image

Актуально Relevant


УДК 615.012.1:547.678.3


ПРО ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ ФЛУРЕНІЗИД ЯК ІМУНОМОДУЛЯТОР ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОРФАННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ


Марія Коваленко


Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна, Kovalenkomm72@ukr.net


Флуренізид створено внаслідок цілеспрямованого синтезу сполук флуоренового ряду та до- слідження їхніх хімічних, фізичних, біологічних і фармакологічних властивостей. Дослідження були спрямовані на перетворення низькомолекулярної хімічної сполуки в лі- карський засіб за схемою: «біологічно активна речовина фармакологічний засіб лікар- ський препарат». Надалі ідею було перетворено в реальність і створено новий ефективний лікарський засіб. Пройдено довгий шлях, який охоплюав пов’язані між собою галузі знань

«наука технологія виробництво фармакологія медицина стандарти лікування». На підставі біологічних досліджень in vitro та in vivo на різних штамах мікроорганізмів і видах вірусів виявлено протимікробну та противірусну дію Флуренізиду та інших нових флуоренів. Доклінічні фармакологічні й експериментальні клінічні випробування Флуренізиду проведені завдяки тісній науковій співпраці з вченими науково-дослідних лабораторій працівниками кафедр медичних інститутів, науково-виробничих господарств тощо. Основні аспекти:


Флуренізид введений в українські стандарти виробництва і стандарти в лікувально-про- філактичних закладах медико-санітарної допомоги, у протитуберкульозних установах. На основі інноваційного продукту – оригінальної української субстанції Флуренізиду, створені перспективні лікарські форми для різних галузей медицини.

Флуренізид (код G01A X) наявний у проекті «Переліку референтних препаратів, які можуть використовуватись при доведенні еквівалентності лікарських засобів».

Флуренізид – препарат нового класу (класу флуоренів) запропонований для використання у схемах лікування вірусних інфекцій, імунодефіцитних станів і рідкісних захворювань.


Ключові слова: лікарський засіб, флуорени, вірусні інфекції, рідкісні (орфанні) захворю- вання.

image

Актуально Relevant


DRUG FLURENISID AS AN IMMUNOMODULATOR FOR THE TREATMENT OF ORPHAN DISEASES


Мaria Kovalenko


Danylo Halytskyy Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine, Kovalenkomm72@ukr.net


Flurenizide was created as a result of purposeful synthesis of fluorene series compounds and research into their chemical, physical, biological and pharmacological characteristics.

The study was directed at converting low-molecular chemical compounds into medication ac- cording to the following scheme: «biologically active substance pharmacological compound medication». The further task was to turn the idea into reality and create a new effective medi- cation. It was necessary to consistently go through a long way, which includes related disciplines

«science technology production pharmacology medicine treatment standards». Based on biological studies in vitro and in vivo, antimicrobial and antiviral effects of Flurenizide and others new fluorenes were detected on different strains of microorganisms and types of vi- ruses. Preclinical pharmacological and experimental clinical trials of Flurenizide were made owing to close scientific collabo-ration between scientists from research laboratories members of med- ical institutions departments, research and production enterprises etc. Basic aspects:


Найбільш вивченими є муковісцидози, му- кополісахаридози, гемофілія, фенілкетону- рія, розсіяний склероз, множинна мієлома, хвороба Гоше, хвороба Фабрі, хвороба Пом- пе, галактоземія, природжений гіпотиреоз. Деякі рідкісні захворювання та їхні клінічні прояви подано в табл.


Прийнято Закон «Про внесення змін до Ос- нов законодавства України про охорону здоров’я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворю- вань» від 15.04.2014 р. № 1213-VII.


Але лікування орфанних хвороб дорого- вартісне, а препарати потрібно приймати впродовж усього життя. Тому без допомо- ги держави пацієнтові не обійтися. Орфанні препарати коштують дуже дорого, бо біль- шість з них створюються на основі висо- ковартісних біотехнологій, а для розробки ефективних ліків треба не один рік плідної праці та мільйонні інвестиції.

image

Актуально Relevant


Деякі рідкісні захворюванняГемофілія

Геморагійний діатез з групи коагулопатій; спадкова хвороба, пов’язана з Х-хромосомою і дефіцитом факторів зсідання крові; проявляється масивними кровотечами під час травм і операцій або спонтанними (у м’язи, суглоби, по- рожнину черепа, шлунок, кишки і нирки)


Карликовість

(син. нані́зм)

Клінічний синдром, який характеризує надто малий зріст, відставання у ста- тевому розвитку, зумовлене гіпофункцією гіпофіза; зріст чоловіків – <130 см, жінок – <120 см

Карликовість гіпофізна

Карликовість з пропорційною будовою тіла і збереженим інтелектом, спричи- нена недостатністю передньої частки гіпофіза

Мієлома

Пухлина з розростанням плазматичних клітин


Мієлома численна симптомна

Ураження органів/тканин і кісток; характеризується наявністю М-протеїну у сироватці і/або сечі, клональних плазматичних клітин у кістковому мозку або плазмоцитоми

Мієлолейкоз

(син. левкемія гостра мієлогенна)

Форма лейкозу з ростом клітин-попередниць мієлопоезу; уражає здебільшого осіб середнього та старшого віку; клінічні прояви: анемія, втома, втрата маси, тромбоцитопенія і гранулоцитопенія, легкі «синці», стійкі бактерійні інфекції


Мієлолейкоз хронічний

(син. лейкоз хро- нічний мієлоїдний, мієлоз хронічний)

Хронічний лейкоз, морфологічно представлений головно гранулоцитами; ха- рактеризується ушкодженням гемопоезу, поліпотентної стовбурової клітини з клональною експансією клітин з реципрокною транслокацією 9 і 22 хромосом або перебудовою генів у певній ділянці 22 хромосоми; супроводжується спле- но- і гепатомегалією, гіперлейкоцитозом (>200-300×109/л), болем голови, по- рушенням свідомості і зору, гіпертромбоцитозом


Муковісцидоз (син. фіброз кістоз- ний підшлункової залози)

Моногенне захворювання з АР-типом успадкування; генералізована екзокри- нопатія, спричинена різними мутаціями гена в хромосомі 7; характеризується ураженням екзокринних залоз життєво важливих органів і систем, здебіль- шого має важкий перебіг і поганий прогноз; найбільші зміни у бронхолегене- вій системі, підшлунковій залозі, печінці; клінічні ознаки: меконіальний іле- ус, синдром дистальної інтестинальної обструкції (еквівалент меконіального ілеусу), стеаторея, випадіння прямої кишки, панкреатит, діабет, обструкція нижніх дихальних шляхів тощо


Мукополісахаридоз

Хвороба здебільшого з АР-типом успадкування, зумовлена порушенням обмі- ну мукополіцукридів унаслідок дії специфічних лізосомних ферментів


Склероз

Ущільнення органа, зумовлене заміною його загиблих функціональних еле- ментів волокнистою тканиною

Склероз розсіяний (син. склероз численний)

Хвороба ЦНС, яка характеризується багатовогнищевим ураженням з утворен- ням бляшок у білій речовині та демієлінізацією; характеризується різними не- врологічними розладами; має переміжний прогресивний перебіг


Фенілкетонурія

Хвороба з АР-типом успадкування, зумовлена порушенням обміну фенілала- ніну через нестачу фенілаланін-4-моноокси-генази; спостерігаються мутації гена на довгому плечі 12-ї хромосоми, який кодує активність цього ферменту, що призводить до надмірного утворення фенілкетонів у крові й інших рідинах організму, появи їхніх метаболітів у сечі; продукти порушеного метаболізму токсичні для ЦНС і спричиняють незворотне ушкодження нейронів, наслідком чого є важка розумова відсталість дитини; характеризується відставанням фі- зичного та психічного розвитку, моторними розладами, судомами, гіпопігмен- тацією волосся і шкіри, голубим кольором райдужки очей, екземою і своєрід- ним (мишачим) запахом сечі дітей


Хвороба Гоше (син.

цереброзидоз)

Хвороба з АР-типом успадкування, спричинена нестачею гідролітичного фер- менту глікоцереброзидази (b-глюкозидази); характеризується гематологічними аномаліями, гіперспленізмом, ураженням і пігментацією шкіри тощо; глікоцере- брозиди (cфінголіпіди) скупчуються у клітинах Гоше, печінки, селезінки, лімфа- тичних вузлів, альвеольних капілярів і спинного мозку; розрізняють три клінічні типи хвороби: 1) «дорослий» (виникає у будь-якому віці; проявляється тромбо- цитопенією, гіперспленізмом, анемією, жовтяницею, ушкодженням кісток); 2) грудних дітей (проявляється гепатоспленомегалією, важким ураженням ЦНС; летальний кінець на першому році життя); 3) «ювенільний» з підгострим пере- бігом і клінічними ознаками першого та другого типів

image

Актуально RelevantХвороба Фабрі (син. ангокератома дифуз- на тулуба, ліпідоз ґліколіпідний)

Лізосомна хвороба з рецесивним Х-зчепленим типом успадкування, зумовле- на порушенням обміну гліколіпідів; ліпоїдоз з відкладанням глікосфінголіпідів у всіх дрібних судинах унаслідок нестачі альфа-галактозидази А у зв’язку з мутаційною зміною гена, що локалізується в Х хромосомі в позиції q 22; ха- рактеризується численними ангіомами на тулубі, пальцях, кінцівках, гіперке- ратозом, телеангіектазіями, ураженнями очей, серця, легень, судин головного мозку, нирок з нирковою недостатністю, остеопорозом тощо; хворіють майже тільки чоловіки


Хвороба накопи- чення глікогену ІІ типу (син. хвороба Помпе)

Хвороба з АР-типом успадкування, спричинена нестачею лізосомного фер- менту альфа-1,4-глюкозидази з накопиченням глікогену у тканинах; харак- теризується помірною гепатомегалією, затримкою розумового та фізичного розвитку, кардіомегалією, гіпотонією, серцево-судинною недостатністю у не- мовлят; прогресивна міопатія скелетних м’язів може призвести до дихальних розладів і летального кінця у дорослих


Пошук нових ефективних субстанцій лікар- ських засобів завжди був актуальний. Сьо- годні вчені провідних держав світу активно ведуть пошукові дослідження за допомогою найсучасніших методів і технологій. Впро- вадження оригінальних ліків – пріоритетний напрям державної політики [36].


Головна проблема в тому, що ці витрати не окуповуються після запуску препарату у виробництво, адже хворих мало, і попит на ліки буде порівняно незначним. Тому без дотацій держави боротися з орфанними хворобами просто неможливо. Дуже важко проводити і клінічні дослідження нових лі- ків, бо ж недостатня кількість хворих.


Пацієнти, які страждають на рідкісні хво- роби, потребують пожиттєвого забезпечен- ня відповідними високовартісними ліками. Інакше хвороба прогресуватиме та призво- дитиме до смерті. Самостійно купувати ліки хворі просто не в змозі, тому на допомогу приходять державні програми та громадські благодійні організації.

Препарати для лікування орфанних захво- рювань включено до державних закупівель ліків, також їх планують включити до Націо- нального переліку основних лікарських за- собів. Проте це лише початок довгого шляху допомоги хворим на рідкісні хвороби, яких, на жаль, з кожним роком стає все більше [1, 37, 48, 57].


Висновки

 1. Флуренізид належить до нового класу синтетичних імуномодуляторів – класу флуоренів.

 2. Проблема стосовно виробництва препара- тів для орфанних (рідкісних) захворювань.

 3. Реалії щодо лікування орфанних (рідкіс-

  них) захворювань в Україні та світі.

 4. Флуренізид запропонований для викори- стання у схемах лікування вірусних ін- фекцій, імунодефіцитних станів і різних рідкісних захворювань.


ЛІТЕРАТУРА


 1. About Rare Diseases [http://www.eurordis.org] Rare Diseases Europe (EURORDIS); European Union Committee of Experts on Rare Diseases [http://www.eucerd.eu].

 2. Abragamovych LJe. Helicobacter pylori–etiopatogenetychnyj chynnyk rozaceaznoi’ hvoroby ta dejakyh vydiv systemnogo j alergijnogo dermatoziv; novi pryncypy likuvannja flurenizydom ta famotydynom [Helicobacter pylori - etiopathogenetic factor of rosacea disease and certain types of systemic and al- lergic dermatoses; new principles of treatment with flureniside and famotidine].Praktychna medycyna

 3. Abragamovych OO, Zhurajev RK, Luc’ OG. Reaktyvni artryty: suchasni pogljady na etiopatog’enez, diag’nostyku ta efektyvnist’ likuvannja flurenizydom [Reactive arthritis: current views on etiopathogenesis, diagnosis and efficacy of flureniside therapy]. Praktychna medycyna Practical medicine, 2003;3:43-52 [in Ukrainian].

 4. Abragamovych LJe. Likuvannja dejakyh imunozalezhnyh polisyndromnyh dermatoziv – rozaceaznoi’ hvoroby, systemnyh i alergichnyh dermatoziv, asocijovanyh z pilorychnym gelikobakteriozom [Treat-

  image

  Актуально Relevant


  ment of some immune-dependent polysyndromic dermatoses - rosacea disease, systemic and aller- gic dermatoses associated with pyloric helicobacteriosis]. Praktychna medycyna [Practical medicine]. 3(4):29-38 [in Ukrainian].

 5. Abragamovych OO, Zhurajev RK. Flurenizyd – novyj perspektyvnyj zasib dlja likuvannja reaktyvnyh hlamidijeasocijovanyh artrytiv [Flurenisid - a new promising agent for the treatment of reactive chla- mydia-associated arthritis]. Dodatok do «Ukrai’ns’kogo revmatologichnogo zhurnalu» [Appendix to the

  «Ukrainian Rheumatologist Magazine»]. 2004;3(17):2-3 [in Ukrainian].

 6. Andrjushhenko VP, Petruh LI, Kunovs’kyj VV. Novyj likars’kyj zasib flumeksyd v kompleksnomu likuvanni gnijno-zapal’nyh zahvorjuvan’ shkiry ta pidshkirnoi’ osnovy [New drug flumexid in the complex treat- ment of suppurative diseases of the skin and subcutaneous tissue]. Praktychna medycyna. [Practical medicine]. 1998:5-6,21-23 [in Ukrainian].

 7. Andrjushhenko VP, Kunovs’kyj VV. Flumeksyd – nova likars’ka forma dlja likuvannja gnijno-zapal’nyh zahvorjuvan’ shkiry ta pidshkirnoi’ klitkovyny [Flumexid is a new dosage form for the treatment of infec- tious and inflammatory diseases of the skin and subcutaneous tissue.]. Medycyna i svit. [Medicine and the world] 1998;(2):25-27 [in Ukrainian].

 8. Bezkopyl’nyj IN, Tkach OA, Andrejko OJu. Fluoreny – novyj klas protymikrobnyh preparative [Fluorenes

 9. Bojchuk AV, Kulinich TI.. Prophylactic maintenance oncological diseases of the cervix uretri in presenca of urogenital chlamydiosis. Ginecologia, TMM. 2003;1(18).

 10. Borys VM, Kostyk OP, Pavlenko OV, Mazhak KD, Tkach OA, Golubchenko LK, Bodakovs’ka IJa, Maceh GS, Didyk JJ. Sposib imunohimioprofilaktyky tuberkul’ozu u ditej ta pidlitkiv z vognyshh tuberkul’oznoi’ infekcii’ [The method of immunochemoprophylaxis of tuberculosis in children and adolescents from the centers of tuberculosis infection].Pat. 56650 A Bjul. №2 [in Ukrainian].2002.

 11. Borys VM, Kostyk OP, Pavlenko OV, Mazhak KD, Tkach OA, Golubchenko LK, Bodakovs’ka IJa, Maceh GS, Didyk JJ. Sposib imunohimioprofilaktyky tuberkul’ozu u ditej ta pidlitkiv z vognyshh tuberkul’oznoi’ infekcii’ [The method of immunochemoprophylaxis of tuberculosis in children and adolescents from the centers of tuberculosis infection]. Pat. 56650 A, Bjul. №5 - Stalemate. 56650 A, Byul. №5 [in Ukrainian]. 2003.

 12. Bujanova OV, Grynjuk SM, Petruh LI. Sposib zastosuvannja flurenizydu u kompleksnij terapii’ psori- azu [How to use flureniside in the treatment of psoriasis]. Medychnyj indeks. Terapija - Medical index. Therapy, 1,25 [in Ukrainian]. 2005.

 13. Bujanova OV, Grynjuk SM. Novi aspekty imunopatologii’ psoriazu ta metody i’h medykamentoznoi’ ko- rekcii’ [New aspects of immunopathology of psoriasis and methods of their medical correction]. Uk- rai’ns’kyj zhurnal dermatologii’, venerologii’, kosmetologii’ - Ukrainian Journal of Dermatology, Venere- ology, Cosmetology, 2-3, 39–41 [in Ukrainian]. 2001.

 14. Bujanova OV, Grynjuk SM, Himejchuk LO. Flurenizyd ta flumeksyd v kompleksnomu likuvanni rozpovs- judzhenogo psoriazu, atopichnogo dermatytu ta urogenital’nogo hlamidiozu [Fluoriniside and flumexid in the complex treatment of common psoriasis, atopic dermatitis and urogenital chlamydia]. Galyc’kyj likars’kyj visnyk - Galician Medicinal Herald, 4, 20-23 [in Ukrainian]. 2001.

 15. Chapovs’ka TI. Vykorystannja LI-11 v terapii’ hvoryh na mnozhynnyj skleroz Chapovs’ka [Use of LI-11 in the treatment of multiple sclerosis patients]. Ukrai’ns’kyj visnyk psyhonevrologii’ - Ukrainian Journal of Psychoneurology. T.3., 2(6), 131-133 [in Ukrainian]. 1995.

 16. Geletij NM. Kliniko-imunologichna efektyvnist’ kompleksnoi’ himioprofilaktyky tuber-kul’ozu u pidlitkiv z pidvyshhenym ryzykom zahvorjuvan’ [Clinico-immunological efficiency of complex chemo-prophylaxis of tuberculosis in adolescents with an increased risk of diseases] Extended abstract of candidate’s the- sis. Kiev [in Ukrainian].(1996).

 17. Gevko OV. Kliniko-patogenetychne obg’runtuvannja zastosuvannja fluorenizydu jak imunomodulju- val’nogo ta antyhlamidijnogo zasobu u hvoryh na hronichnyj pijelonefryt [Clinical and pathogenetic substantiation of the use of fluorenosis as an immunomodulatory and antichlamidic agent in patients with chronic pyelonephritis]. Extended abstract of candidate’s thesis. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian]. (2003).

 18. Gevko OV. Vplyv flurenizydu na pokaznyky imunnoi’ reaktyvnosti u hvoryh na hronichnyj pijelonefryt [Effect of flureniside on immune reactivity indices in patients with chronic pyelonephritis]. Zdobutky klinichnoi’ ta eksperymenttal’noi’ medycyny - Achievements of clinical and experimental medicine, 7, 30 [in Ukrainian]. 2002.

 19. Himejchuk LO. Efektyvnist’ zastosuvannja Flurenizydu v kompleksnij terapii’ atopichnogo dermatytu [Efficiency of application of flureniside in the complex therapy of atopic dermatitis]. Galyc’kyj likars’kyj visnyk - Galician Medicinal Herald, 2002. 4, 81-83. [Іn Ukrainian]

 20. Jakubovych GM, Labins’kyj RV. Korekcija cytohimichnyh pokaznykiv pry likuvanni syfilitychnoi’ infekcii’ pid vplyvom flurenizydu [Correction of cytochemical indices in the treatment of syphilitic infection under the influence of flureniside]. Imunologija ta alergologija - Immunology and Allergology, 2001. 4, 64-65.


  81

  image

  Лекція Lecture


  [in Ukrainian]

 21. Jakubovych GM. Korekcija cytohimichnyh zmin v lejkocytah peryferychnoi’ krovi pid vplyvom flurenizy- du v kompleksnomu likuvanni hvoryh na aktyvni formy syfilisu [Correction of cytochemical changes in peripheral blood leukocytes under the influence of flureniside in the complex treatment of patients with active forms of syphilis]. Praktychna medycyna - Practical medicine, 2003. 1, 137-139. [in Ukrainian]

 22. Jakubovych GM, Turkevych JuM. Rezul’taty zastosuvannja novogo imunomoduljujuchogo zasobu flureni- zydu v kompleksnij terapii’ hvoryh na syphilis [Results of the use of a new immunomodulatory agent flureniside in the complex therapy of patients with syphilis]. Nauk.-prakt.konf., prysvjachena 25-richch- ju stvorennja L’vivs’koi’ mis’koi’ klinichnoi’ likarni shvydkoi’ medychnoi’ dopomogy «Suchasni aspekty nevidkladnoi’ medychnoi’ dopomogy». Scientific-practical conference. Dedicated to the 25th anniversary of the creation of the Lviv City Clinical Hospital of Ambulance «Modern Aspects of Emergency Medical Care», 1997. 164-165. [in Ukrainian]

 23. Jukalo Vje. Imunologichni doslidzhennja pry likuvanni tuberkul’ozu genitalij u zhinok z vy-korystannjam flurenizydu [Immunological studies in the treatment of genital tuberculosis in women using flureniside]. Pe- diatrija, akusherstvo ta ginekologija - Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, 1999 6, 130-131. [in Ukrainian]

 24. Korda MM , Petruh LI, Korda IV. Antyradykal’na j antyoksydna aktyvnist’ N-(9-flureniliden)-N’-izonikoty- nogidrazydu (flurenizydu) [Anti-radical and antioxidant activity of N - (9-fluorenylidene) -N’-isonico- tinhydrazide (flureniside)] 2000. Medychna himija - Medical chemistry, T.2, 2, 15-18. [in Ukrainian]

 25. Kostyk O. Reaktywnosc immunologiczna u dzieci chorych na gruzlice w trakcie chemioterapii [Immune responsiveness in children with tuberculosis during chemotherapy]. Pneumologia i Alergologia Polska - Pneumology and Allergology Poland 1998. T.66, 2, 30. [in Polish]

 26. Kostyk OP. Perebig metabolichnyh procesiv ta imunologichna reaktyvnist’ organizmu u ditej pid chas himioprofilaktyky tuberkul’ozu fluorenizydom [The course of metabolic processes and immunological re- activity of the organism in children during chemo-prophylaxis of tuberculosis by fluoreniside]. Ekspery- mental’na ta klinichna fiziologija i biohimija - Experimental and clinical physiology and biochemistry, 1998. T.2, 22-25. [in Ukrainian]

 27. Kostyk OP. Dosvid zastosuvannja flurenizydu dlja himioprofilaktyky pervynnoi’ tuberkul’oznoi’ infekcii’ u ditej z zon radiacijnogo zabrudnennja terytorii’ prozhyvannja [Experience of application of flureniside for chemoprophylaxis of primary tuberculosis infection in children from zones of radiation pollution of the territory of residence]. Visnyk problem biologii’ i medycyny - Bulletin of Biology and Medicine, 1998. 23, 107-110. [in Ukrainian]

 28. Kulinich TI. Imunnyj status hvoryh z fonovymy procesamy shyjky matky ta urogeni-tal’nym hlamidio- zom [Immune status of patients with background processes of the cervix and urogenital chlamydiosis]. Visnyk naukovyh doslidzhen’ - Bulletin of scientific research, 1, 113-115. 2003. [in Ukrainian]

 29. Lytvyn LM, Tkach OA, Kostyk OP. Imunologichna reaktyvnist’ pry zastosuvanni flurenizydu u hvoryh na destruktyvnyj tuberkul’oz legen’u zonah radiacijnogo zabrudnennja [Immunological reactivity with flureniside in patients with destructive pulmonary tuberculosis in radiation contamination zones]. Mater. II Z’i’zdu ftyziatriv i pul’monologiv Ukrai’ny - Mother II Congress of Phthysiologists and Pulmonologists of Ukraine, Kyi’v, 155. 1998. [in Ukrainian]

 30. Mazak K, Kostyk O, Borys W. Reaktywnosc immunologiczne i metaboliczne procesy u dzieci przy zasto- sowaniu dla immunochemioprofilaktyki gruzlicy Flurenizydu [Immunological reactivity of metabolic pro- cesses in children when used for immunohistochemistry of Fluribacid tuberculosis prophylaxis]. Pediatria Polska. - Pediatrics Poland, 6, S.324. [in Ukrainian]. 1999.

 31. Mazhak K, Kostyk O, Borys V. Reaktywnosc immunologiczne i metaboliczne procesy u dzieci przy zasto- sowaniu dla immunochemioprofilaktyki gruzlicy Flurenizydu [Immunological reactivity of metabolic pro- cesses in children when used for immunohistochemistry of Flurenisid tuberculosis prophylaxis]. Pediatria Polska - Pediatrics Poland, 6, 324 [in Polish]. 1999.

 32. Mazhak KD, Kostyk OP, Borys VM. Osoblyvosti imunologichnoi’ reaktyvnosti i perebigu metabolichnyh procesiv pid chas provedennja himioprofilaktyky tuberkul’ozu flurenizydom u ditej [Features of immu- nological reactivity and the course of metabolic processes during chemo-prophylaxis of tuberculosis by flurenizide in children]. Odes’kyj medychnyj zhurnal. - Odessa Medical Journal, 3 (99), 31-33 [in Ukrainian]. 1999.

 33. Mrygloc’kyj MM, Bilyns’kyj BT, Petruh LI. Likuvannja recydyviv zlojakisnyh novoutvoriv shkiry golovy ta i’h miscevyh uskladnen’ [Treatment of relapses of malignant neoplasms of the scalp and their local complications]. Ukrai’ns’kyj radiologichnyj zhurnal - Ukrainian Radiological Magazine, 16, 321-324 [in Ukrainian]. 2008.

 34. Mrygloc’kyj M, Teplyns’ka T, Kravec’ F. Likuvannja recydyviv raku shkiry ta slyzovyh obolonok metodom kriohirurgii’ v poliklinichnyh umovah [Treatment of relapses of cancer of the skin and mucous mem- branes by the method of cryosurgery in polyclinic conditions]. Eksperymental’na ta klinichna fiziologija i biohimija - Experimental and clinical physiology and biochemistry, 4, 105-107 [in Ukrainian]. 2000.

 35. Mryg’loc’kyj MM, Bilyns’kyj BT, Petruh LI, Andrjushhenko VP, Kunovs’kyj VV, Kravec’ AI, Fjedosjejeva LO, Kozhakina IP, Danevych OI. Zasib dlja likuvannja uskladnen’ pislja vydalennja zlojakisnyh novoutvoriv


  82

  image

  Лекція Lecture


  shkiry [A remedy for the treatment of complications after the removal of malignant neoplasms of the skin]. Pat. 49216 A, Bjul. №9 - Pat. 49216 A, Bjul. №9 [in Ukrainian]. 2002.

 36. Myhalyk OI, Kukuruza LV, Kovalenko MM, Shelepeten’ LS, Chaban IH. Ljubov Petruh: Biobibliog’rafichnyj pokazhchyk [Lyubov Petrukh: Biobibliographic index]. L’viv: Naukove tovarystvo im. Shevchenka [in Ukrainian]. 2016.

 37. Nakaz MOZ Ukrai’ny Pro zatverdzhennja pereliku ridkisnyh (orfannyh) zahvorjuvan’ vid 27.10.2014 r.

  №778. [Order of the Ministry of Health of Ukraine On approval of the list of rare (orphan) diseases] [in Ukrainian].

 38. Nizel’s’kyj JuM. Flurenizyd – ukrai’ns’ki liky HHI stolittja [Flurenisyd - Ukrainian medicine XXI century].

  Bukovyns’kyj medychnyj visnyk - Bukovinsky Medical Bulletin, T.6, 1, 192-193 [in Ukrainian]. 2002.

 39. Pavlij RB, Avdos’jeva IK, Pavlij SJ. Vyvchennja antyvirusnoi’ dii’ flurenizydu [Study of antiviral activity of flureniside]. Naukovo-tehnichnyj bjuleten’ Instytutu biologii’ tvaryn i DNDKI veterynarnyh preparativ ta kormovyh dobavok - Scientific and technical bulletin of the Institute of Animal Biology and DNDKI of Veterinary Preparations and Feed Additives, 10, 1-2, 284-288 [in Ukrainian]. 2009.

 40. Petruh LI, Tkach OA, Kovalenko MM. Flurenizyd – u klinichnu praktyku. Rezul’taty 10-richnoi’ klinichnoi’ aprobacii’v Ukrai’ni novogo vitchyznjanogo protytuberkul’oznogo preparatu [Flurenisid - in clinical practice. The results of a 10-year clinical trial in Ukraine of a new domestic anti-TB drug]. Liky Ukrai’ny

 41. Petruh LI. Fluoreny virulocydnoi’ dii’. Protyvirusna aktyvnist’ flurenizydu i perspektyva zastosuvannja u borot’bi z bioteroryzmom [Fluorenes of virulocidal action. Antiviral activity flureniside and the prospect of application in the fight against bioterrorism]. L’viv [in Ukrainian]. 2014.

 42. Petruh LI, Pronjuk OV, Myhalyk OI. Novyj ukrai’ns’kyj preparat dlja likuvannja urog’enital’noi’ hlamidi- jnoi’ infekcii’ [New Ukrainian drug for treatment of urogenital chlamydial infection]. Visnyk naukovyh doslidzhen’ - Bulletin of scientific research, 2 (26), 16-18 [in Ukrainian]. 2002.

 43. Petruh LI, Kovalenko MM. Perspektyvni substancii’ protyvirusnoi’ i protymikrobnoi’ dii’ [Prospective substances of antiviral and antimicrobial action] Vystavka «Tehnolog’ii’ majbutn’ogo» v ramkah Mizhn. Poznans’kogo jarmarku - Exhibition «Technologies of the Future» within the framework of the Interna- tional Poznan Fair [in Ukrainian]. 2004.

 44. Petruh LI, Myhalyk OI, Pavlij RB, Avdos’jeva IK. Zastosuvannja N-(9-fluoreniliden)-N′-izonikotynogidra- zydu (flurenizydu) jak antyvirusnogo zasobu shhodo RNK-g’enomnyh virusiv [Application of N- (9-fluorenylidene) - N’-isonicotinhydrazide (flurenizide) as an antiviral agent for RNA-genome viruses]. Pat. 81084, Bjul. №19 [in Ukrainian]. 2007.

 45. Petruh LI, Pavlenko OV, Kovalenko ММ, Myhalyk ОI. Flurenizyd: vid syntezu do likars’kogo preparatu v standartah likuvannja tuberkul’ozu i hlamidiozu. Tematychnyj bibliog’rafichnyj pokazhchyk (1990-2011 rr.) [Flurenisid: from a synthesis to medicinal preparation in the standards of treatment of tuberculosis and to the clamidiosis. Thematic bibliographic pointer]. L’viv: Naukove tovarystvo im.Shevchenka [in Ukrainian]. 2012.

 46. Petruh LI, Pavlenko OV. Hlamidioz. Flurenizyd. Supozytorii’ antyhlamidijnoi’ dii’ [Chlamydia Flureniside Suppositories of antichlamidal action]. L’viv: Scientific Society named after Shevchenko [in Ukrainian]. 2015.

 47. Petruh LI, Petruh VM, Kovalenko ММ, Myhalyk ОI. Fluoreny jak tuberkulostatyky. Flurenizyd: mikrobio- log’ichni, farmakolog’ichni ta klinichni aspekty [Fluorenes as tuberculostatics. Flueniside: Microbiological, Pharmacological and Clinical Aspects]. L’viv [in Ukrainian]. 2008.

 48. Shkrobanec’ ID, Lastivka IV, Polishhuk MI. Problemy orfannyh hvorob [Problems of Orphan Diseases].

  Neonatologija, hirurgija ta perynatal’na medycyna - Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine, 2(8) [in Ukrainian]. 2008.

 49. Shved MI, Petruh LI, Gevko VO. Imunomoduljujucha ta antyhlamidijna efektyvnist’ novogo protymikrob- nogo preparatu flurenizydu u hvoryh na hronichnyj pijelonefryt [Immunomodulatory and antichlamidal efficiency of the new antimicrobial preparation of flureniside in patients with chronic pyelonephritis]. Visnyk naukovyh doslidzhen’ - Bulletin of scientific research, 1 (21), 39-41 [in Ukrainian]. 2001.

 50. Skochij P, Zaharija K, Chapovs’ka T. Vplyv novogo preparatu flurenizydu na klinichnyj perebig, pokaz- nyky gumoral’nogo imunitetu ta aktyvnist’ ingibitora proteolizu u hvoryh na rozsijanyj skleroz [Influence of the new preparation of flureniside on the clinical course, indicators of humoral immunity and activity of protease inhibitor in patients with multiple sclerosis]. I Kong’res SFUFT - 1st SFUFT Congress, L’viv, 335-336 [in Ukrainian]. 1994.

 51. Sybyrnaja RY. Ymmunologycheskye yssledovanyja pry lechenyy tuberkuleza s yspol’zovanyem flurenyz- yda [Immunological studies in the treatment of tuberculosis using flureniside]. Problemy tuberkuleza - Problems of tuberculosis, 5, 27-29 [in Russiian]. 1997.

 52. Turkevych OJu. Likuvannja dermatytu ta ekzemy u robitnykiv himichnoi’ promyslovosti z urahuvannjam fiziologichnogo stanu shkiry ta dejakyh pokaznykiv gomeostazu [Treatment of dermatitis and eczema in workers of the chemical industry, taking into account the physiological state of the skin and some indi- cators of homeostasis] Extended abstract of candidate’s thesis. Kiev [in Ukrainian]. 2008.

  image

  Лекція Lecture


 53. Turkevych JaM. Flurenizyd jak novyj imunomoduljator v kompleksnij terapii’ hvoryh na ekzemu [Flurenisid as a new immunomodulator in the complex therapy of patients with eczema]. VII Ukrai’ns’kyj z’i’zd der- mato-venerologiv - VII Ukrainian Congress of Dermatovenerologists, Kyi’v, 27 [in Ukrainian]. 1999.

 54. Turkevych JuM, Jakubovych GM, Turkevych JaM. Vykorystannja preparatu Flurenizyd, jak imunomod- uljatora v kompleksnij terapii’ hvoryh na ekzemu ta syphilis [Use of the preparation Flurenisid as an immunomodulator in the complex therapy of patients with eczema and syphilis]. Informacijnyj lyst - Information sheet, L’viv [in Ukrainian].1997.

 55. Turkevych Oju. Ocinka rezul’tativ likuvannja profesijnyh dermatoziv iz vykorystannjam imunomodul- jatoriv ta analiz i’hn’ogo porivnjannja [Evaluation of the results of treatment of occupational derma- toses using immunomodulators and analysis of their comparison]. Ukrai’ns’kyj zhurnal dermatologii’, venerologii’, kosmetologii’ - Ukrainian Journal of Dermatology, Venereology, Cosmetology, 3, 39-45 [in Ukrainian]. 2004.

 56. Turkevych Oju. Vidhylennja pokaznykiv gumoral’nogo imunitetu u hvoryh na profdermatozy ta i’h ko- rekcija imunomoduljatoramy [Deviations of indices of humoral immunity in patients with a professor’s dermatosis and their correction by immunomodulators]. Eksperymental’na ta klinichna fiziologija i bio- himija - Experimental and clinical physiology and biochemistry, 3 (27), 136-140 [in Ukrainian]. 2004.

 57. Zakon VR. Ukrai’ny Pro vnesennja zmin do Osnov zakonodavstva Ukrai’ny pro ohoronu zdorov’ja shho- do zabezpechennja profilaktyky ta likuvannja ridkisnyh (orfannyh) zahvorjuvan’ vid 15.04.2014 r. № 1213-VII. [Law of the Verkhovna Rada of Ukraine On Amendments to the Fundamentals of the Ukrainian Legislation on Health Care for Provision of Prevention and Treatment of Rare (Orphan) Diseases] [in Ukrainian].

 58. Zhurajev RK. Kliniko-imunologichne obg’runtuvannja zastosuvannja Flurenizydu v kompleksnomu liku- vanni hvoryh na reaktyvni artryty, pojednani z hronichnym urogenital’nym hlamidiozom [Clinical and immunological substantiation of the use of fluconazidum in the complex treatment of patients with re- active arthritis, combined with chronic urogenital chlamydia] Extended abstract of candidate’s thesis. Kiev [in Ukrainian]. 2007.


Стаття надійшла 27.10.17


Після допрацювання 17.11.17


Підписана до друку 20.12.17