image

Оригінальні дослідження: фундаментальні науки Original research: basic sciences


DOI


УДК: 611.366/.367:616-053-055


ВІКОВА ДИНАМІКА ЛІНІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ЖОВЧНОГО МІХУРА ТА ПОЗАПЕЧІНКОВИХ ЖОВЧНИХ ШЛЯХІВ У ОСІБ РІЗНОЇ СТАТІ


Людмила Зубко


Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна, zubkoludmyla@gmail.com


Вступ. Зростання частки патології гепатобіліарної системи у структурі соматичних хвороб спонукає до пошуку морфологічних особливостей структур цієї системи, з метою профілактики розвитку патологічних процесів і зменшення ятрогенних ускладнень у процесі лікування хвороб.


Мета. Удосконалити прижиттєві методики обстеження для виявлення індивідуальних особливостей морфометричних параметрів внутрішніх органів і структур.


Матеріали і методи. 63 комп’ютерні томограми осіб різної статі зрілого віку. Комп’ютерні томограми з анонімізованими анамнестичними даними отримали в кабінеті КТ- діагностики

«HEMO Луцьк». Знімки виконано на апараті Siemens Somatom Emotion 16-зрізовий (Німеч-

чина).


Результати. Аналізування комп’ютерних томограм виявило особливості лінійних розмірів жовчного міхура та позапечінкових жовчних шляхів у чоловіків і жінок різних періодів зрілого віку: співвідношення досліджуваних показників у чоловіків і жінок різних вікових груп, а також їхня вікова динаміка є різними і характерними для кожного показника та для осіб кожної статі; проведений аналіз отриманих показників засвідчив гендерні особливості розмірів обстежуваних структур. Зокрема, довжина жовчного міхура та ширина його шийки більша у чоловіків, а ширина дна жовчного міхура та його найширшої частини – у жінок. Показники товщини стінки жовчного міхура в осіб різної статі різняться мінімально, з незначною перевагою у чоловіків; лінійні показники довжини і ширини правої та лівої печінкових проток, а також кут їхнього сходження у жінок більший, ніж у чоловіків; показни- ки довжини та ширини міхурової протоки у жінок також вищі, ніж у чоловіків, але кут впадіння міхурової протоки є більшим у чоловіків; лінійні розміри (довжини та ширина) загальної печінкової протоки, а також загальної жовчної протоки більші у чоловіків, перевищуючи розміри одноіменних структур у жінок у 5-8 разів.


Висновок. Підсумовуючи наші отримані результати проведених вимірів лінійних показників жовчного міхура та жовчовивідних шляхів у відповідності до їхньої вікової динаміки у осіб різної статі можна констатувати співвідношення досліджуваних показників у чоловіків і жі- нок різних вікових груп, а також їхня вікова динаміка є різними і характерними для кожного показника та для осіб кожної статі. Зокрема, довжина жовчного міхура, ширина його шийки, товщина стінки жовчного міхура, кут впадіння міхурової протоки, довжина та ширина за- гальної печінкової протоки та загальної жовчної протоки є більшими у чоловіків, ширина дна жовчного міхура та його найширшої частини, довжина та ширина правої і лівої печінкових проток, кут їхнього сходження, довжина та ширина міхурової протоки – у жінок.


Ключові слова: Анатомія, гепатобіліарна система, комп’ютерна томографія


image

Оригінальні дослідження: фундаментальні науки Original research: basic sciences


AGE DYNAMICS OF GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILIARY DUCT LINEAR INDICATORS IN INDIVIDUALS OF DIFFERENT GENDERS


Ludmyla Zubko


Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine

zubkoludmyla@gmail.com


Introduction. The increase in the pathology of hepatobiliary system in the structure of somatic diseases induces the search for morphological peculiarities of this system structures in order to prevent the development of pathological processes and reduce iatrogenic complications during treatment of diseases.


Aim. To improve the lifestyle examination techniques, that allows identifying individual peculiarities of morphometric parameters of internal organs and structures. During our research, we used the method of computer tomography (CT).


Results. Based on the analysis of computer tomograms, the following peculiarities of the linear dimensions of the gallbladder and extrahepatic biliary ducts in men and women of different adult ages were identified: the ratio of indices under research in men and women belonging to different age groups, as well as their age dynamics, are different and characteristic of each indicator and each gender. The analysis of obtained indicators has shown gender peculiarities of examined tissues. In particular, the length of the gallbladder and the width of its neck are higher in men, whereas the width of gallbladder bottom and its widest part are bigger in women. Indicators of gallbladder wall thickness in individuals of both sexes vary with slightly higher values in men. Linear measurements of the length and width of the right and left hepatic ducts, as well as the angle of their ascent are higher in women than in men; the length and width of the cystic duct in women are also higher than that in men, but the inclining angle of the bladder duct is higher in men. Linear dimensions (length and width) of the common hepatic duct, as well as the common bile duct, are higher in men, exceeding the size of the same organs in women by 5-8 times.


Conclusions. Summarizing the results of performed measurements of the linear parameters of the gall bladder and bile ducts in accordance with their age dynamics in different age groups, it is possible to state the ratio of the studied indices in men and women, as well as their age dynamics are different and characteristic for each indicator and for individuals of every gender. In particular, the length of the gallbladder, the width of its neck, the thickness of the wall of the gall bladder, the angle of falling of the gall bladder duct, the length and width of the common liver duct and the common bile duct are larger in men, the width of the fundus of the gall bladder and its widest part, the length and width of the right and left hepatic ducts, the angle of their connection, the length and width of the bladder duct – for women.


Key words: Аnatomy, hepatobiliary system, computerized tomography


Disclosures. No conflicts of interest, financial or otherwise, are declared by the author.


Актуальність. В Україні патологія гепа- тобіліарної системи невпинно зростає. Під впливом негативних екзо- та ендогенних чинників змінюється структура печінки та жовчних шляхів, розвиваються новоутво- рення, утворюються камені, змінюється

форма, розміри, діаметри жовчних шляхів, що проявляється функціональними чи орга- нічними змінами, хворобливими відчуттями в організмі людини. [2,4]. Згідно з даними аналізу рівня захворюваності та поширено- сті хвороб за 2011-2015 р., хвороби органів


image

Оригінальні дослідження: фундаментальні науки Original research: basic sciences


травлення, до яких зачисляють і біліарну патологію, займають третє місце і станов- лять 9,3 – 9,9% від усіх випадків. Статис- тичні дані засвідчують, що захворюваність на жовчнокам’яну хворобу зростає пропор- ційно до віку пацієнтів [3].


В Україні щорічно збільшується кількість оперативних втручань з приводу жовчно- кам’яної хвороби – в середньому 25 – 30 тис. в рік [1,12]. Загальна частота малих і великих ятрогенних пошкоджень жовчо- вивідних шляхів сягає 2% [9]. У більшості випадків несприятливий результат ліку- вання є наслідком відхилення від загаль- ноприйнятої нормальної анатомії структур гепатобіліарної системи (ГБС) [5, 6, 12]. Середні розміри позапечінкових жовчних проток зазначені в літературі: загальна пе- чінкова протока – 4 см в довжину; міхурова протока – 7 мм в діаметрі; загальна жовчна протока – 6 мм шириною, 6-8 см довжиною; об’єм жовчного міхура становить 20-60 мл. Частота нетипової анатомічної будови по- запечінкових жовчовивідних шляхів, за да- ними різних авторів, становить від 17,4% до 74% випадків [14, 15, 16, 17].


Набуває актуальності новий напрям до- сліджень – інтегральна антропологія з ви- вченням індивідуальної норми для конкрет- ної здорової людини комплексно [7, 8, 10, 18]. Цьому сприяє розвиток технологічних можливостей прижиттєвого дослідження організму, зокрема методом комп’ютерної томографії. За допомогою цього методу про- водиться сканування людського тіла віяло- вим пучком рентгенівських променів у різ- носпрямованому русі джерела та приймача рентгенівського випромінювання з подаль- шим його перетворенням на електронні сиг- нали, комп’ютерною обробкою отриманих даних і синтезом зображень [20, 19]. Допо- магає виявити не тільки патологічні утвори, а й розташування дрібних елементів орга- нів, топографічне сусідство [10, 11, 13].


Мета дослідження. Дослідити вікову ди- наміку лінійних показників жовчного міхура та позапечінкових жовчних шляхів у осіб різної статі зрілого віку.


Матеріали та методи. Проаналізовано

63 комп’ютерних томограм осіб різної ста-

ті зрілого віку. Комп’ютерні томограми з анонімізованими анамнестичними дани- ми отримали в кабінеті КТ- діагностики

«HEMO Луцьк». Знімки виконано на апара- ті Siemens Somatom Emotion 16-зрізовий (Німеччина), що забезпечує високу якість зображення за зниженого променевого на- вантаження (тип рентгенівської трубки – MCT_172, X-Ray Tube Scan: 6,883c, System Scan: 54,166c) у триплощинній проекції з подальшою обробкою результатів опера- ційною програмою в режимі 3D-COR (про- грамне забезпечення – SyngoMMWP вер- сія VE21A). Дослідження проведене після одержання позитивного висновку комісії з етики Львівського національного медично- го університету імені Данила Галицького, протокол № 3 від 16 березня 2015р. Мате- ріали обстеження було поділено на 4 групи, відповідно до статі та періоду зрілого віку,

– 21-35 років і 36-55 років у жінок і 22-35 років і 36-60 років у чоловіків. На підставі проведеного аналізу анамнестичних даних і комп’ютерних томограм було відібрано 24 випадки осіб зрілого віку: 12 жінок (5 осіб першої вікової групи, 7 – другої вікової гру- пи) та 12 чоловіків (серед них 5 першої та

7 другої вікових груп, відповідно), які не мали в анамнезі або діагностованих під час огляду захворювань, що могли б вплинути на стан жовчного міхура та жовчовивідних шляхів.


Результати статистично оброблені за до- помогою програмного продукту Microsoft Excell 2010, який входить до складу паке- та Microsoft Office 2010. Для аналізу отри- маних даних використовували такі методи статистичної обробки: визначення вибірко- вої середньої величини та вибіркової дис- персії.


Проведений аналіз допоміг визначити такі лінійні розміри жовчного міхура та жовчо- вивідних шляхів: довжину жовчного міхура; ширину дна жовчного міхура; ширину най- ширшої частини жовчного міхура; ширину шийки жовчного міхура; товщину стінки жовчного міхура; довжину правої та лівої печінкових проток; ширину правої та лівої печінкових проток; величину кута сходжен- ня печінкових проток; довжину міхурової протоки; ширину міхурової протоки; вели- чину кута впадіння міхурової протоки; дов-


image

Оригінальні дослідження: фундаментальні науки Original research: basic sciences


жину загальної печінкової протоки; ширину загальної печінкової протоки; довжину за- гальної жовчної протоки; ширину загальної жовчної протоки (рис. 1,2,3,4).


image

image

а б


image

image

в г


Рис.1. Ділянки виміру довжини жовчного міхура (а), ширини дна жовчного міхура (б), ширини найширшої частини жовчного міхура (в) і ширини шийки жовчно- го міхура (г) на комп’ютерних томограмах


image

image

а б


image

image

в г


Рис. 2. Ділянки виміру товщини стінки жовчного міхура (а), ширини правої та лівої печінкових проток (б), довжини лівої печінкової протоки (в), довжини правої печінкової протоки (г)


Результати дослідження. Для з’ясуван- ня особливостей і закономірностей вікової динаміки лінійних розмірів обстежуваних

структур гепатобіліарної системи було про- ведено їх порівняння у жінок і чоловіків різних періодів зрілого віку (табл. 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8).


image

image

а б


image

image

в г


Рис. 3. Ділянки вимірювання величини кута сходження печінкових проток (а), кута впадіння міхурової протоки (б), довжини міхурової протоки (в), ширини міхурової протоки (г)


image

image

а б

image

image

в г


Рис. 4. Алгоритм вимірювання довжини загальної жовчної протоки (а), ширини загальної жовчної про- токи (б), довжини загальної печінкової протоки (в), ширини загальної печінкової протоки (г)


image

Оригінальні дослідження: фундаментальні науки Original research: basic sciences


Таблиця 1


Лінійні показники жовчного міхура в осіб жіночої статі першого періоду зрілого віку (21 – 35 років) за даними комп’ютерної томографії, мм


Довжина ЖМ

Ширина дна ЖМ

Ширина найширшої частини ЖМ

Ширина шийки ЖМ

Товщина стінки ЖМ

Максимальні значення


86,66


41,14


39,42


16,55


2,4

Мінімальні значення

49,32

14,3

21,2

10,88

1,7

Розмах

37,34

26,84

18,22

5,67

0,7

Середні значення:

71,16

20,55

27,07

14,14

2,15

Дисперсія

239,32

133,24

57,64

5,73

0,07

Середнє квадратичне відхилення


15,47


11,54


7,59


2,39


0,27

Відхилення Δ

19,21

14,33

9,43

2,97

0,34


Таблиця 2


Лінійні показники позапечінкових жовчних шляхів і кутів їхнього злиття в осіб жіночої статі першого періоду зрілого віку (21 – 35 років)Довжина ППП

Ширина ППП

Кут сходження ПП


Довжина ЛПП

Ширина ЛПП


Довжина МП

Ширина МП


Кут впадіння МП


Довжина ЗПП

Ширина ЗПП


Довжина ЗЖП

Ширина ЗЖП

Максимальні значення


37,73


3,95


114,23


27,27


3,76


22,1


3,16


128,48


22,67


7,73


56,34


4,62

Мінімальні значення


15,32


2,12


39,1


18,25


3,16


10,11


1,22


30,21


11,42


4,46


40,5


2,94

Розмах

22,41

1,83

75,13

9,02

0,6

11,99

1,94

98,27

11,25

3,27

15,84

1,68

Середні значення:


23,93


2,88


82,51


22,07


3,51


16,99


2,27


68,06


18,55


5,44


47,12


3,67

Дисперсія

70,37

0,52

890,33

15,45

0,06

20,33

0,49

2151,39

23,03

1,95

45,51

0,65

Середнє квадратичне відхилення


8,39


0,72


29,84


3,93


0,24


4,51


0,70


46,38


4,80


1,40


6,75


0,81

Відхилення Δ

10,42

0,89

37,05

4,88

0,30

5,60

0,87

57,59

5,96

1,74

8,38

1,00


Таблиця 3


Таблиця лінійних показників жовчного міхура в осіб жіночої статі другого періоду зрілого віку (36 – 55 років)


Довжина ЖМ

Ширина дна ЖМ

Ширина найширшої частини ЖМ

Ширина шийки ЖМ

Товщина стінки ЖМ

Максимальні значення

84,37

38,95

50,78

16,9

3,43

Мінімальні значення

53,92

7,84

15,39

6,84

1,66

Розмах

30,45

31,11

35,39

10,06

1,77

Середні значення:

70,72

19,05

30,81

13,47

2,77

Дисперсія

113,53

109,85

127,08

14,12

0,45

Середнє квадратичне відхилення


10,65


10,48


11,27


3,76


0,67

Відхилення Δ

9,85

9,69

10,43

3,47

0,62


image

Оригінальні дослідження: фундаментальні науки Original research: basic sciences


Таблиця 4


Таблиця лінійних показників позапечінкових жовчних шляхів і кутів їхнього злиття в осіб жіночої статі другого періоду зрілого віку (36 – 55 років)Довжина ППП

Ширина ППП


Кут злиття ПП


Довжина ЛПП

Ширина ЛПП


Довжина МП

Ширина МП


Кут впадіння МП


Довжина ЗПП

Ширина ЗПП


Довжина ЗЖП

Ширина ЗЖП

Максимальні значення


29,28


5,17


105,28


32,31


4,24


42,71


7,01


113,2


48,19


6,33


55,99


7,64

Мінімальні значення


12,74


2,94


38,25


12,25


3,22


8,34


1,18


15,42


16,81


3,6


17,13


4,16

Розмах

16,54

2,23

67,03

20,06

1,02

34,37

5,83

97,78

31,38

2,73

38,86

3,48

Середні значення:


20,52


3,61


82,87


19,34


3,88


21,38


3,05


42,34


27,69


4,96


39,48


5,46

Дисперсія

38,67

0,57

598,73

44,45

0,17

120,81

3,38

1033,80

105,90

0,81

179,85

1,78

Середнє квадратичне відхилення


6,22


0,75


24,47


6,67


0,42


10,99


1,84


32,15


10,29


0,90


13,41


1,33

Відхилення Δ

5,75

0,70

22,63

6,17

0,39

10,17

1,70

29,74

9,52

0,83

12,40

1,23Таблиця лінійних показників жовчного міхура

Таблиця 5

в осіб чоловічої статі першого періоду зрілого віку (22 – 35 років)


Довжина ЖМ

Ширина дна ЖМ

Ширина найширшої частини ЖМ

Ширина шийки ЖМ

Товщина стінки ЖМ

Максимальні значення

83,1

26,1

28,2

17,61

3,14

Мінімальні значення

57,4

12,3

15,8

11,7

2,12

Розмах

25,7

13,8

12,4

5,91

1,02

Середні значення:

64,72

18,39

23,79

13,94

2,50

Дисперсія

113,28

50,36

29,89

6,51

0,20

Середнє квадратичне відхилення


10,64


7,10


5,47


2,55


0,44

Відхилення Δ

13,22

8,81

6,79

3,17

0,55


Таблиця 6


Таблиця лінійних показників позапечінкових жовчних шляхів у осіб чоловічої статі першого періоду зрілого віку (22 – 35 років)Довжина ППП

Ширина ППП

Кут сходження ПП


Довжина ЛПП

Ширина ЛПП


Довжина МП

Ширина МП

Кут впадіння МП


Довжина ЗПП

Ширина ЗПП


Довжина ЗЖП

Ширина ЗЖП

Максимальні значення


17,4


3,41


90


16,2


4,01


16,2


2,7


101,14


16,84


4,73


47,3


6,92

Мінімальні значення


13,41


2,78


51,8


11,59


3,01


7,3


1,43


34,52


14,21


3,53


37,3


3,21

Розмах

3,99

0,63

38,2

4,61

1

8,9

1,27

66,62

2,63

1,2

10

3,71

Середні значення:

16,46

2,95

65,20

13,57

3,50

12,57

2,16

68,68

15,66

4,09

41,98

5,09

Дисперсія

2,95

0,07

214,27

3,43

0,23

23,17

0,38

592,64

1,47

0,28

24,29

2,60

Середнє квадра- тичне відхилення


1,72


0,27


14,64


1,85


0,48


4,81


0,62


24,34


1,21


0,52


4,93


1,61

Відхилення Δ

2,13

0,33

18,18

2,30

0,59

5,98

0,77

30,23

1,50

0,65

6,12

2,00


image

Оригінальні дослідження: фундаментальні науки Original research: basic sciences


Таблиця 7


Таблиця лінійних показників жовчного міхура в осіб чоловічої статі другого періоду зрілого віку (36 – 60 років)


Довжина ЖМ

Ширина дна ЖМ

Ширина найширшої частини ЖМ

Ширина шийки ЖМ

Товщина стінки ЖМ

Максимальні значення

110,64

24,65

42,33

25,29

3,87

Мінімальні значення

57,2

9,67

20,93

9,86

1,94

Розмах

53,44

14,98

21,4

15,43

1,93

Середні значення:

79,51

19,70

32,96

16,32

3,00

Дисперсія

385,79

25,71

66,61

39,99

0,44

Середнє квадратичне відхилення


19,64


5,07


8,16


6,32


0,66

Відхилення Δ

18,17

4,69

7,55

5,85

0,61


Таблиця 8


Таблиця лінійних показників позапечінкових жовчних шляхів у осіб чоловічої статі другого періоду зрілого віку (36 – 60 років)Довжина ППП

Ширина ППП

Кут сходження ПП


Довжина ЛПП


Ширина ЛПП


Довжина МП

Ширина МП


Кут впадіння МП


Довжина ЗПП

Ширина ЗПП


Довжина ЗЖП

Ширина ЗЖП


Максимальні значення


16,82


4,59


123,28


14,13


4,3


17,82


4,85


109,02


41,26


5,4


48,51


8,31

Мінімальні значення


3,76


2,41


43,86


9,15


3,62


6,14


1,31


22,62


17,88


2,98


10,59


2,94

Розмах

13,06

2,18

79,42

4,98

0,68

11,68

3,54

86,4

23,38

2,42

37,92

5,37

Середні значення:


12,78


3,48


85,72


11,87


3,96


13,71


2,60


56,47


29,74


4,42


24,32


6,21

Дисперсія

20,75

0,49

800,48

3,35

0,05

15,98

1,55

1349,35

84,57

0,92

201,46

3,57

Середнє квадратичне відхилення


4,56


0,70


28,29


1,83


0,22


4,00


1,24


36,73


9,20


0,96


14,19


1,89

Відхилення Δ

4,21

0,65

26,17

1,69

0,21

3,70

1,15

33,97

8,50

0,89

13,13

1,75


Аналізуючи лінійні показники жовчного міхура та позапечінкових жовчних шляхів, виявили, що досліджувані показники різняться не тільки гендерно, а й у віковому аспекті.


Результати проведеного аналізу отриманих даних засвідчили, що у жінок з віком лінійні розміри жовчного міхура змінюються так:


Отож, результати проведених вимірів ліній- них показників жовчного міхура та жовчо- вивідних шляхів, аналіз їхньої вікової дина- міки у осіб різної статі виявив.

 1. Співвідношення досліджуваних показни- ків у чоловіків і жінок різних вікових груп, а також їхня вікова динаміка є різними і характерними для кожного показника та для осіб кожної статі.

 2. Проведений аналіз отриманих показни- ків засвідчив гендерні особливості роз-

  мірів обстежуваних структур. Зокрема, довжина жовчного міхура та ширина його шийки є більшою у чоловіків, а ширина дна жовчного міхура та його найширшої частини – у жінок. Показники товщини стінки жовчного міхура в осіб різної статі різняться мінімально, з незначною перевагою у чоловіків.

 3. Лінійні показники довжини і ширини пра- вої та лівої печінкових проток, а також кут їхнього сходження у жінок є більшим, ніж у чоловіків.

 4. Показники довжини та ширини міхурової протоки у жінок також вищі, ніж у чоловіків, але кут впадіння міхурової протоки є більшим у чоловіків.

 5. Лінійні розміри (довжини та ширина) за- гальної печінкової протоки, а також за- гальної жовчної протоки є більшими у чоловіків, перевищуючи розміри одно- йменних структур у жінок у 5-8 разів.


Disclosures. No conflicts of interest, financial or otherwise, are declared by the author.


Література


 1. Hayda SM. Tendentsiyi poshyrenosti zhovchokamyanoyi khvoroby sered naselennya Ukrayiny. Ukrayins’kyy medychnyy chasopys. 2011;(4):112-113.

 2. Holubchykov MV. Statystychnyy ohlyad zakhvoryuvanosti naselennya Ukrayiny na khvoroby pechinky i zhovchovyvidnykh shlyakhiv. Suchasna hastroenterolohiya i hepatolohiya. 2000;(2):53-55.

 3. Stepanov YUM, Skyrda IYU. Osnovni pokaznyky patsiyentiv z khirurhichnoyu patolohiyeyu na vtorynnomu rivni. Hastroenterolohiya. 2013;(4):6-12.

 4. Dudnyk SV, Koshelya II. Tendentsiyi stanu zdorov’’ya naselennya Ukrayiny. Ukrayina. Zdorov’’ya natsiyi.

  2016;(4):67-77.

 5. Slobodyan OM, Akhtemiychuk YUT. Suchasni vidomosti pro topohrafiyu zhovchnoho mizhura ta yiyi protoky. Klinichna anatomiya i operatyvna khirurhiya. 2007;6 (2):91-94.

 6. Moroz VM, Serheta IV, Hunas IV. Modelyuvannya indvidual’nykh anatomichnykh ta funktsio-nal’nykh parametriv orhanizmu lyudyny v normi. Visnyk morfolohiyi. 2006;(12):127-130.

 7. Fedulenkova YUYA. Ul’trazvukovi ta kompyuternotomohrafichni aspekty diahnostyky dyfuznykh urazhen’ pechinky. URZH: Ukrayins’kyy radiolohichnyy zhurnal. 2015;23(2):24-29.

 8. Melnyk MP, Prokopenko SV, Kostenko MP. Komp’’yuterna prohrama dlya vyznachennya indyvidual’nykh normatyvnykh sonohrafichnykh parametriv pechinky, zhovchnoho mikhura i pidshlunkovoyi zalozy. Reports of Morphology. 2017;23(1):149-151.

 9. Usenko OYU, Nychytaylo MYU, Skums AV, Lytvyn OI, Shkarban VP, Mykhal’chevs’kyy VP, et al. Yatrohenni poshkodzhennya zhovchnykh protokiv pry laparoskopichniy kholetsystektomiyi. Kharkivs’ka khirurhichna shkola. 2015;(5):19-21.

 10. Van Beers BE, Lacrosse M, Trigaux JP, Pringot JJ. Spiral CT of the bile ducts. Belge.Radiol. 1995 Apr;78(2):95-7. French.

 11. Brenner DJ, Hall EJ. Computed tomography: an increasing of radiation exposure. N Engl J Med. 2007 Nov;357(22):2277-2284.

 12. Onder H, Ozdemir MS, Tekbaş G, Ekici F, Gümüş H, Bilici A. 3-T MRI of the biliary tract variations. Surg Radiol Anat. 2013 Mar;35(2):161-7. doi: 10.1007/s00276-012-1021-0. Epub 2012 Sep 13.

 13. Oliveira B, Queirós S, Morais P, Torres HR, Gomes-Fonseca J, Fonseca JC et al. A novel multi-atlas strategy with dense deformation field reconstruction for abdominal and thoracic multi-organ segmentation from


  image

  Оригінальні дослідження: фундаментальні науки Original research: basic sciences


  computed tomography. Med Image Anal. 2018 Feb 2;45:108-120. doi: 10.1016/j.media.2018.02.001.

 14. Keplinger KM, Bloomston M. Anatomy and embryology of the biliary tract. Surg. Clin. North Am. 2014 Apr;94(2):203-17. [PubMed]

 15. Hasan MM, Reza E, Khan MR, Laila SZ, Rahman F, Mamun MH. Anatomical and congenital anomalies of extra hepatic biliary system encountered during cholecystectomy. Mymensingh Med J. 2013 Jan;22(1):20-6.

 16. Hashmonai M, Kopelman D. An anomaly of the extrahepatic biliary system. Arch Surg. 1995 Jun;130(6):673-5. Review.

 17. Schofield A, Hankins J, Sutherland F. A case of cholecystohepatic duct with atrophic common hepatic duct. HPB (Oxford). 2003;5(4):261-3. doi: 10.1080/13651820310001388.

 18. Kupferschmidt H, Schwery S, Schmid PA, Bühler H. Bile duct cysts in adults. Schweiz Med Wochenschr.

  1997 Jun 28;127(26):1117-23. German.

 19. Hirano Y, Tatsuzawa Y, Shimizu J, Kinoshita S, Kawaura Y, Takahashi S. Efficacy of multi-slice computed tomography cholangiography before laparoscopic cholecystectomy. ANZ J Surg. 2006 Aug;76(8):693-5.

 20. Klein HM, Wein B, Truong S, Pfingsten FP, Günther RW. Computed tomographic cholangiography using spiral scanning and 3D image processing. Br J Radiol. 1993 Sep;66(789):762-7.


Стаття надійшла 15.11.2018


Після допрацювання 14.12.2018


Прийнята до друку 27.12.2018