image

Оригінальні дослідження: фундаментальні науки Original research: basic sciences


DOI


УДК: 611.216.1:616-055-053-073.756.8]:001.891.57


ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВИХ РОЗМІРІВ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ ПАЗУХ У ОСІБ ЧОЛОВІЧОЇ ТА ЖІНОЧОЇ СТАТІ ЗРІЛОГО ВІКУ ЗГІДНО З РЕКОНСТРУЙОВАНИМИ 3D МОДЕЛЯМИ


Мар’яна Черкес¹, Зоряна Масна¹, Ольга Кузь²


¹ Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького ² Національний університет “Львівська Політехніка”, Львів, Україна maryana.cherkes@gmail.com


Мета. Проаналізувати особливості просторових розмірів верхньощелепних пазух у осіб чо- ловічої та жіночої статті зрілого віку згідно з реконструйованими 3D моделями.


Матеріали і методи. 102 конусно-променеві комп’ютерні томограми носа та приносових пазух, на яких визначено просторові розміри верхньощелепних пазух згідно з 3D моделями, їхню симетричність, а також прохідність природних вихідних отворів стосовно форм верх- ньощелепних пазух (ВЩП).


Результати. Аналізування ВЩП показало, що у 102 обстежених різних періодів зрілого віку чоловічої та жіночої статі засвідчили, що об’єм пазух коливається в межах від 9,7см³ (min) до 33,2 см³(max) і має виражену вікову та гендерну залежність. У першій віковій групі, а саме у ранньому зрілому віці (від 21 до 35 років), показники просторових об’ємів вищі у чоловіків


image

Оригінальні дослідження: фундаментальні науки Original research: basic sciences


класу, допомагає робити дослідження на щелепно-лицевій ділянці з високим рівнем роздільної здатності та будувати 3Д моделі структур, які потрібні для опису пацієнтів.


Отримані результати статистично оброблені за допомогою програмного продукту Micro- soft Excell 2010, який належить до складу пакета Microsoft Office 2010.


Робота виконана в рамках кафедральної теми:

«Структурна організація, ангіоархітектоніка та антропометричні особливості органів у вну- трішньо- та позаутробному періодах розвит- ку, за умов екзо- та ендопатогенних факто- рів» (кафедральна тема) згідно з протоколом з біоетики № 3 від 16 березня 2015року.


Результати дослідження та обговорення Результати аналізу 3Д моделей ВЩП. 102 обстежені особи різних періодів зрілого віку чоловічої та жіночої статі засвідчили, що об’єм пазух коливається в межах від 9,7см³ (min) до 33,2 см³(max) і має виражену віко- ву та гендерну залежність. (рис.1, табл. 1).


image


Рис. 1.Визначення об’єму верхньощелепної пазухи за допомогою КПКТ і програми DiсomScanner


У першій віковій групі, а саме у ранньому зрілому віці (від 21 до 35 років), показни- ки просторових об’ємів вищі у чоловіків – 22,8±2,09 см³ і 23,06 ±1,93см³, відповідно,

з лівої та правої сторін, а у жінок досліджу- вані показники нижчі – 18±1,91см³ для лівої пазухи і 17,06±1,8см³ для правої пазухи.


Щодо групи пізнього зрілого віку (від 36 до 60 років), то середній об’єм ВЩП становить у чоловіків 21±2,09см³ і 22,13±2,4 см³, а у жінок 21,42±2,42 см³ та 20,78±2,28 см³, відповідно, для лівої та правої сторони.


Гендерне порівняння індивідуальних показ- ників розмірів лівої ВЩП у осіб раннього зрі- лого віку засвідчило, що об’єм лівої ВЩП у чоловіків більший, ніж у жінок цієї вікової групи (рис.2).


У пізньому зрілому віці об’єм лівої ВЩП ви- щий у осіб жіночої статі, ніж у осіб чоловічої статі (рис.2).


У пізньому зрілому віці об’єм правої ВЩП, на відміну від лівої, більший у чоловіків, ніж у жінок. (рис. 3).


Аналіз індивідуальних показників розмірів пра- вої ВЩП у осіб раннього зрілого віку засвідчив, що об’єм правої ВЩП, як і лівої, у чоловіків більший, ніж у жінок цієї вікової групи (рис.3).


image

Рис. 2. Середній об’єм лівої ВЩП у ранньому та піз- ньому зрілому віці у чоловіків і жінок, cм³


Таблиця 1


Варіанти об’єму ВЩП згідно з конусно-променевою комп’ютерною томографією у осіб зрілого віку (М+m) см3


Об’єм Вік

Об’єм лівої пазухи

Об’єм правої пазухи

ж

ч

ж

ч

21-35

18±1,91

22,8±2,09

17,06±1,8

23,06±1,93

36-60

21,42±2,42

21±2,09

20,78±2,28

22,13±2,4


image

Оригінальні дослідження: фундаментальні науки Original research: basic sciences


Проведений аналіз вікової динаміки об’єму верхньощелепних пазух у осіб різних періодів зрілого віку виявив, що досліджуваний показ- ник у осіб жіночої та чоловічої статі в обох вікових групах асиметричні. Об’єм обох при- носових пазух у чоловіків з віком зменшуєть- ся (рис.2, 3), а у жінок – зростає (рис. 2, 3).


image


Рис. 3.Середній об’єм правої ВЩП у ранньому та піз- ньому зрілому віці у чоловіків і жінок, cм³


З’ясовано також, що об’єм лівої ВЩП у осіб першої вікової групи та правої ВЩП в обох вікових групах вищий у чоловіків, а об’єм лі- вої ВЩП у осіб другої вікової групи незначно вищий у осіб жіночої статі (рис.2, 3).


image

Рис. 4. Співвідношення симетрії стосовно асиметрії ВЩП у ранньому та пізньому зрілому віці у чоловіків і жінок, %


Проведений аналіз симетричності пазух за- свідчив, що симетрія ВЩП спостерігалась у 34 пацієнтів (33% від загальної кількості всіх обстежених), а асиметрія – у 68 пацієн- тів (67%) (рис.4).

Аналіз симетричності ВЩП у жінок і чоло- віків виявив, що у жінок різниця досліджу- ваного параметра незначна – симетрич- ність показника об’єму ВЩП встановлено у 55% обстежених жінок, асиметрію – у 45% (рис. 5).


image


Рис.5. Співвідношення симетрії стосовно асиметрії ВЩП у ранньому та пізньому зрілому віці у жінок


На відміну від жінок, у чоловіків асиметрія ВЩП виявляється значно частіше – 81% асиметричних показників при 19% симе- тричних від загальної кількості обстежених осіб чоловічої статі (рис. 6).


Ми вважали, що доцільно розглянути, чи впливає форма пазух на прохідність при- родних вихідних отворів, адже певні форми ВЩП трапляються у певних конституційних типів тілобудови і, відповідно, це може мати діагностичне значення (табл. 2).


image


Рис.6. Співвідношення симетрії стосовно асиметрії ВЩП у ранньому та пізньому зрілому віці у чоловіків


Аналіз комп’ютерних томограм дав змогу з’ясувати вплив форми верхньощелепних


image

Оригінальні дослідження: фундаментальні науки Original research: basic sciences


Таблиця 2


Частота виявлення прохідності природних отворів ВЩП відповідно до форм ВЩП


Ліва пазуха, фронтальна проекція, %

Ліва горизонтальна проекція, %

Права фронтальна проекція, %

Права горизонтальна проекція, %


Середнє значення, %

Трапеція

74

75

64

50

65,75

Квадратна

33

25

56

100

53,5

Кругла

78

100

71

100

87,25

Овальна

57

64

57

71

62,25

Прямокутна

65

67

71

64

66,75

Трикутна

70

69

54

56

62,25


пазух на прохідність їхніх природних отворів

(табл. 2).


Згідно з отриманими результатами, най- частіше спостерігаємо прохідність вихідних отворів пазух у круглій формі ВЩП, зокрема, в горизонтальній проекції – у 100% обсте- жених. Також досить часто природні отвори ВЩП є прохідними у прямокутній, трикутній та овальній формах пазух (рис. 7).


У квадратній формі прохідність природних отворів ВЩП спостерігають найрідше – лише у 25% випадках.

Висновки

 1. Об’єм верхньощелепних пазух згідно з 3Д моделями коливається в межах від 9,7см³ (min) до 33,2 см³(max).

 2. Гендерне порівняння індивідуальних по- казників розмірів ВЩП засвідчило, що об’є- ми ВЩП у чоловіків зазвичай більші, ніж у жінок різних вікових груп, за винятком лівої верхньощелепної пазухи в осіб жіночої статі пізнього зрілого віку.

 3. Симетрія верхньощелепних пазух спосте- рігалась у 33% випадків, а саме у 33 осіб, а асиметрія – у 67% випадків, а саме у 68 осіб від загальної кількості обстежених осіб.


  image


  Рис.7. КПКТ жінки, 28 років із прохідними верхньощелепними пазухами у прямокутній формі пазухи


  image

  Оригінальні дослідження: фундаментальні науки Original research: basic sciences


  У жінок ВЩП були симетричними у 55% ви- падків, а саме у 30 осіб та асиметричними – у 45% випадків, а саме у 25 осіб. У чоловіків ВЩП були симетричними лише у 19% ви- падків, а саме у 9 осіб та асиметричними – у 81% випадків, а саме у 38 осіб.


 4. Існує взаємозв’язок між формою ВЩП і прохідністю природних вихідних отворів ВЩП, тобто найчастіше прохідними є при- родні вихідні отвори для верхньощелеп- них пазух круглої форми (в середньому у 87,25% випадків), а найрідше – для ВЩП квадратної форми (в середньому у 53,5 % випадків).


Перспективи подальших досліджень:

вважаємо, що доцільно проводити дослі-

дження щодо вікових, гендерних та інди- відуальних особливостей розмірів і форми верхньощелепних пазух у осіб різних віко- вих груп, що дасть змогу оптимізувати ал- горитм діагностичного КТ-обстеження при патологічних процесах у ВЩП.


Disclosures. No conflicts of interest, financial or otherwise, are declared by the authors.


Author contribution. Mariana Cherkes drafted manuscript; Olha Kuz edited and revised manuscript; Zoriana Masna approved final version of the manuscript.


Література


 1. Andreeva YV, Volykov VV, Mykhaylovskaya YA. Yndyvydual´naya anatomycheskaya yzmenchyvost´ krovosnabzhenyya chelyustey pry komp´yuternoy tomohrafyy s anhyohrafyey. Visnyk Luhans´koho natsional´noho universytetu im. T. Shevchenka. Medychni nauky. 2014;8(291)13-22:.

 2. Andreychyn YUM. Histolohichni ta morfometrychni parametry kistkovoyi stinky verkhn´oshchelepnoyi pazukhy pry khronichnomu synusyti. Infektsiyni khvoroby. 2012;4:14-18.

 3. Barsukov MP. Morfoklinichni aspekty verkhn´oshchelepnykh pazukh. Klinichna anatomiya ta operatyvna khirurhiya. 2013;12(№ 3):64-69.

 4. Varzhapetyan SD, Hulyuk AH, Barannyk NH, Farenyuk OA. Yspol´zovanye razlychnykh renthenolohycheskykh metodov yssledovanyya v dyahnostyke verkhnechelyustnoho synusyta. Visnyk stomatolohiyi. 2013;3:38-41.

 5. Varzhapetyan SD. Klynyko-renthenolohycheskye parallely nekotorykh form yatrohennoho verkhnechelyustnoho synusyta. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (Easte Europen Scientific Journal). 2016;5:72-79.

 6. Herbish YUO, Semchyshyn IM. Analiz chastoty diahnostuvannya anomaliy budovy verkhn´oshchelepnoyi pazukhy yak osnovnoyi prychyny uskladnen´ punktsiyi pazukhy. Problemy viys´kovoyi okhorony zdorov'ya. 2013;38 (2):222-226.

 7. Hulyuk AH, Varzhapetyan SD, Hryhor´eva EA, Furyk AA. Morfolohycheskye yzmenenyya slyzystoy obolochky verkhnechelyustnoy pazukhy pry razlychnykh formakh khronycheskoho odontohennoho haymoryta. Chast´ I. Sovremennaya stomatolohyya. 2013;4:131-136.

 8. Malanchuk VA, Harlyauskayte YYU, Keyan DN. Osobennosty renthenolohycheskoy kartyny odontohennykh verkhnechelyustnykh synusytov. Visnyk stomatolohiyi. 2012;3:65-68.

 9. Makar BH, Protsak TV, Pits VA. Renthenanatomiya verkhn´oshchelepnykh pazukh u doroslykh lyudey.

  Klin. anatomiya ta operat. khirurhiya. 2009;8(1):71-73.

 10. Masna ZZ, Dakhno LO. Zastosuvannya promenevykh metodiv pry vyvchenni anatomichnykh osoblyvostey shchelepnolytsevoyi dilyanky. Ukrayins´kyy morfolohichnyy al´manakh. 2010;8(3):203.

 11. Mikhn´ov VA, Andreychyn YUM, Datsko TV. Morfolohichni zminy slyzovoyi obolonky verkhn´oshchelepnykh synusiv mors´kykh svynok pry eksperymental´nomu porushenni yiyi sympatychnoyi innervatsiyi. Zhurnal NAMN Ukrayiny. 2014;20(1):109-114.

 12. Nazaryan RS, Fomenko YUV, Shcheblykyna NA, Kolesova TA, Holyk NV, Sukhostavets EV. Prymenenye komp´yuternoy tomohrafyy v terapevtycheskoy stomatolohyy. Sovremennaya stomatolohyya. 2015;4:24-26.

 13. Brüllmann DD, Schmidtmann I, Hornstein S, Schulze RK. Correlation of cone beam computed tomography (CBCT) findings in the maxillary sinus with dental diagnoses: a retrospective cross-sectional study. Clin Oral Investig. 2012;16(4):1023-1029. doi: 10.1007/s00784-011-0620-1.

 14. Carmeli G, Artzi Z, Kozlovsky A, Segev Y, Landsberg R. Antral computerized tomography pre-operative evaluation: relationship between mucosal thickening and maxillary sinus function. Clin Oral Implants Res. 2011;22(1):78-82. doi: 10.1111/j.1600-0501.2010.01986.x.


  image

  Оригінальні дослідження: фундаментальні науки Original research: basic sciences


 15. Chen HJ, Chen HS, Chang YL, Huang YC. Complete unilateral maxillary sinus opacity in computed tomography. J Formos Med Assoc. 2010;109(10):709-715. doi: 10.1016/S0929-6646(10)60115-5.

 16. Da Silva AF, Fróes GR Jr, Takeshita WM, Da Fonte JB, De Melo MF, Sousa Melo SL. Prevalence of pathologic findings in the floor of the maxillary sinuses on cone beam computed tomography images. Gen Dent. 2017 Mar-Apr;65(2):28-32.

 17. Dau M, Marciak P, Al-Nawas B, Staedt H, Alshiri A, Frerich B, Kämmerer PW. Evaluation of symptomatic maxillary sinus pathologies using panoramic radiography and cone beam computed tomography – influence of professional training. Int J Implant Dent. 2017 Dec;3:13. doi: 10.1186/s40729-017-0075-5.

 18. Luz J, Greutmann D, Wiedemeier D, Rostetter C, Rücker M, Stadlinger B. 3D-evaluation of the maxillary sinus in cone-beam computed tomography. International journal of implant dentistry. 2018;4(1):17. doi:10.1186/s40729-018-0128-4

 19. Yassaei S, Emami A, Mirbeigi S. Cephalometric association of mandibular size/length to the surface area and dimensions of the frontal and maxillary sinuses. Eur J Dent. 2018 Apr-Jun;12(2):253-261. doi: 10.4103/ejd.ejd_345_17

 20. Zhou WQ, Chen JR, Zhou YQ, Wu YP, Chen L, Ding SQ. Clinical application of sinus floor elevation guided by cone-beam computer tomography. Shanghai Kou Qiang Yi Xue. 2014;23(1):71-74.


Стаття надійшла 22.11.2018


Після допрацювання 14.12.2018


Прийнята до друку 27.12.2018