image

Актуально Current news


DOI


УДК: 616.379-008.64


ПОШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ, ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ


Ярема Томашевський


Львівський національний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна, ivandzis@gmail.com


У 1947 році було засновано Львівську ендокринологічну школу. Коротко представлено здоб- утки, описано діяльність Львівської ендокринологічної школи та перспективи її розвитку у майбутньому. Результатом її діяльності (у тісній співпраці з Львівським обласним науково-ме- дичним товариством ендокринологів) стало опрацювання новітніх методів ранньої діагно- стики цукрового діабету – піруватемічний, піруватуричний і піруватдегідрогеназний тести. Остаточно завершено розроблення програми діагностики природжених станів і патологіч- них порушень гормональної регуляції вуглеводного обміну. Одним з основоположників ство- рення та розвитку львівської наукової школи ендокринології є Томашевський Ярема Ілліч (03.12.1929, с. Стецева Івано-Франківської обл.) – дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка, професор, завідувач кафедри ендокринології (1978-1999), випускник медичного факультету Львівського медичного інституту (1953), клінічний ординатор кафедри пропе- девтичної терапії цього ж інституту (1953-1955), завідувач терапевтичних відділень Кам’ян- ко-Бузької районної лікарні та 4-ї лікарні міста Львова (1955-1958); асистент (1965-1977), доцент (1977-1978) кафедри терапії ФПДО; завідувач (1978-1999), професор (від 1999) кафедри ендокринології та клінічної фармакології Львівського медичного інституту (сьогодні Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького), кандидат медич- них наук (1962), доктор медичних наук (1974), доцент (1977), професор (1979), президент Української міжнародної академії профілактичної медицини (з 1993), що у 2006 році увійшла до складу Наукового товариства ім. Шевченка.


Головні напрями наукових досліджень львівської школи ендокринології під керівництвом Я.І. Томашевського такі: вивчення ролі вітамінів у регуляції секреції і моторики шлунка при ви- разковій хворобі; вплив вітамінної недостатності на перебіг захворювань внутрішніх органів і способи корекції метаболічних порушень у їхній діяльності; проблеми епідеміології, діа- гностики, лікування та профілактики ендокринних захворювань, зокрема цукрового діабету, тироїдної патології, сформулював концепцію синдрому піровиноградного діабету, запропо- нував програму ранньої діагностики та профілактики ендокринних захворювань. Науковим доробком представників львівської ендокринології школи є 4 підручники, 46 монографій і навчальних посібників, опубліковано понад 1500 наукових праць. Результати їхніх дослі- джень знайшли відображення в наукометричних базах даних Scopus та ін. Томашевський Ярема Ілліч підготував двох докторів медичних наук і 14 кандидатів наук. Засновник Укра- їнської міжнародної академії профілактичної медицини (з 1958), Студентської всеукраїнської академії профілактичної медицини (з 1978), автор безкровних методів ранньої діагностики інсулінорезистентності глюконеогенезу та станів толерантності циклу трикарбонових кислот до глюкози.


Ключові слова: Ендокринологія, цукровий діабет, патологія щитовидної залози, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, наукова школа, Наукове то- вариство ім. Шевченка.


image

Актуально Current news


RESEARCH ACTIVITIES OF THE LVIV ENDOCRINOLOGICAL SCHOOL: EXPERIENCE AND PERSPECTIVES


Yarema Tomashevskyi


Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine ivandzis@gmail.com


In 1947, Lviv Endocrinological School was founded. The article includes a brief description of the achievements and activities of Lviv Endocrinological School and the perspectives for its future development. Its activities (in close cooperation with Lviv Regional Scientific and Medical Association of Endocrinologists) resulted in the elaboration of the latest methods of early diabetes diagnostics – piruvatemic, pyruvate, pyruvate dehydrogenase tests. The program for the diagnosis of congenital conditions and pathological disorders of the hormonal regulation of carbohydrate metabolism has been completed in full. Tomashevskyi Yarema Illich (born on December 3, 1929, village of Stetseva, Ivano-Frankivsk region) is one of the founders of the establishment and development of Lviv Scientific School of Endocrinology; he is an active member of T. Shevchenko Scientific Society, professor, Head of the Department of Endocrinology (1978-1999), alumni of the Medical Faculty of Lviv Medical University (1953), resident physician of the Department of Propaedeutic of the same institute (1953-1955), Head of therapeutic departments of Kamyanka- Buzka District Hospital and the 4th Hospital in Lviv (1955-1958); assistant (1965-1977), Associate Professor (1977-1978) of the Department of Therapy of the Faculty of Post-Graduate Education; Head (1978-1999), professor (since 1999) of the Department of Endocrinology and Clinical Pharmacology of Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Candidate of Medical Sciences (1962), MD (1974), Associate Professor (1977), professor (1979), President of Ukrainian International Academy of Preventive Medicine (з 1993), which became part of T. Shevchenko Scientific Society in 2006.


Main areas of scientific research of Lviv School of Endocrinology headed by Y.I. Tomashevskyi are the following: the study of the role of vitamins in the regulation of stomach secretion and motor skills in case of peptic ulcer; the influence of vitamin deficiency on the progress of internal organ diseases and methods used to correct metabolic disorders; problems of epidemiology, diagnostics, treatment, and prevention of endocrine diseases, including diabetes, thyroid pathology; he formed the concept of pyroracemic diabetes; he offered the program of early diagnostics and prevention of endocrine diseases. The scientific collection of Lviv School of endocrinology representatives includes 4 textbooks, 46 monographs, and training manuals; over 1,500 scientific papers were published. Results of their research were reflected in scientometric Scopus databases and others. Yarema Illich Tomashevskyi prepared to MDs and 14 Candidates of Sciences. He is the founder of Ukrainian International Academy of Preventive Medicine (since 1958), the Student All-Ukrainian Academy of Preventive Medicine (since 1978), author of methods of bloodless early diagnostics of insulin-resistant glyconeogenesis and tricarbonic acid tolerance of glucose.


Key words: Еndocrinology, diabetes, thyroid gland pathology, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Shevchenko Scientific Society.


Disclosures. No conflicts of interest, financial or otherwise, are declared by the authors.


Львівську ендокринологічну школу фор- мували провідні клінічні та теоретичні ка- федри Львівського державного медичного інституту (сьогодні – ЛНМУ ім. Данила Га- лицького), колективи практичної охорони

здоров’я. Серед фундаторів – професори В.П. Виговський, П.Г. Подорожний, В.І. Чернов, Н.А. Кевдін, Т.Т. Глухенький, Г.Г. Грабченко, Г.П. Ковтунович, А.І. Гнати- щак, Є.С. Детюк, Д.А. Макар, М.П. Павлов-


image

Актуально Current news


ський, В.М. Урин, С.М. Мартинів, Г.Г. Кара- ванов, С.Ф. Олійник, Г.І. Столмакова, І.І. Даценко, доценти С.Р. Барвінський, А.Ю. Рудницька, І.І. Литвин, кандидат медич- них наук В.І. Станєва. Головним напрямом наукових досліджень була проблема зоба в Прикарпатському регіоні та цукровий ді- абет.


Провідні наукові праці цього періоду були реалізовані професором В.П. Виговським:


З січня 1947 року працює Львівський ендо- кринологічний диспансер, його головним лі- карем була В.І. Станева, з 2012 року – Ю.М. Вензилович. Диспансер реорганізовано у Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний ендокринологіч- ний центр. Цей рік можна вважати роком за- снування Львівської ендокринологічної шко- ли, адже з появою потужної клінічної бази сформувався колектив однодумців, який згуртувався навколо однієї проблеми – про- філактика тв лікування ендокринопатій, по- ліпшення здоров’я населення у Прикарпатсь- кому регіоні.


Кафедра ендокринології – одна з перших в Україні заснована доктором медичних наук, професором Яремою Іллічем Томашевським у 1978 році на базі Львівського обласного ендокринологічного диспансеру (ЛОЕД) та 4-ї міської клінічної лікарні. Його заслуга – організація будівництва нового поліклініч- ного корпусу ЛОЕД з приміщенням і лекцій- ною аудиторією для кафедри.


Головний напрям заснованої професором Я.І. Томашевським наукової школи – дослі-

дження станів гормональної регуляції про- цесів гліколізу та глюконеогенезу на етапах формування цукрового діабету, патології щитовидної залози, автоімунного поліен- докринного синдрому. Вагомим внеском у медичну науку та практику є опрацювання

«Програми загальної диспансеризації на- селення та профілактики йододефіцитних захворювань», «Нової моделі регулярних скринінгових оглядів по групах ризику» (ен- докринологічний профіль), їх широке впро- вадження на етапі первинної медико-соці- альної допомоги в Україні та зарубіжжі.


image


Я.І. Томашевський, (1962 р.)


Основні завдання львівської школи ендо- кринології, які опрацьовувались під керів- ництвом Я.І. Томашевського, такі: вивчення ролі вітамінів у регуляції секреції і моторики шлунка при виразковій хворобі; вплив віта- мінної недостатності на перебіг захворювань внутрішніх органів та способи корекції мета- болічних порушень у їхній діяльності; про- блеми епідеміології, діагностики, лікування та профілактики ендокринних захворювань, зокрема цукрового діабету, тироїдної пато- логії; сформулював концепцію синдрому пі- ровиноградного діабету, запропонував про- граму ранньої діагностики та профілактики ендокринних захворювань. Науковий доро- бок становить понад 300 наукових і навчаль- но-методичних праць, серед них 7 моногра- фій. Томашевський Ярема Ілліч підготував


image

Актуально Current news


двох докторів медичних наук і 14 кандида- тів наук. Засновник Української міжнародної академії профілактичної медицини (з 1958), Студентської всеукраїнської академії профі- лактичної медицини (з 1978), автор безкров- них методів ранньої діагностики інсуліноре- зистентності глюконеогенезу.


image

Колектив кафедри ендокринології та клінічної фар- макології. Верхній ряд зліва направо: к.м.н., доц. Са- фонова О.В., к.м.н., доц. Величко А.Я., зав. кафедри, д.м.н., доц. Урбанович А.М., д.м.н., проф. Плешанов Є.В., д.м.н., проф. Кіхтяк О.П. Нижній ряд зліва на- право: к.м.н., доц. Красна Н.С., д.м.н., проф. Тома-

шевський Я.І., д.м.н., проф. Сергієнко О.О., к.м.н.,

доц. Макар Р.Д., к.м.н., доц. Гоцко М.Є.


У педагогічний процес вищих і середніх на- вчальних закладів впроваджуються заходи профілактичної медицини, що запланова- ні Міністерством охорони здоров’я згідно з Наказом № 662/193 – 27 травня 1993 року Держдепартаменту охорони здоров’я Львів- ської обладміністрації та Ректорату Львів- ського національного медичного універси- тету імені Данила Галицького про створення наукової комісії з питань ранньої діагности- ки цукрового діабету та профілактики йо- додефіцитних захворювань (голова – проф. Я.І.Томашевський, вчений секретар доц. Ф.Д. Макар). За роки роботи наукова комісія виконала Міністерські пошукові завдання для популяризації результатів досліджень серед громадянського суспільства в Україні та зарубіжжі, досягла звання «Української міжнародної академії профілактичної меди- цини», що у 2006 році увійшла до складу Наукового товариства ім. Шевченка (прези- дент Ярема Томашевський, віце-президент Оксана Заячківська). У 2017 році засновано Академію профілактичної медицини США, її віце-президентом обрали професора Чи- казького університету Василя Лончину на

загальних зборах Української міжнародної академії профілактичної медицини НТШ і Лі- карської комісії НТШ 06.12.2018 року.


До грона провідних науковців львівської школи ендокринології належать: доцент В.І. Піскорський, досвідчений науковець і клініцист, який виконував обов’язки за- відувача новоствореної кафедри, напо- легливість якого в організації підготовки молодих фахівців важко переоцінити, док- тор медичних наук, професор Олександр Олексійович Сергієнко, який завідував кафедрою у 1999-2013 роках. За його ке- рівництва відбувались дослідження пору- шень метаболізму при цукровому діабеті, зорема функціонального стану формених елементів крові; удосконалювались методи ранньої діагностики, профілактики та ліку- вання діабетичних судинних ускладнень і нейропатій (автономної нейропатії серця, периферичної нейропатії). Він творчо роз- вивав наукові, педагогічні та клінічні тра- диції Львівської ендокринологічної школи. Професор О.О. Сергієнко – автор і співав- тор понад 500 наукових праць, серед них 14 монографій і 100 праць в іноземних ви- даннях. Під його керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій. Він є членом дослідницької групи Європейської асоці- ації з вивчення цукрового діабету та сер- цево-судинних захворювань. У 2014 році кафедру очолила доктор медичних наук, доцент Аліна Мечиславівна Урбанович. Її наукові дослідження відносяться до пато- генезу серцево-судинних захворювань при цукровому діабеті та ожирінні, ролі гормо- нів жирової тканини у розвитку ендокри- нопатій. Доцент А.М. Урбанович – автор понад 200 наукових праць, зокрема 74 у закордонних періодичних виданнях, низки інновацій у педагогічному та лікувальному процесах.


З ініціативи А.М. Урбанович у Львові систе- матично відбуваються навчальні курси для лікарів-ендокринологів і науково-практичні конференції під егідою провідних Європей- ських фахових асоціацій, зокрема Європей- ської асоціації з вивчення цукрового діабету (EASD), Європейського товариства ендо- кринологів (ESE), Польського товариства ендокринологів та експертом МОЗ України зі спеціальності «Ендокринологія».


image

Актуально Current news


image

image

Кафедра ендокринології ЛНМУ імені Дани- ла Галицького була організатором Всеукра- їнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та лікування ендокринних за- хворювань», яка відбулась 31 травня – 2 червня 2018 року у Львові. Відзначено 40-річчя кафедри та 70-річчя Львівського обласного державного клінічного лікуваль- но-діагностичного ендокринологічного цен- тру.


Учасники засідання Львівського обласного науко- во-медичного товариства ендокринологівЗасідання лікарської комісії Наукового товариства імені Т. Шевченка (НТШ)


Участь у роботі конференції взяли понад 180 делегатів з різних областей України та Польщі. З доповідями виступили провід- ні ендокринологи, діабетологи, ендокринні хірурги з України та країн Європи – акад. НАМН України М.Д. Тронько; чл.-кор. НАМН України Б.М. Маньковський, професори М.Рухала, Л.Чуприняк, М. Болановський та ін. Було проведено майстер-класи за учас- тю працівників кафедри та ендокринологіч- ного центру.


Львівська ендокринологічна школа бага- та на здобутки в усіх напрямах діяльності

– передусім у педагогічній, науковій і ліку- вальній. Працівники кафедри беруть участь у виконанні комплексної науково-дослідної роботи (спільно з кафедрою терапії №1 та медичної діагностики ФПДО та кафедрою радіології та радіаційної медицини ЛНМУ імені Данила Галицького) на тему: «Пато- логія дихальної, серцево-судинної та трав- ної систем у хворих з цукровим діабетом та ожирінням: особливості патогенезу, діа- гностики та лікування».

За участі представників львівської ендокри- нологічної школи з 2001 року на базі від- ділень Львівського обласного ендокрино- логічного центру проводяться міжнародні багатоцентрові клінічні дослідження з ви- вчення нових лікарських засобів для ліку- вання хворих на цукровий діабет 1 і 2 типу, їхніх ускладнень, а також пацієнтів із недо- статністю гормона росту.


Науковим доробком представників львів- ської ендокринологічної школи є 4 підруч- ники, 46 монографій і навчальних посіб- ників, опубліковано понад 1500 наукових праць. Результати їхніх досліджень знайш- ли відображення в наукометричних базах даних Scopus та ін. Сумарний індекс Гірша працівників кафедри на базі даних Google Scholar на початок 2018 року становив 38.


image


Друковані праці проф. Томашевського Я.І.


Львівська ендокринологічна школа плідно


image

Актуально Current news


допомагає у підготовці молодих фахівців і вчених. Під керівництвом співробітників ка- федри ендокринології виконуються 4 канди- датські дисертації. На кафедрі функціонує студентський науковий гурток. Його засідан- ня відбуваються щомісяця під керівництвом викладачів, які є фахівцями певного науко- во-практичного напряму. Гуртківці система- тично виступають із доповідями на загаль- ноуніверситетських та інших студентських наукових конференціях, отримують дипломи та грамоти.


Професорсько-викладацький склад кафедри, який є основою львівської ендокринологічної школи, проводить лікувально-профілактичну роботу на клінічній базі Львівського облас- ного державного ендокринологічного центру

та ендокринологічного відділення Львівської 4-ї міської комунальної лікарні. На базі ка- федри ендокринології працюють навчаль- ний центр для хворих на цукровий діабет і кабінет діагностики діабетичної нейропатії. Представники львівської ендокринологічної школи активно беруть участь у регулярних клінічних конференціях, тематичних семіна- рах і науково-практичних конференціях для лікарів-ендокринологів області, тісно співп- рацюють з іншими лікувальними установами міста, зокрема з центром ендокринної хірургії на базі Львівської обласної клінічної лікарні, вітчизняними науковцями та колегами з-за кордону.


Disclosures. No conflicts of interest, financial or otherwise, are declared by the author.


Література


 1. Tomashevskyi YaI. Vplyv vitaminu B1 i nikotynovoi kysloty na funktsiiu shlunka u hvorykh na vyrazkovu khvorobu ta khronichnyi gastryt [dysertatsiia kand. med. nauk]. Lviv; 1961. 250 s.

 2. Tomashevskyi YaI. Obespechennost nekotorymi vitaminami bolnykh revmatizmom [dysertatsiia d. med. nauk]. Lviv; 1972..357.s.

 3. Podorozhnyi PG, Tomashevskyi YaI. Klinicheskaia vitaminologiia. K.: Zdorovia; 1977. 144 s.

 4. Tomashevskyi YaI., Tomashevska OYa. Osnovy profilaktychnoi diabetologii. Lviv: «NTSh»; 1992. 128 s.

 5. Tomashevskyi YaI., Tomashevska OYa., Rupprekht E, Pichkar YU, Tsykl Kori v endokrynologii. Testovi zavdannia. Lviv; 1994. 92 s.

 6. Tomashevskyi YaI, redaktor. Tsukrovyi diabet: kompiuterna diagnostyka ta prognozuvannia. Truskavets; 1995. 68 s.

 7. Tomashevskyi YaI, Pavlovskyi MP, Pichkar YI. Tsukrovyi diabet. Diagnostyka, profilaktyka, kharchuvannia.

  Lviv–Uzhhorod; 1996. 128 s.

 8. Tomashevskyi YaI, redaktor. Osnovy diagnostyki, profilaktyki ta likuvannia endokrynnykh zakhvoryuvan.

  Lviv: «NTSh»; 1999. 215 s.

 9. Tomashevskyi YaI, redaktor. Mitokhondrialnyi diabet. Pirovynohradnyi diabet. Tsukrovyi diabet. Lviv:

  «NTSh»; 2003. 168 s.

 10. Tomashevskyi Ya., Tomashevska O., Ferensovych N. Optymizatsiia metodiv doslidzhennia vuglevodnoho obminu na etapah pervynnoi medyko-sanitarnoi opiky naselennia. II Likarskii zbirnyk. Nova seriia. Lviv- Chikaho. 2004;8:122-7.

 11. Tomashevskyi Ya., Tomashevska O. Udoskonalennia metodyki vyznachennia sumarnoho vmistu alfa- ketokyslot u sechi. II Likarskii zbirnyk. Nova seriia. Lviv-Chikaho. 2004;8:128-131.

 12. Tomashevska OYa, Bumbar OI, Tomashevskyi YaI. Pirydoksaminpiruvat-transaminazna aktyvnist sechi.

  Likarskyi zbirnyk. Lviv-Chikaho. 2006;15:167-172.

 13. Tomashevskyi YaI, Tomashevska OYa, Bumbar OI, Makar RD. Naukova problemna komisiia z aktualnyh pytan endokrynologii – na mahistrali pervynnoi medyko-sanitarnoi opiky naselennia. Likarski zbirnyk. Lviv-Chikaho. 2006;15:173-180.

 14. Tomashevskyi YaI, Serhiienko OO, redaktory. Endokrynologiia. Navchalnyi posibnyk. Lviv: «NTSh»; 2009. 291 s.

 15. Aktova promova prof. YaI Tomashevskoho. Ukrainskyi mizhnarodnyi Instytut profilaktychnoi medytsyny NTSh na magistrali borotby z endokrynnymy zahvoriuvanniamy, 3 hrudnia 2009 r.

 16. Tomashevskyi YaI, redaktor. Prohrama zahalnoi dyspanseryzatsii naselennia ta profilaktyki yododefitsytnykh zakhvoriuvan. Metodychnyi posibnyk dlia studentiv, interniv ta likariv. Tretie vydannia, optymizovane. Lviv; 2014. 15 s.

 17. Tomashevskyi YaI, redaktor. «Piznai i ztsily samoho sebe». Navchalnyi posibnyk dlia viscshyh i serednih navchalnykh zakladiv, kozhnoi sim’i. Lviv: «NTSh»; 2018. 21 s.

 18. Tomashevskyi YaI, redaktor. Unifikovana prohrama zahalnoi dyspanseryzatsii naselennia ta profilaktyki yododefitsytnykh zakhvoriuvan (Endokrynolohichnyi profil). Druhe vydannia. Lviv: «NTSh»; 2011. 22 s.


  image

  Актуально Current news


 19. Tomashevskyi YaI. Piruvatnyi test dlia rannioho vyiavlennia tsukrovoho diabetu u vagitnykh. Metodychni rekomendatsii. Kyiv; 1996. 12 s.

 20. Tomashevskyi YaI, Tomashevska OYa, Ferensovych NYa. Retseptura pry infarkti miokarda ta stenokardii.

Lviv: «NTSh»; 1997. 40 s.


Стаття надійшла 29.11.2018


Після допрацювання 14.12.2018


Прийнята до друку 27.12.2018