ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: КЛІНІЧНІ НАУКИ

ORIGINAL RESEARCH: CLINICAL SCIENCES

image


DOI


УДК: 616-056.3-07:57.088-07](477.83)


ОСОБЛИВОСТІ МОЛЕКУЛЯРНИХ ПРОФІЛІВ ПАЦІЄНТІВ З АЛЕРГІЄЮ – МЕШКАНЦІВ МІСТА ЛЬВОВА І ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Світлана Зубченко


Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна, svitlana_zu@meta.ua


Вступ. Знання та методи дослідження в галузі діагностики алергопатології постійно удосконалюються. Згідно з консенсусом WAO-ARIA-GALEN, молекулярна діагностика – су- часний метод, в основі якого є визначення сенсибілізації організму до різних виділених і очи- щених рекомбінантних і нативних білків. Знання молекулярного профілю пацієнта дає змогу підвищити точність діагностики і на цій підставі визначати етіологічні терапевтичні заходи, профілактичні рекомендації щодо способу життя та поліпшення його якості.


Мета нашої праці – проаналізувати особливості молекулярних профілів пацієнтів з алергією


Висновки. Компонентне дослідження сенсибілізуючого профілю пацієнтів з алергією дає змогу вносити персоніфіковані рекомендації у спосіб життя пацієнтів, призначати етіотропну алерген-імунотерапію з прогнозом її ефективності.


Ключові слова: Mолекулярна діагностика, мажорний алерген, перехресна реактивність, сенсибілізуючий профіль, алергенні білки


image

Оригінальні дослідження: клінічні науки Original research: clinical sciences


FEATURES OF THE MOLECULAR PROFILE OF ALLERGIC PATIENTS – RESIDENTS OF LVIV AND LVIVSKYJ REGION


Svitlana Zubchenko


Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine, svitlana_zu@meta.ua


Introduction. Knowledge and investigation methods in the field of allergopathy diagnosis are constantly improving. According to the WAO-ARIA-GALEN consensus, molecular diagnostics is a modern method, which implies determination of body sensitization to different isolated and pu- rified recombinant and native proteins. The knowledge of a patient’s molecular profile enables to improve the accuracy of the diagnosis and, thus, determine etiological therapeutic measures and preventive recommendations for lifestyle and improvement of its quality.


The aim of our research was to analyze peculiarities of molecular profiles of allergic patients – residents of Lviv city and region.


Materials and methods. An investigation group included 100 patients with allergy symptoms, 52.0% of women and 48.0% of men aged 25.2±9.5 years; 39.0% of individuals were residents of Lviv and 51.0% were residents of rural areas in Lviv region. General clinical and instrumental investigations were performed. Specific allergological examinations were performed – skin prick tests to aeroallergens (Inmunotek, Spain), total serum IgE, extracts of allergens and specific IgE to allergen components, which were identified by means of colorimetric enzymatic assay (Macro Array Diagnostic) ALEX, Austria.


Test results and their discussion. Based on the results of skin prick-tests, the highest (56.0%) sensitization level was observed to an extract of herb mixture, and the lowest (20.0%) – to an extract of mould. Polysensitization was detected in 52.0% of patients, mono – in 6.0%, skin prick-test results were negative in 5.0% of patients. Results of molecular tests: polysensitization – in 77.0% of individuals, monosensitization – in 11.0%; ALEX was negative in 12%. Peculiarities of monosensitization: it was most frequent (37.0%) to meat allergens and aeroallergens of herb pollen (27.0%); only in urban residents: to fish and domestic animals. Hyper-IgE-syndrome was detected in 45.0% of individuals (from 138.2 IU/ml to 2315.7 IU/ml). Among groups of allergen sources, sensitization to herb pollen (49.0%), trees (43.0%), domestic animals (38.0%), house dust mites (37.0%) was common, while sensitization to milk allergens (3.0%), cockroaches (2.0%), and other allergens (1.0%) was the most common. Distribution of protein groups by the incidence of detection was the following: PR 10 (30.0%), NPC2 (28.0%), lipocalins (16.0%), polcalcins (15.0%), and profilins (14.0%).


Conclusions. Component examination of sensitization profile of allergic patients enables to suggest personal recommendations for patient lifestyle, administer etiotropic allergen immunotherapy with prognosis of its efficacy.


Disclosures. No conflicts of interest, financial or otherwise, are declared by the author.


Key words: Molecular diagnostics, major allergen, cross reactivity, sensitization profile, allergenic proteins


Вступ. Знання та методи дослідження в га- лузі діагностики алергопатології постійно удосконалюються. Сьогодні для практичних алергологів настав час їх узагальнити, щоб

підвищити точність діагностики і на цій під- ставі визначати етіологічні терапевтичні захо- ди, профілактичні рекомендації щодо способу життя пацієнтів з алергічними хворобами.


image

Оригінальні дослідження: клінічні науки Original research: clinical sciences


Згідно з консенсусом WAO-ARIA-GALEN, моле- кулярна (компонентна) діагностика – сучасний метод, в основі якого є визначення сенсибілі- зації організму до різних виділених і очище- них рекомбінантних (r) і нативних (n) білків [4]. Найважливіша особливість цього методу


Ми проаналізували результати отриманих ШПТ до екстрактів різних груп аероалер- генів і компонентних досліджень до анало- гічних алергенів. Порівняльний аналіз ви- явив, що розбіжність між позитивними ШПТ до екстрактів аероалергенів (сумішей трав, дерев, бур’янів, КДП, кота, собаки, цвілевих грибків) і результатами компонентних дослі- джень становила в середньому 5,7%. Це по- яснюється наявністю в комерційних екстрак-

тах молекул з перехресною реактивністю, а також гіперчутливістю шкіри при іншій су- путній патології (наявності паразитарної чи іншої грибкової інфекцій, аутоімунних проце- сів тощо). Зауважимо також, що у пацієнтів з негативними компонентними дослідженнями ALEX, ШПТ були також негативні.


Отож, визначення індивідуального профілю сенсибілізації пацієнта має принципове клі- нічне значення у пацієнтів з полісенсибілі- зацією та в осіб з моносенсибілізацією для діагностики ймовірних перехресних реакцій, вибору правильної тактики лікування з про- гнозом ефективності та припису персоніфі- кованих рекомендацій щодо способу життя.


Висновки

1 У пацієнтів з алергопатологією (Львів, Львівська область) полісенсибілізація вияв- лена у 77,0%.

 1. Серед 11,0% моносенсибілізованих осіб найчастіше виявлені алергени м’яса (кроли- ка), пилку трав, домашніх тварин.

 2. У 45% – виявлено гіпер IgE- синдром.

 3. Найпоширеніші джерела алергенів – пи- лок трав, дерев, алергени домашніх тварин, кліщів домашнього пилу.

 4. Найпоширеніші групи білків – PR 10, NPC 2, Lipocalin.

 5. Компонентне дослідження сенсибілізую- чого профілю пацієнтів з алергією дає змо- гу вносити персоніфіковані рекомендації у спосіб життя пацієнтів, призначати еті- отропну алерген-імунотерапію з прогнозом її ефективності.


Disclosures. No conflicts of interest, financial or otherwise, are declared by the author.


Література


 1. Arlian L.G., Platts-Mills T.A. The biology of dust mites and the remediation of mite allergens inallergic disease. J Allergy Clin. Immunol 2001; 107 (3): 406-413.

 2. Asam C., Hofer H., Wolf M., Aglas L., Wallner M. Tree pollen allergens an update from a molecular perspective. Allergy. 2015;70(10): 1201-1211.

 3. Bousquet J., Heinzerling L., Bachert C. Practical Guide To Skin Prick Tests In Allergy To Aeroallergens.

  Allergy. 2012; 67(1): 18-24.

 4. Canonica G.W, Ansotequi I.J., Pawankar R., Schmid-Grendelmeier P., Marianne van Hage, Baena-Cag- nani C., Melioli G., Nunes C., Passalacqua G. A WAO-ARIA-GA2LEN consensus document on molecular- based allerdy diagnostics. World Allergy Organ. J 2013; 6:13.

 5. Chen K.W., Blatt K. Der p1/Der p2 combination vaccines for immunotherapy of house dust mite allergy.

  J Allergy Clin. Immunol 2012; 130 (2): 435-443.

 6. D’Amato G., Cecchi L., Bonini S., Nunes C., Annesi-Maesano I., Behrendt H. Allergenic pollen and pollen allergy in Europe. Allergy. 2007; 62(9): 976-990.


  image

  Оригінальні дослідження: клінічні науки Original research: clinical sciences


 7. De Vouge M.W., Thaker A.J., Zhang L., Muradia G., Rode H., Vijay H.M. Molecular cloning of IgE-binding fragments of Alternaria alternata allergens. Int Arch Allergy Immunol. 1998; 116(4): 261-8

 8. Fiocchi A., Terracciano L., Bouygue G.R., Veglia F., Sarratud T., Martelli A., Restani P. Incremental prognostic factors associated with cow’s milkallergy outcomes in infant and child referrals: the Milan Cow’s MilkAllergy Cohort study. Ann Allergy Asthma Immunol. 2008; 101: 166-173.

 9. Freeman T.M. Clinical practice. Hypersensitivity to Hymenoptera stings. N Engl J Med. 2004;351: 1978- 84.

 10. Fuentes A.V., Sanchez M.I., Perez M.A., Baeza M.L., de Barrio F.M.: Allergy to mammal’s meat in adult life: immunologic and follow-up study. J Investig Allergol Clin Immunol.2005; 15(3): 228-231.

 11. Golden D.B., Kelly D., Hamilton P.G., Craig T.J. Vonom immunotherapy reduces large local reactions to insect stings. J Allergy Clin Immunol. 2009; 123: 1371-5.

 12. Ipsen H., Bøwadt H., Janniche H., Nüchel Petersen B., Munch E.P., Wihl J.A., Løwenstein H. Immunochemical Immunochemical Characterization of Reference Alder (Alnus glutinosa) and Hazel (Corylus avellana) Pollen Extracts and the Partial Immunochemical Identity between the Major Allergens of Alder, Birch and Hazel Pollens. Allergy. 1985; 40(7): 510-518.

 13. Madhurantakam C., Nilsson B., Uchtenhagen H., Konradsen J., Saarne T., Hogbom E., Sandalova T., Gronlund H., Achour A.: Crystal structure of the dog lipocalin allergen Can f 2: implications for cross- reactivity to the cat allergen Fel d 4. J Mol Biol. 2010; 401: 68-83.

 14. Niederberger V., Purohit A., Oster J.P., Spitzauer S., Valenta R., Pauli G. The allergen profile of ash (Fraxinus excelsior) pollen: cross-reactivity with allergens from various plant species. Clinical and Experimental Allergy. 2002; 32: 933-941.

 15. Palomares O., Villalba M., Quiralte J., Polo F., Rodr?guez R. 1,3-beta-glucanases as candidates in latex- pollen-vegetable food cross-reactivity. Clinical and Experimental Allergy. 2005; 35(3): 345-51.

 16. Panzner P., Vachová M., Vítovcová P., Brodská P., Vlas T. A Сomprehensive Analysis of Middle-European Molecular Sensitization Profiles to Pollen Allergens. Int Arch Allergy Immunol. 2014; 164: 74-82.

 17. Pichler U., Hauser M., Wolf M. Pectate Lyase Pollen Allergens: Sensitization Profiles and Cross-reactivity Pattern. PLoS One. 2015; 10: 1-19.

 18. Reininger R., Varga E.M., Zach M., Balic N., Lindemeier A.D., Swoboda I., Grцnlund H., van Hage M., Rumpold H., Valenta R., Spitzauer S.: Detection of an allergen in dog dander that cross-reacts with the major cat allergen, Fel d 1. Clin Exp Allergy 2007; 37: 116-124.

 19. Spitzauer S., Schweiger C., Anrather J., Ebner C., Scheiner O., Kraft D. Characterisation of dog allergens by means of immunoblotting. Int Arch Allergy Immunol 1993; 100: 60-7.

 20. Zubchenko S.O., Yuryev S.D. Allergy to pets: differential approaches to selection of AIT prescription with due account of component studies Quest J. Journal of Medical and Dental Science Reseach. 2016; 4: 29-35.

 21. Zubchenko S.O., Yuryev S.D. Assesment diagnostic criteria in patients with different clinical and laboratory manifestations of sensitization to hous dust mites efficiency and forecasting allergen specific immunotherapy based on allergies component diagnostic. Allergology and Clinical Immunology. 2015; XXI: 153-160.

 22. Weber R.W. Alternaria alternata. Ann Allergy Asthma Immunol. 2001; 87(5): A-4.


Стаття надійшла ??? Після допрацювання 14.12.2018 Прийнята до друку 27.12.2018