image

Огляд Review


DOI

УДК: 611.126.:612.014.46]-019-018.63


МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛАПАННИХ АПАРАТІВ СЕРЦЯ ЛЮДИНИ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН У НОРМІ ТА ЗА УМОВ ВПЛИВУ ПАТОГЕННИХ ЧИННИКІВ


Роксолана Симівська


Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна, roxolana.kohut@gmail.com


Cередня тривалість життя в сучасному суспільстві помітно збільшується завдяки розвитку експериментальної та клінічної медицини. Проте доведено, що за останні 10 років серцево- судинні захворювання стали головною причиною смертності у світі та становлять 30 % усіх випадків і 45 % – від усіх неінфекційних причин смерті. Патологія серцево-судинної системи найбільш розповсюджена, має тенденцію до зростання, найчастіше призводить до інвалідності та смертності населення у молодому працездатному віці, є важливою медичною і соціальною проблемою. Ми опрацювали низку праць, які пов’язані з вивченням клапанного апарату серця людини в нормі й схарактеризували закономірності за умов впливу патогенних чинників. Виявили велику кількість досліджень, які розглядають патологію серця, пов’язану з ушкодженням клапана вродженого чи набутого ґенезу. Схарактеризували праці, що висвітлюють суперечливе питання щодо присутності кровоносних судин у клапанах серця людини в нормі. Оцінили вплив розвитку новітніх технологій та інвазивних методів дослідження, що дає змогу краще вивчати морфологію клапанів серця людини й експериментальних тварин. У зв’язку з важкістю неінвазивного забору гістологічних препаратів клапанів серця людини значно легшим і раціональним є дослідження ссавців, анатомія та морфологія будови клапанів яких практично не відрізняється від людини. Проблема адекватного знеболення та використання опіоїдів залишається невирішеною та перебуває в центрі уваги спеціалістів. В Україні, згідно з офіційними даними МОЗ і МВС, нараховується 150 тисяч наркоспоживачів, серед них близько 70 % вживають опіоїди, здебільшого це особи віком до 35 років. Ми проаналізували праці дослідників, які описують зміни органів наркоспоживачів на мікроскопічному та ультрамікроскопічному рівні. Проте залишається незрозумілим, які зміни в органах зумовлюють саме опіоїдні середники, оскільки багато дослідників пов’язують зміни у внутрішніх органах наркоманів зі способом життя та супутніми токсичними речовинами, які часто утворюються внаслідок неправильного виготовлення наркоречовин. Ендотелій є мішенню для впливу різних терапевтичних середників. На жаль, даних про вплив опіоїдних середників на роботу серця, а саме морфологічні зміни клапанного апарату серця під впливом опіоїдів немає, деякі дослідження це спостереження, а наявні висновки недостатньо обґрунтовані.


Ключові слова: Ендокард, модель на тваринах, анатомія, опіоїд


MORPHOLOGICAL FEATURES OF HUMAN AND EXPERIMENTAL ANIMAL HEART VALVE APPARATUS UNDER NORMAL AND PATHOGENIC CONDITIONS


Roksolana Symivska


Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine roxolana.kohut@gmail.com


image

Огляд Review


The average life expectancy in modern society has remarkably increased due to the development of experimental and clinical medicine. However, it is proven that over the last 10 years cardiovascular diseases have become the leading cause of mortality worldwide and account for 30 % of all cases and 45% of all non-communicable causes of death. Pathology of the cardiovascular system is the most common, tends to increase, often leading to disability and mortality of population in young working age; it is an important medical and social problem. This article examines a number of works concerning the study of the normal valvular apparatus of the heart and describes patterns in terms of exposure to pathogenic factors. A large number of studies focused on heart disorders associated with congenital or acquired valve damage were discovered. The work is characterized as covering a controversial issue of the presence of blood vessels in heart valves in the norm. The influence of advanced technology development and invasive research methods that make it easier to study the morphology of the human heart valves and that of experimental animals were evaluated. When it comes to the severity of the non-invasive sampling of histological preparations of heart valves, it is much easier and rational to study mammals, whose anatomy and morphology of the valve structure do not differ from that of a human. The problem of adequate analgesia and the use of opioids remains unresolved and is the focus of specialists’ attention. In Ukraine, according to official data of the Ministry of Health and Ministry of Internal Affairs, there are 150 thousand drug users; about 70% of them are using opioids and are mostly aged up to 35. This article analyzes the work of researchers on describing the changes in drug users’ bodies at both the microscopic and ultra tramadol level. However, it remains unclear what changes in organs cause opioid intermediaries since many researchers attribute changes in internal organs of drug addicts to the lifestyle and related toxic substances that are often formed due to inadequate drug manufacture. The endothelium is a target for the effects of various therapeutic agents. Unfortunately, there no data on the impact of an opioid centerpiece on the heart, namely morphological changes of the valvular apparatus of the heart under the influence of opioid; some studies are actually observations, while the available conclusions are not sufficiently substantiated.


Disclosures. No conflicts of interest, financial or otherwise, are declared by the author.


Key words: Еndocardium, animal model, Аnatomy, opioid


Патологія серцево-судинної системи най- більш розповсюджена, має тенденцію до зростання, найчастіше призводить до інва- лідності та смертності населення у молодо- му працездатному віці, є важливою медич- ною і соціальною проблемою (Timofeyev et al., 2013). Незважаючи на те, що середня тривалість життя в сучасному суспільстві помітно збільшується, завдяки розвитку експериментальної та клінічної медицини, за останні 10 років серцево-судинні захво- рювання стали головною причиною смерт- ності у світі, становлять 30 % усіх випадків і 45 % – від усіх неінфекційних причин смерті (Sikora and Yarmolenko, 2013).


Незважаючи на велику кількість морфоло- гічних досліджень (Sikora and Yarmolenko, 2013; Popadynets et al., 2014; Longobardo et al., 2016; Waters et al., 2017;), багато пи-

тань, які стосуються вивчення клапанного апарату серця, залишаються не вирішени- ми. Розвиток неінвазивних методів дослі- дження клапанів серця дає змогу одержати об’єктивнішу інформацію про роботу серця та його клапанного апарату (Fedkiv S. and Fedkiv V., 2017).


Клапанний апарат серця забезпечує нор- мальну гемодинаміку структури серцево- го викиду та біомеханіку серця в цілому. Джерелом розвитку серцевих клапанів є ендокардіальні мішочки, які утворюються з потовщення мезенхіми ділянок передсерд- но-шлуночкового каналу й артеріального стовбура серця на стадії петлеутворення, які дають початок передсердно-шлуноч- ковим клапанам, клапану аорти та клапа- ну легеневої артерії. Проте кількість ен- докардіальних подушок і призначення


image

Огляд Review


кожної з них залишається дискусійним пи- танням (Popadynets et al., 2014; Fedoniuk and Penteleichuk, 2015).


Опису клапанного апарату серця присвяче- но безліч фундаментальних праць вітчиз- няних (Kosharnyi et al., 2015; Stepanchuk, 2012) і закордонних авторів (Abdulkareem et al., 2013). Серце має два близьких за будовою вхідні клапанні апарати (передсе- рдно-шлуночкові) та два вихідні клапанні апарати (аорти та легеневого стовбура). Пе- редсердно-шлуночкові становлять митраль- ний і тристулковий клапани. До клапанного апарату зачисляють комплексну систему, яка складається з волокнистого кільця, сту- лок, сухожилкових струн і сосочкових м’язів (Popadynets et al., 2014).


Дані деяких авторів (Davydova et al., 2018) свідчать про те, що умовний поділ на дві стулки в митральному клапані та три стул- ки в тристулковому клапані не надто пра- вильно. Враховуючи, що кількість стулок у передсердно-шлуночкових клапанах може бути різною, тому потребує уточнення. Су- хожилкові струни поділяють на дві групи: до першої належать ті, що кріпляться до сту- лок передсердно-шлуночкових клапанів, до другої ті, які не мають зв’язку зі стулками. Перші поділяються на: основні (сухожилко- ві струни, що кріпляться до основи стулки); комісуральні (сухожилкові струни, що крі- пляться до комісур); сухожилкові струни, які кріпляться до шорсткої частини шлуноч- кової поверхні стулок; крайові (сухожилко- ві струни кріпляться до вільного краю стул- ки) (Popadynets et al., 2014; Aivazian et al., 2010).


Досліджуючи гістологічну будову сухо- жилкових струн, їх можна класифікувати на два типи: фіброзні, які утворені щіль- ною сполучною тканиною та вкриті ендо- кардом, і фіброзно-м’язові, в яких трапля- ються провідні кардіоміоцити (Lobko and Rombalskaya, 2010). Залишається відкри- тим і суперечливим питання щодо присут- ності кровоносних судин у клапанах сер- ця людини в нормі (Miroshnychenko and Trykoz, 2013). Деякі праці (Fedoniuk and Penteleichuk, 2015) засвідчують, що у скла- ді стулок виявлені кровоносні судини. З ві- ком клапани, особливо передсердно-шлу-

ночкові, змінюються. Тканина стулок стає щільнішою; змінюється розміщення і кіль- кість сосочкових м’язів та сухожилко- вих струн (Sikora and Yarmolenko, 2013; Penteleychuk et al., 2018; Starchik, 2016). З’ясовано, що морфологічні зміни, які при- зводять до патології серця у жінок, відріз- няються від чоловіків (Ivanov, 2015).


У зв’язку з важкістю неінвазивного забо- ру гістологічних препаратів клапанів серця людини значно легшим і раціональним є до- слідження ссавців, анатомія та морфологія будови клапанів яких практично не відріз- няється від людини (Denysenko et al., 2009). У статево зрілих білих щурів ендокард має типову будову та представлений ендоте- лієм, що лежить на базальній мембрані, підендотеліальним шаром, який утворе- ний пухкою сполучною тканиною, м’язово- еластичним шаром і тоненьким сполучно- тканинним шаром, який межує з міокардом (Dzhalilova and Kryvko, 2012; Nozdrachev and Polyakov, 2001).


Отримання нових даних щодо змін будови тканини серця, вивчених на експеримен- тальних моделях патологічних процесів у щура на різних термінах, можуть мати практичне застосування і у майбутніх до- слідженнях слугувати розробленню нових діагностичних та профілактичних заходів щодо патологічних станів (Shatorna et al., 2016).


Значна кількість досліджень розглядає па- тологію серця, що пов’язана з ушкоджен- ням клапана (Mostovoi, 2016; Bokeriya et al., 2013; Parolari et al., 2009; Poggio et al., 2016), частина праць морфологічні (Zakharova et al., 2006; Fedoniuk, 2008). Детальне досліджен- ня клапанів у клапанних хворобах серця дало змогу виділити п’ять головних механіз- мів альтерації: 1) спадкова неспроможність сполучної тканини; 2) гемодинамічна трав- ма структур клапана; 3) імунокомплексне ураження колагенових волокон; 4) фермен- тативний і бактеріальний лізис клапанних структур; 5) жирова дегенерація (Zakharova et al., 2006). Подальші дослідження у цьо- му напрямі допоможуть розширити уявлен- ня про механізми альтерації при вадах кла- панів різного ґенезу. Фундаментальною є праця щодо формування переліку макро- та


image

Огляд Review


мікроскопічних змін структур клапанів сер- ця, які характерні для набутих вад серця запального та незапального ґенезів, морфо- логічних груп, що є типовими лише для рев- матичної хвороби серця, інфекційного ендо- кардиту та набутих вад серця незапальної природи. Ушкодження ендотелію клапанів серця проявляється злущенням, набряком і лізисом ендотеліоцитів, частковим руйнуван- ням їхньої плазмолеми, появою в цитоплазмі вакуолей з мієлиноподібними структурами, деформацією ядер з потовщенням нуклеоле- ми, а також руйнуванням або ущільненням і гомогенізацією базальної мембрани, з якою ендотеліальні клітини втрачають контакт (Fedoniuk, 2008).


У клінічній медицині спостерігаються ано- малії розвитку клапанів серця та їхніх структурних компонентів, стенози набуті та вроджені (Frandsen et al., 2018), вади роз- витку (Kilessa and Kilessa, 2012; Ennezat et al., 2016). Основними причинами вад серця незапального ґенезу вважається: аномаль- не формування стулок у періоді вальвуло- генезу (Abdulkareem et al., 2013; Akyuz and Kul, 2015; Alegret et al., 2016); вікові дегенеративні зміни сполучнотканинних структур клапана (Starchik, 2016; Vilkhova, 2014); атипове розташування, порушен- ня кількості та будови сухожилкових струн у митральному клапані (Mostovoi, 2016;), що у подальшому призводить до виник- нення митральної недостатності чи стенозу (Stepanchuk et al., 2012).


Пошкодження клапанів серця під впливом інфекційних агентів призводить до розвит- ку інфекційного ендокардиту з первинною локалізацією збудника на клапанах серця, рідше – на пристінковому ендокарді, ендо- телії в зоні вади чи магістральних судинах (Zheltovskiy et al., 2014). Протікає у вигляді сепсису з бактеріємією, імунокомплексними змінами та ускладненнями. Головні морфо- логічні ознаки первинного інфекційного ен- докардиту клапанів серця такі: лізис країв стулок або півмісяцевих заслінок; лейкоци- тарні інфільтрати, в складі яких переважа- ють нейтрофіли; деформація послаблених структур клапана під впливом внутріш- ньосерцевих потоків крові з формуванням аневризм, перфорацій стулок і розривом сухожилкових струн (Fedoniuk, 2008). Вто-

ринний інфекційний ендокардит обумов- лений безпосередньою дією мікроорганіз- мів та змінами в будові структур клапана, що зумовлені первинним захворюванням (Bokeriya et al., 2012; Emonet et al., 2015).


Ендотелій є мішенню для впливу різних те- рапевтичних середників (Hutcheson et al., 2014; Ali et al., 2014). Хоча морфологічні зміни органів наркоспоживачів описали ба- гато дослідників на мікроструктурному та ультраструктурному рівні (Pidvalna, 2014; Mateshuk-Vatseba et al., 2015; Voronkov et al., 2008; Kshirsagar et al., 2008), проте за- лишається незрозумілим, які зміни в органах зумовлюють саме опіоїди, оскільки багато дослідників пов’язують зміни у внутрішніх органах наркоманів зі способом життя та супутніми токсичними речовинами, які ча- сто утворюються внаслідок неправильного виготовлення наркоречовин (Lohash et al., 2014; Yeh et al., 2009).


У літературі достатньо відомостей щодо впливу опіоїдних середників на нерво- ву систему (Bekesevych, 2015), опор- но-рухову систему (Samokhin et al., 2016), органи чуття (Pidvalna U.Ie., 2014; Mateshuk-Vatseba et al., 2015), шкі- ру (Mateshchuk-Vatseba and Diskovskyi, 2014), сечовидільну систему (Vilkhova, 2014), гепатобіліарну систему (Lohash et al., 2014). Наявні експериментальні робо- ти, в яких описується декомпенсація ге- момікроциркуляторного русла всіх органів за довготривалого впливу опіоїдів, коли капілярний компонент зруйнований, арте- ріоли різко покручені, деформовані, їхній просвіт нерівномірний, венули розширені та деформовані (Mateshuk-Vatseba et al., 2015; Gunion et al., 2004; Gear, 2008).


На жаль, даних про вплив опіоїдних серед- ників на роботу серця, а саме морфологічні зміни клапанного апарату серця під впли- вом опіоїдів немає, деякі дослідження є спостереженнями (Kaushal et al., 2015), а наявні висновки недостатньо обґрунтовані. Проблема адекватного знеболення залиша- ється невирішеною та перебуває в центрі уваги спеціалістів ((Møller, 2010).


Disclosures. No conflicts of interest, financial or otherwise, are declared by the author.


image

Огляд Review


Література


 1. Abdulkareem N., Smelt J., Jahangiri M. Bicuspid aortic valve aortopathy: genetics, pathophysiology and medical therapy. Interactive cardiovascular and thoracic surgery. 2013 May 31;17(3):554-559.

 2. Aivazian K.A., Vasylieva V.A., Kiriakulov H.S. The structure of the atrial-ventricular tendons of the ath- erosclerotic valves of the usually formed hearts of children and with the Tetralogy of Fallot. Galician Medical Journal. 2010;7(2,2):8-10.

 3. Akyuz A.R., Kul S. Bicuspid aortic valve and extremely elongated chordae tendineae protruding into the left ventricular outflow tract. Anatol J Cardiol. 2015 May 1;15(5):E14-E15. doi: 10.5152/akd.2015.6090.

 4. Alegret JM, Martínez-Micaelo N, Aragonès G, Beltrán-Debón R. Circulating endothelial microparticles are elevated in bicuspid aortic valve disease and related to aortic dilation. International journal of cardiolo- gy. 2016 Aug 15;217:35-41.

 5. Ali O.A., Chapman M., Nguyen T.H., Chirkov Y.Y., Heresztyn T., Mundisugih J., Horowitz J.D. Interactions between inflammatory activation and endothelial dysfunction selectively modulate valve disease pro- gression in patients with bicuspid aortic valve. Heart. 2014 May;100(10):800-5. doi: 10.1136/heart- jnl-2014-305509.

 6. Bekesevych A.M. The impact of drugs on the structural organization of the nervous tissue. Scientific herald of Uzhgorod University. Series: Medicine. 2015;1:220-221.

 7. Bockeria L.A., Skopin I.I., Samorodskaya I.V., Mironenko V.A., Umarov V.M., Makushin A.A. Gender and clinic-social features of infectious endocarditis in narcodependent patients. Russian Annals of Surgery. 2012;6:15-20.

 8. Davydova Z.V., Sokolova O.V., Nasyrov R.A. Histological examination as one of the main methods that allow to substantiate conclusions of forensic medical examination. Pediatrician. 2018 May 15;9(2):87- 90. doi: 10.17816/PED9287-90

 9. Denysenko S.V., Denysenko M.V., Peredera S.B. Bioethics features of the use of laboratory animals are in an experiment. Actual problems of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Stomatological Academy. 2009;9(2(26)):39-43.

 10. Dzhalilova E.A., Kryvko Yu. Ya. Heart: histological structure and hemomikrocirkulation flow rat in normal and in early stages of streptozotocin diabetes mellitus. Ukrainian morphological almanac. 2012;10:35- 38.

 11. Emonet S., Wuillemin T., Harbarth S., Wassilew N., Cikirikcioglu M., Schrenzel J., Lagier J.C., et al. Relapse of Tropheryma whipplei endocarditis treated by trimethoprim/sulfamethoxazole, cured by hydroxychlo- roquine plus doxycycline. Int J Infect Dis. 2015 Jan;30:17-19. doi: 10.1016/j.ijid.2014.11.003.

 12. Ennezat P.V., Bruneval P., Czitrom D., Gueffet J.P., Piriou N., Trochu J.N., Patra O., et al. Drug-induced aortic valve stenosis: An under recognized entity. Int J Cardiol. 2016 Oct 1;220:429-434. doi: 10.1016/j. ijcard.2016.06.112.

 13. Fedkiv S.V., Fedkiv V.A. MRI diagnostics of non-coronal diseases of the myocardium. Materials of the XVIII National Congress of Cardiologists of Ukraine. Irregular heart disease; 2017 September 20-22; Kiev. Kyiv: Institute of Cardiology; 2017, p. 129-130.

 14. Fedonyuk L.Ya., Penteleichuk N.P. Morphology of the atrial-ventricular heart valves in infants and the features of the structure of the tendon strings are normal. Bulletin of Cherkasy University. Series: Bio- logical Sciences. 2015.2: 109-115.

 15. Fedonyuk L.Ya. Structural organization of the valvular apparatus changes in acquired heart failures [Thesis for dissertation]. Ivano-Frankivsk: Ivano-Frankivsk National Medical University; 2009. 26 р.

 16. Frandsen E.L., Burchill L.J., Khan A.M., Broberg C.S. Ascending aortic size in aortic coarctation de- pends on aortic valve morphology: Understanding the bicuspid valve phenotype. Int J Cardiol. 2018 Jan 1;250:106-109. doi: 10.1016/j.ijcard.2017.07.017.

 17. Gear R.W., Gordon N.C., Hossaini-Zadeh M., Lee J.S., Miaskowski C., Paul S.M., Levine J.D. A sub- analgesic dose of morphine eliminates nalbuphine anti-analgesia in postoperative pain. J Pain. 2008 Apr;9(4):337-341. doi: 10.1016/j.jpain.2007.11.011.

 18. Gunion M.W., Marchionne A.M., Anderson CTM. Use of the mixed agonist-antagonist nalbuphine in the opioid based analgesia. Acute Pain. 2004;6:29-39.

 19. Hutcheson J.D., Aikawa E., Merryman W.D. Potential drug targets for calcific aortic valve disease. Nat Rev Cardiol. 2014 Apr;11(4):218-231. doi: 10.1038/nrcardio.2014.1.

 20. Ivanov V.A. Features of the structure of the heart and its individual structures in healthy individuals, depending on their gender. Astrakhan Medical Journal. 2015;10(2):51-56.

 21. Kaushal R.P., Vatal A., Pathak R. Effect of etomidate and propofol induction on hemodynamic and en- docrine response in patients undergoing coronary artery bypass grafting/mitral valve and aortic valve replacement surgery on cardiopulmonary bypass. Ann Card Anaesth. 2015 Apr-Jun;18(2):172-178. doi: 10.4103/0971-9784.154470


  image

  Огляд Review


 22. Kilessa V.V., Kilessa G.S. Valvular apparatus of the heart – from anomaly to valvular heart disease.

  Crimean Therapeutic Journal. 2012;2:12-16.

 23. Kosharniy V.V, Abdul-Ogly L.V., Kozlovska A.A., Vichristenko K.N. Dynamics of structural parameters of aortic valves in pulmonary trunk during ontogenesis. Actual problems of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Stomatological Academy. 2015;15.3-1(51):188-194.

 24. Kshirsagar S., Gear R., Levine J., Verotta D. A mechanistic model for the sex-specific response to nal- buphine and naloxone in postoperative pain. J Pharmacokinet Pharmacodyn. 2008 Feb;35(1):69-83.

 25. Lobko P.I., Rombalskaya A.R. Microscopic anatomy of the trabeculae carneae cordis, papillary mus- cles and the chordae tenolineae cordis of the human heart. Clinical anatomy and operative surgery. 2010;9(1):60-63.

 26. Lohash M.V., Pokotylo P.B., Fedevych Yu.M., Kryvko Yu.Ya. Change of biochemical indexes blood of rat during intoxication of opioids in dynamics of flowing of experiment. Experimental and clinical medicine. 2014;3:78-81.

 27. Longobardo L., Jain R., Carerj S., Zito C., Khandheria B.K. Bicuspid Aortic Valve: Unlocking the Morpho- genetic Puzzle. Am J Med. 2016 Aug;129(8):796-805. doi: 10.1016/j.amjmed.2016.03.009.

 28. Mateshuk-Vatseba L.R., Diskovskiy I.S. Ultrastructural changes in the skin of rats under opioids expo- sure. Actual problems of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Stomatological Academy. 2014;14.4(48):205-208.

 29. Mateshuk-Vatseba L.R., Pidval’na UIe., Kovalyshyn V.I., Kyryk Kh.A., Ultrastructural organisation of eye- ball ciliary process of rats caused by opioid having been used in different time-periods. Journal of Mor- phology. 2015;21(1):30-34.

 30. Miroshnychenko O.O., Trykoz V.H. Morphology of the valves of the heart valves of fruits and young chil- dren. Materials of the inter-university conference of young scientists and students. Medicine of the third millennium; 2013 Jan 15-16; Kharkiv. Kharkiv: Kharkiv National Medical University, 2013. p. 43-44.

 31. Møller, Nielsen I., Andersen C. Transcatheter aortic valve replacement in high risk patients with different anaesthetic techniques. HSR Proc Intensive Care Cardiovasc Anesth. 2010;2(4):273-277.

 32. Mostovoy Yu.M. Acquired Heart Defects: Mitral, Aortic, and Tibial Valvular [Internet]. 2016. [cited 2018 Nov 14]; Available from: https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/1708.

 33. Nozdrachev A.D., Polyakov E.L. Anatomy of a rat (Laboratory animals)]. SPb: Lan; 2001. 464 р.

 34. Parolari A., Loardi C., Mussoni L., Cavallotti L., Camera M., Biglioli P., Tremoli E., et al. Nonrheumatic calcific aortic stenosis: n overview from basic science to pharmacological prevention. Eur J Cardiothorac Surg. 2009 Mar;35(3):493-504. doi: 10.1016/j.ejcts.2008.11.033.

 35. Penteleychuk N.P., Semenyuk T.A., Malik Yu.Yu. Macro and microscopic structure of the tendon chords of the tricuspid valve of the heart in infants is normal. Materials of the scientific and practical conference. Actual problems of histology, cytology and embryology; 2018 June 22; Grodno Grodno: GrGMU, 2018. р. 115-118.

 36. Pidvalna UIe. Structural organization of organs and systems under the influence of opioids. Experimen- tal and clinical physiology and biochemistry. 2014;1(65):71-78.

 37. Poggio P., Cavallotti L., Songia P., Di Minno A., Ambrosino P., Mammana L., Parolari A., et al. Impact of Valve Morphology on the Prevalence of Coronary Artery Disease: A Systematic Review and Meta-Analy- sis. J Am Heart Assoc. 2016 May 18;5(5). pii: e003200. doi: 10.1161/JAHA.116.003200.

 38. Popadynets O.H., Sahan O.V., Dubyna N.M. Human heart valves: development, macro- and micro- scopical structure, peculiarities of blood supply (reference review). Bukovinsky Medical Bulletin. 2014;18(4):212-216.

 39. Samokhin A.V., Melnyk I.V., Betsko N.V. Anesthetizing with naphthalene and morphine after osteosyn- thesis of bone fractures of the tibia of the tibia. Medications of Ukraine. 2016;3(20):61-63.

 40. Shatorna V.F., Harets V.I., Nefedovа Е.A., Kononovа I.I. Effect of low doses of lead acetate to cardiogen- esis in experiment on rat. Bulletin of Biology and Medicine. 2016;2(2):375-379.

 41. Sikora V.Z., Yarmolenko O.S. Age features of morfofunctional changes in normal cardiac muscle and under the influence of damaging factors (literature review). Journal of Clinical and Experimental Medical Research. 2013;1(3):263-274.

 42. Starchik D.A. Constitutional features of heart valves in women at a mature age. Vestnik khirurgii imeni I.I. Grekova. 2016;175(1):106-109. https://doi.org/ 10.24884/0042-4625-2016-175-1-106-109

 43. Stepanchuk A.P. Morphometric studies of myoendocardial ventricular fibrosis under combined mitral valve defect. Actual problems of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Stomatological Academy. 2012;12-4(40):171-175.

 44. Timofeev E.V., Lobanov M.Yu., Zemtsovsky E.V. Prevalence of minor cardiac abnormalities in practically healthy young persons. Health, demography, ecology of Finno-Ugric peoples. 2013;2:47-50.

 45. Vilkhova I.V. Morphological changes of kidney taurus at two-, four- and six-week influence of nalbufinum (experimental study). Ukrainian medical almanac. 2014;12(1):13-16.


  image

  Огляд Review


 46. Voronkov M., Ocheret D., Bondarenko S. Administration of nalbuphine to heroin addicts. Feasibility and short-term effects. Heroin Addict Relat Clin Probl. 2008;10(1):19-24.

 47. Waters K.M., Rooper L.M., Guajardo A., Halushka M.K. Histopathologic differences partially distin- guish syndromic aortic diseases. Cardiovasc Pathol. 2017 Sep - Oct;30:6-11. doi: 10.1016/j.car- path.2017.05.008.

 48. Yeh Y.C., Lin T.F., Chang H.C., Chan W.S., Wang Y.P., Lin C.J., Sun W.Z. Combination of low-dose nalbu- phine and morphine in patient-controlled analgesia decreases incidence of opioid-related side effects. J Formos Med Assoc. 2009 Jul;108(7):548-553. doi: 10.1016/S0929-6646(09)60372-7.

 49. Zakharova V.P., Fedoniuk L.Ia., Rudenko O.V. Valvuar heart failure: mechanisms of alteration, which determine the development of different pathological processes (by the materials of histological investi- gations). Bulletin of scientific research. 2006;3:14-16.

 50. Zheltovskiy Yu.V., Grigoryev Ye.G. Heart valves infectious endocarditis. Sibirskiy meditsinskiy zhurnal (Irkutsk). 2014;129(6):138-144.


Стаття надійшла 27.11.2018


Після допрацювання 14.12.2018


Прийнята до друку 27.12.2018