image

Короткі повідомлення Brief communication


DOI


УДК: 616.5:61(09)(477.83)


МУДРОСТІ СИЛА МИХАЙЛА ДУБОВОГО: PER ASPERA AD ASTRA (ДО 110-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)


Анна Бучковська, Юрій Свистун


Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, anna.buchkovska@gmail.com


Життєвий шлях і творчий доробок Михайла Дубового (22. 11. 1908 – 13. 04. 1995), одно- го з відновників діяльності лікарської комісії НТШ у пострадянський період в Україні, чле- на Українського лікарського товариства у Львові (1939), високофахового лікаря-вченого, політв’язня більшовицьких концтаборів, доктора медичних наук, професора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, тісно пов’язаний зі ство- ренням і розвитком львівської школи дерматовенерології. Михайло Дубовий – автор понад 80 наукових праць. Наукові інтереси були присвячені питанням дії стероїдних гормонів, їх- нього значення для шкіри, ролі у професійних захворюваннях. У 1954 році він підготував і захистив другу дисертацію (працю за 1937 р. не визнав радянський режим) на тему: «Ви- ділення статевих гормонів при деяких шкірних захворюваннях». Тільки через 15 років, підготувавши докторську дисертацію, він зміг стати доцентом кафедри. У 1969 році захистив докторську дисертацію «Про вміст стероїдних гормонів у шкірному салі». У 1972 році про- фесора М. Дубового обрали головою Львівської філії Наукового товариства лікарів-дерма- тологів України. Став співорганізатором курсу вишколення медсестер у товиристві «Рідна школа». Протягом 1973-1977 років професор Михайло Дубовий виконував обов’язки завід- увача кафедри. Він вивчав функціональний вплив печінки та шлунка на патогенез, перебіг екземи, досліджував роль стероїдних і статевих гормонів у гістофізіології та патології шкіри, опрацьовував питання профілактики професійних дерматологічних захворювань у працівни- ків Львівсько-Волинського кам’яно-вугільного басейну, Львівського мотозаводу, проблеми лікування сифілісу. Незважаючи на визнання та високий авторитет у медичній громаді, М. Дубовий постійно відчував на собі тавро неблагонадійного, йому не дозволяли виїжджати за кордон, хоча наукові праці набули широкого визнання і за кордоном. Про видатного лікаря та науковця Михайла Дубового пам’ятають лікарі, колеги та студенти, яким жертовно служив усе своє життя.


Ключові слова: Історія медицини, дерматологія, львівська наукова школа дерматології, Львівський національний медичний університет, шкіра


THE POWER OF MYKHAILO DUBOVYI’S WISDOM: PER ASPERA AD ASTRA (CELEBRATING 110 YEARS FROM HIS BIRTH)


Anna Buchkovska, Yruii Svystun


Lviv Danylo Halytsky National University, anna.buchkovska@gmail.com


Life journey and creative works of Mykhailo Dubovyi (November 22, 1908 – April 13, 1995), one of the restorers of the activities of the medical panel of Shevchenko Scientific Society in the post-Soviet period in Ukraine, the member of the Ukrainian Medical Society in Lviv (1939), highly professional physician-scientist, political prisoner of Bolshevist concentration camps, MD, professor of Lviv Danylo Halytsky Medical University, who was closely related to the creation and development of Lviv School of Dermatovenerology


image

Короткі повідомлення Brief communication


Mykhailo Dubovyi is an author of over 80 scientific works. His scientific interests were dedicated to the maters of steroid hormone effect, their significance for the skin, role in professional diseases. In 1954, he prepared and defended his second thesis (the 1937 work was not recognized by the Soviet regime) named “The Production of Sex Hormones During Certain Skin Diseases”. He managed to become a Department Assistant Professor only in 15 years when he already had his doctoral thesis ready. In 1969, he defended his doctoral thesis “On the Contents of Steroid Hormones in the Skin Fat.” Since 1972, Professor M. Dubovyi was elected the Head of Lviv branch of the Scientific Society of Ukrainian Dermatologists. He became a co-founder of the course of nurse training at Ridna Shkola Society. In 1973-1977, professor Mykhailo Dubovyi was appointed an acting Head of the Department. He studied the functional effect of the liver and stomach on the pathogenesis and eczema, researched the role of steroid and sex hormones in histophysiology and skin pathology, worked out the issues of prevention of occupational dermatological diseases among employees of Lviv-Volyn Coal Basin, Lviv Motor Plant, and problems of syphilis treatment. Despite the recognition and high authority among the medical society, M. Dubovyi kept feeling that he was politically unreliable, he was forbidden from departing abroad, though his scientific works were widely popular abroad too. The memory of the prominent physician and scientist Mykhailo Dubovyi keeps living deeply respected among colleagues and medical students, whom he served his entire life.


Disclosures. No conflicts of interest, financial or otherwise, are declared by the authors.


Author contribution. Anna Buchkovska drafted manuscript; Yruii Svystun approved final version of the manuscript.


Key words: History of medicine, dermatology, Lviv Scientific School of Dermatology, Lviv National Medical university, skin


Цього року минає 110 років від дня народ- ження Дубового Михайла Івановича (22.

11. 1908, с. Кукезів, нині Кам’янко-Бузько- го р-ну Львів. обл. – 13. 04. 1995, Львів) – одного з відновників діяльності лікарської комісії НТШ у пострадянський період в Україні, члена Українського лікарського то- вариства у Львові (1939), високофахового лікаря-вченого, політв’язня більшовиць- ких концтаборів, доктора медичних наук, професора Львівського національного ме- дичного університету імені Данила Галиць- кого.


Походив із селянської родини, розумний і здібний молодий чоловік навчався на ме- дичному факультеті Львівського універси- тету Яна-Казимира, який закінчив у 1933 році. Йому вдалося пройти спеціалізацію та влаштуватися на роботу у шкірний жі- ночий відділ загального шпиталю міста Львова. Доктор М. Дубовий деякий час працював у Самборі. У 1938 році повер- нувся до Львова, почав працювати у шкір- ному відділенні професора Р. Лещинсько- го. На цьому спокійне життя закінчилося, почалися складні та небезпечні часи. Ми хочемо розповісти про події у перші роки

війни, про які М. Дубовий розповідав у приватній обстановці.


Вранці 31 серпня над Львовом пролітали ні- мецькі літаки, які скинули кілька бомб. По- чалася Друга світова війна. Німецькі війська просувалися в глибину Польщі, була оголо- шена загальна мобілізація, а вже 5 верес- ня лікар-офіцер Михайло Дубовий разом зі своїм батальйоном поїхав у напрямі Са- нока на східно-південний фронт. Вночі з 8 на 9 вересня надійшов наказ медичній групі в повному складі вийти на головну дорогу і приєднатися до польських солдат. Тривали небезпечні для життя дні та ночі голодних мандрувань у холодних гірських масивах, повернення до Самбора. Вже вночі 17 ве- ресня згідно з Пактом Молотова-Ріббентро- па німецькі війська почали відходити на Захід, а радянські збройні сили ввійшли на східну територію Польщі, 20 вересня увійш- ли до Самбора. НКВД почало затримувати людей. Декого після розмови відпускали, інших арештовували. М. Дубового затрима- ли в будинку НКВД 13 квітня 1940 року, де він чекав вироку понад два тижні. Тричі на день давали арештантську їжу: чай, зупу зі смердючої риби та хліб. Його звинувачува-


image

Короткі повідомлення Brief communication


ли в тому, що був унтерофіцером в рядах польської армії. Перевели до Бригідок, де умови були жахливі. У кінці лютого Михай- лові Дубовому «тройка» присудила без суду

5 років трудово-виправного табору і чор- ним вороном вивезла на вокзал. В холод і голод, через всю Україну та частину Росії, повезли на північ у район Воркути та Пече- ри. Майже на два місяці (березень-квітень) поїзд затримали у Старобільську, що на кор- доні Харківщини та Росії, який став пере- сильним пунктом. На стінах тюрми ув’язнені бачили написи, що тут перебували польські офіцери, яких відправили у Хатинь.


image


Михайло Дубовий (1908–1995)


По дорозі Дубовий захворів, сильно каше- ляв, висока температура. У Печерському таборі його обстежив лікар-поляк, призна- чив стаціонарне лікування. Крім лікаря-по- ляка, тут були ще засуджені лікарі – одна росіянка, радянська німкеня і доктор з Лит- ви. Як згадував Михайло Іванович, у пів- нічних таборах були хворі з авітамінозами через неповноцінне харчування та важку фізичну працю. У таборі 21 червня почули, що розпочалася радянсько-німецька війна. У перших днях вересня відбулось порозу- міння між польським урядом В.Сікорського на еміграції та радянським правлінням Ста- ліна, згідно з яким була підписана умова про повернення польських підданих. «По- літичні ув’язнені інших держав споглядали

на нас, підданих Польщі, зі смутком, віта- ли нас». У них, мабуть, також зародився промінчик надії. Німкеня д-р. Рамзель на прощання сказала: «Нам стало легше, що хтось звідси виходить на волю».


У Печерському центрі начальство видало всім «удостоверение как бывшего польско- го гражданина», виплатило по 300 крб., і всі (як вільні) через Бузулук мали виїхати до Ірану. Перед Бузулуком поїзд затримався і сповістили, що добровольців багато, поль- ська армія вже утворилася, тому транспорт поїде далі на південь, вглиб Азії. Більшість поляків не нарікали на таку звістку, казали, що до війська піти ще є час.


Шлях просторами Азії до Узбекистану, про- живання, праця, побут, стосунки між людь- ми, а потім повернення до України, до Льво- ва в квітні 1946 року можна прочитати у

«Спогадах» М.І. Дубового (Львів, 2011).


image


Студентський квиток Михайла Дубового


Приїхавши до Львова, М. Дубовий працював асистентом кафедри дерматології Львівського медичного інституту, в 1951 р., коли посили- лося переслідування місцевої інтелігенції, М. Дубового як колишнього політв’язня звільни- ли з роботи. Тільки в 1953 р. дозволили по- вернутись на посаду асистента кафедри.


Михайло Дубовий – автор понад 80 науко- вих праць. Наукові інтереси були присвячені питанням стероїдних гормонів, їхнє значен- ня для шкіри, ролі у професійних захворю- ваннях. У 1954 році від підготував і захистив


image

Короткі повідомлення Brief communication


другу дисертацію (працю за 1937 р. не ви- знав радянський режим) на тему: «Виділен- ня статевих гормонів при деяких шкірних захворюваннях». Тільки через 15 років, під- готувавши докторську дисертацію, зміг ста- ти доцентом кафедри. У 1969 році захистив докторську дисертацію «Про вміст стероїдних гормонів у шкірному салі». За авторитетом, визнанням серед колег і пацієнтів Михайло Дубовий вже давно був «справжнім профе- сором» у дерматології та венерології. У 1972 році його обрали головою Львівської філії Наукового товариства лікарів-дерматологів України. Він став співорганізатором курсу вишколення медсестер у товирисві «Рідна школа». Протягом 1973-1977 років Михай- ло Дубовий виконував обов’язки завідувача кафедри. Вивчав функціональний вплив пе- чінки та шлунка на патогенез і перебіг екзе- ми, досліджував роль стероїдних і статевих гормонів у гістофізіології та патології шкіри, опрацьовував питання профілактики профе- сійних дерматологічних захворювань у пра- цівників Львівсько-Волинського кам’яно-ву-

гільного басейну, Львівського мотозаводу, проблеми лікування сифілісу. Незважаючи на визнання та авторитет, у медичній гро- маді М. Дубовий постійно відчував на собі тавро неблагонадійного, йому не дозволя- ли виїжджати за кордон, хоча наукові праці набули широкого визнання там. У 1978 році Михайло Дубовий вийшов на пенсію, працю- вав консультантом кафедри дерматології.


Після розпаду радянської імперії в незалежній Україні відновлено справедливість щодо оцінки наукового доробку Михайла Дубового. У 1993 році (важкохворий) отримав від Вищої атеста- ційної комісії України диплом професора.


Михайло Дубовий користувався великою повагою і довірою пацієнтів, глибокою по- шаною лікарів, колег, студентів. Таким за- лишився у пам’яті тих, хто його знав.


Disclosures. No conflicts of interest, financial or otherwise, are declared by the authors.


Author contribution. Anna Buchkovska drafted manuscript; Yruii Svystun approved final version of the manuscript.


ЛІТЕРАТУРА


  1. Duboviy M. Kozhnyye proyavleniya vrozhdennykh i priobretennykh narusheniy gemostaza. Vest. dermatologii i venerologii. 1990.4.

  2. Duboviy MI. Lechebno-profilakticheskiye meropriyatiya po snizheniyu gnoynichkovykh zabolevaniy u shakhterov Lvovskogo ugolnogo basseyna. Vest. dermatologii i venerologii. 1961.9.

  3. Duboviy M. Spohadu. Lviv 2011.

  4. Dubovyi MI. Pro vydilennia statevykh hormoniv pry deiakykh khvorobakh shkiry. UBZh. 1954. 26(3).

  5. Duboviy MI. Vyyavleniye blednykh treponem v spinnomozgovoy zhidkosti pri sifilise. Dermatologiya i venerologiya. 1977.12.

  6. Hanitkevych Ya. Istoriia ukrainskoi medytsyny v datakh ta imenakh. L., 2004.

  7. Kubiak K. Vidkryvaiemo novi imena – Mykhailo Dubovyi. Sambor. visti. 13 liut. 1993.

  8. Nadraha MS,. Kril OM, SV. Vasilieva, BM. Kril, VP. Falshovnyk, AP. Vorobiova ; nauk. red. : RB. Lesyk, MS. Nadraha. Lvivskyi natsionalnyi medychnyi universytet imeni Danyla Halytskoho: pohliad kriz viky (Do 230-richchia vid dnia zasnuvannia) : bibliohrafichnyi pokazhchyk, uklad. Lviv. 2014:77.

  9. Zimenkovskyi B, Hzhehotskyi M, Lutsyk O. Profesory Lvivskoho natsionalnoho medychnoho universytetu imeni Danyla Halytskoho: 1784 – 2009. Lviv. 2009:452.


Стаття надійшла 28.11.2018


Після допрацювання 14.12.2018


Прийнята до друку 27.12.2018