients with dental-maxillary anomalies] Institut stomatologii. 2011;(4):36-8 [in Russian].

 57. Soxman JA, Wunsch PB., Haberland CM. Anomalies of the Developing Dentition: A Clinical Guide to Di- agnosis and Management, Switzerland: Springer 2018:141.

 58. SrivastavaV.K. Modern Pediatric Dentistry, New Delhi: JP Medical Ltd 2011:390.

 59. Voronkova H.V. Suchasne uyavlennya pro stan tkanyn parodonta v patsiyentiv iz zuboshchelepnymy anomaliyamy pid chas ortodontychnoho likuvannya neznimnoyu tekhnikoyu [Contemporary presentation of the state of periodontal tissues in patients with dental anomalies during orthodontic treatment with a non-removable technique]. Ukrayinskyi stomatolohichnyi almanakh. 2012;(2):70-4 [in Ukrainian].

 60. YáñezVico RM, Iglesias-Linares A, Ballesta-Mudarra S, Ortis-Ariza E, Solano-Reina E, Perea J-E. Short- term effect of removal of fixed orthodontic appliances on gingival health and subgingival microbiota: A prospective cohort study. Acta Odontologica Scandinavica. 2015;73(7):496-502.